Jättes kõrvale oktoobri esimese kahe päeva müügitrendi, kui maailma aktsiate hinnad langesid ligi 3% võrra, oli ülejäänud kuu üsna rahumeelne. See andis võimaluse aktsiate püsivaks hinnatõusuks, mis tähendas 2019. aasta hinnatippu novembri alguses ja USA indeksite puhul isegi uut kõigi aegade hinnarekordit. Positiivse hinnatrendi taga oli mitme eelmises ülevaates kirjeldatud riskiteguri nõrgenemine.

Esiteks tõid positiivse tulemuse USA ja Hiina vahelised kaubandusläbirääkimised. Pärast Hiina asepeaminister Liu visiiti Washingtoni teatasid riigid kavatsusest sõlmida esialgne kokkulepe. Sõnastus on veel läbi rääkimata ning leping tuleb ka allkirjastada, kuid hea tahte märgiks on USA juba loobunud oktoobrisse kavandatud tollimaksude tõstmisest Hiina kaupadele. Lisaks kinnitasid mõlema riigi esindajad oktoobris investoritele, et läbirääkimistel tehakse edusamme, lepingu sõnastus on peaaegu kokku lepitud ja selle sõlmimine täiesti kindel.  

Teine põhjus tasakaalukaks optimismiks on seotud Brexiti protsessiga Euroopas. Lühidalt kokku võttes võib öelda, et Ühendkuningriigi peaminister ja Euroopa Liidu liidrid jõudsid kokkuleppeni, kuid Ühendkuningriigi parlament leidis, et vajab kokkuleppega nõustumiseks rohkem aega, et uue pakutud lahenduse üksikasjadega tutvuda, mistõttu nihkus Brexiti tähtaeg taaskord edasi. Euroopa Liit oli ajapikendusega nõus ja sätestas uueks tähtajaks 31. jaanuari 2020. Kokkuvõttes püüdsid ka Euroopa liidrid sarnaselt USA ja Hiina käitumisega kaubandusläbirääkimistel teemat mitte eskaleerida, saates sellega finantsturgudele sõnumi, et Ühendkuningriigi eraldumist Euroopa Liidust püütakse korraldada nii sujuvalt kui võimalik.

Oktoobris toimus ka järjekordne voor keskpankade istungeid. Euroala rahapoliitikas olulisi muudatusi ei tehtud; põhitähelepanu all oli Mario Draghi lahkumine Euroopa Keskpanga presidendi kohalt pärast 8-aastase ametiaja lõppu. Samal ajal jätkas Föderaalreserv intresside langetamist. Kolmas järjestikune langetus, mis viis intressimäära 1,75%-le, oli taaskord mõeldud finantseerimistingimuste leevendamiseks, et ennetada USA majanduse jahtumist. Föderaalreservi esimees Jerome Powell märkis ka, et lähitulevikus pole täiendavat intressimäärade langetamist ette näha, välja arvatud juhul, kui majanduse seisukord märkimisväärselt halveneb. Tõenäoliselt peab Föderaalreserv siinkohal silmas eelkõige tööhõivet, mis on USAs erinevalt mitmest muust makromajandusnäitajast heas seisus. Septembris oli töötuse määr USAs 3,5%, mis on viimase 50 aasta madalaim tase. 

USA töötuse määr


Allikas: Bloomberg

Ajalooliselt on kaks viimast suuremat nn karuturu-perioodi ja majanduslangust alanud samal kuul, kui USA tööturul hõivatute arv1 on majandustsükli teises pooles langusesse pööranud. Alates 2010. aasta septembrist on USA majanduses suudetud igal kuul uusi töökohti luua ning kuni see trend jätkub, on mõistlik eeldada, et ka aktsiaturul on kasvupotentsiaal alles, seda isegi juhul, kui muud makromajanduse näitajad on kehvavõitu.

USA kuine töökohtade muutus vs S&P500​


Allikas: Bloomberg

USAga seoses on oluline mainida ka sealsete ettevõtete suhteliselt häid III kvartali majandustulemusi. Praeguseks avaldatud andmed 356 ettevõtte kohta, mis kuuluvad S&P500 hulka, näitavad, et kasumite langus piirdus 0,8%-ga, samas kui ettevõtete kogutulu suurenes eelmise aastaga võrreldes 3.7% 2. Kuigi tulemused pole kaugeltki hiilgavad, pole need arvestades maailmamajanduse nõrka seisu ja kogu aasta kestnud ebakindlust väliskaubandussuhetes ka üldsegi halvad. Veelgi enam annab aga lootust analüütikute arvamus, et ettevõtete juhtkondade positiivsete prognooside alusel võiks juba järgmises kvartalis näha ka pisikest kasumite kasvu ning 2020. aastal võivad kasumid kasvada lausa 10% võrra.

