Luminor on organisatsioon, mis väärtustab vastutust ja ausust ning järgib oma äritegevuses kõrgemaid eetikanorme. Kui kahtlustate, et Luminori töötaja või koostööpartneri käitumine ei ole olnud eetiline või seadusega kooskõlas, palume sellest täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks teada anda. Luminor tagab, et Teie teavitatud rikkumist käsitletakse tõsiselt ja konfidentsiaalselt.

Saada teade

Teavitamine

  • Luminorile edastatud teave on konfidentsiaalne. Teataja identiteeti ei avaldata ilma isiku kirjaliku loata. Luminor annab isikule tagasisidet hiljemalt 5 tööpäeva jooksul pärast teate saamist, kui teataja jätab teate juurde oma kontaktandmed.
  • Luminor Bank AS kõrgema juhtkonnaga seotud kahtlustest tuleks teatada otse nõukogu auditikomitee esimehele, kes pärast teate saamist hindab kahtlust ja edastab informatsiooni siseauditi juhile või vastavuskontrolli juhile järgmisteks sammudeks.

Tegevused, millest tuleks teatada

  • rikub seadusi ja regulatsioone (sealhulgas Luminori poliitikaid, eeskirju või juhendid, mis on kehtestatud seaduste ja regulatsioonide täitmiseks); või
  • võib kahjustada Luminor äri või mainet; või
  • võib kahjustada töötajate, klientide või kolmandate isikute tervist või turvalisust
  • võib kahjustada avalikke huve

Teavitamise kanalid

  • Teate vorm
  • E-kiri Luminori vastavuskontrollile (Compliance Division Business Integrity Unit) aadressil fraud@luminorgroup.com
  • Juhatusega seotud teated Luminor Bank ASi nõukogu liikmele Bjorn Erik Naess'ile aadressil bjorn.erik.naess@luminorgroup.com
  • Kiri Luminori vastavuskontrollile (Compliance Division Business Integrity Unit) aadressil Liivalaia 45, Tallinn

Väärkäitumisest teavitamise kanal ei ole hädaabiteenus
Ärge kasutage seda kanalit sündmustest teatamiseks, mis kujutavad vahetut ohtu elule või varale. Selle kanali kaudu esitatud teadetele ei pruugi järgneda kohene vastus. Kui vajate hädaabi, pöörduge vastavate ametite poole.

Kliendisuhtes kaebuste esitamiseks saate pöörduda siin.