S&P500 ettevõtete kasumiprognoos aastatel 2019 -2020

F – prognoos
Allikas: Refinitiv

Seega on selge, et novembri alguses leidus investorite jaoks kindlasti põhjuseid optimismiks, kusjuures mitmed kommentaatorid leidsid, et aktsiahindade tõus võiks ka järgnevatel kuudel jätkuda. Kuigi need väited võivad isegi tõeks osutuda, soovime rõhutada, et jätkusuutliku hinnatõusuga peaks kaasnema ka majandusnäitajate paranemine. Sellist kinnitust me aga saanud pole, sest OECD majanduse juhtindikaatorid on jätkuvalt langustrendis. Lisaks – kui varem oli majandustegevuse aktiivsuse langus eelkõige seotud tööstussektoriga, mida mõjutas rahvusvahelise kaubanduse madalseis, siis praegu on häirivaid tendentse näha ka teenuste sektoris, mis tavaliselt on välismõjude suhtes immuunsem. 

OECD majanduse juhtindikaatorid


Allikas: Bloomberg

Globaalne tööstus- ja teenustesektori ostujuhtide indeks (PMI) vs MSCI ACWI


Allikas: Bloomberg

Ka esmapilgul positiivsetesse andmetesse (nagu mainutud USA tööhõivenäitaja) süvenedes, avastame ohumärke. Tööhõive küll kasvab, kuid kasv on aasta vältel üha aeglustunud ning oktoobri kasv oli juba madalaim pärast 2011. aastat. Samuti tuleb III kvartali majandustulemuste juures märkida, et kui USA ettevõtted teenisid suhteliselt head kasumit, oli Euroopa ettevõtete kasumite langus värskeimate andmete kohaselt 8,4%, mis on juba murettekitav.

Põllumajandusväliste töökohtade aastane muutus (%)

Allikas: Bloomberg

Tulles tagasi kaubandusläbirääkimiste juurde, peame endalt küsima, mitu korda oleme sellel aastal juba Trumpi administratsioonilt kuulnud, et läbirääkimised sujuvad ning on lõppjärgus, et seejärel taaskord näha järjekordset tollimaksude tõstmist. Kuna kirjalikku lepingut pole siiani sõlmitud ning nii USA kui ka Hiina on välja öelnud, et esimene leping lahendab vaid osa nende vastastikustest pretensioonidest, ei saa välistada konflikti järjekordselt eskaleerumist. Nii naeruväärne kui see ka ei tundu, võib finantsturgude uuesti haavatavaks muutmiseks piisata ühest president Trumpi ähvardavas toonis säutsust.

Seetõttu on globaalse majanduslanguse risk vaatamata hetkeolukorra paranemisele ikka suhteliselt suur ning eelmisele aastale sarnase märkimisväärse hinnalanguse võimalus aktsiaturgudel samuti alles. Sellepärast eelistame ka novembris vähendatud aktsiapositsiooni, kuid niipea, kui näeme üheselt mõistetavaid märke majanduse taastumise algusest, oleme valmis portfelli risktaset tõstma ja aktsiamaailma parimaid ostuideid rakendama. 

Ettevõtete kasumikasvu prognoosid on jätkuvalt positiivsed, kuid hinnangud võivad siiski muutuda, kui majanduskasvu aeglustumine jätkub.

Aktsiate pikemaajalisele potentsiaalile viitab siiski mitu faktorit. Esiteks on investorite meeleolu tavaliselt turutippu iseloomustavast äärmuslikust optimismist ja ülevoolavusest kaugel. Ameerika Erainvestorite Assotsiatsiooni (AAII) hinnangul on 66% investoritest hetkel neutraalselt meelestatud või ootavad hinnalangust – see on kõrgem kui ajalooline keskmine (62%). Lisaks on intressimäärade märkimisväärne langus muutnud aktsiad võlakirjadega võrreldes atraktiivsemaks, sest aktsiatel on jätkuvalt suhteliselt hea dividenditootlus. Seega võib lähiaegade hinnakõikumiste käigus avaneda häid võimalusi pikemaajalisteks investeeringuteks. 


1V.a. põllumajandussektor
2Andmed: Refintiv
VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.