USA aktsiaturg tegi uue kõigi aegade rekordi, mujal tõuse ja langusi

Maailma finantsturgude tootlus liikus lõppenud kuul erinevates suundades. USA aktsiaturg on jällegi tugeva majanduse ja ettevõtete erakordsete kasuminumbrite toel liidrirolli haaranud. Katalüsaatoriks, mis hinnataseme uuele kõigi aegade rekordtasemele tõstis, osutus föderaalreservi president Powelli kinnitus, et majanduse olukord toetab turgudel eeldatud järkjärgulist intressimäärade tõstmist. Septembri alguses oli S&P 500 indeksi aastatootlus 8% ning indeksi koguväärtus 1% piires senisest rekordtasemest.

Euroopa aktsiate mahajäämuse taga on poliitilised probleemid ja ettevõtete kasumite aeglasem kasv. Euroopa aktsiate indeks on aastaga langenud 3,7% ja püsib oma rekordtasemest 10% madalamal. Investorite hetke negatiivsed meeleolud tunduvad siiski üle pingutatud. Lisaks viitavad näitajad, et majanduskasv on stabiliseerunud trendist kiiremal tasemel. Samas ei ole oodata investorite meeleolu mõjutavate ning volatiilsust suurendavate poliitiliste probleemide kadumist.

Arenevate turgude probleemid investorite ebakindlusega jätkuvad

Investorite meeleolu arenevatel turgudel on jätkuvalt kaubandussõja hirmu ja USA dollari kallinemise mõju all. Seetõttu tabas nõrgimaid arenevaid majandusi valuutakriis ning Argentina ja Türgi valuutad odavnesid märkimisväärselt. Kuigi probleemid ja nende mõjud olid kohalikud ja piiratud, näitas arenevate turgude aktsiaindeks ka sel kuul madalat tootlust.  Arenevate turgude aktsiate hinnad eurodes langesid aastaga ligi 9%.

Lühike riskimaandamislaine Türgi valuuta odavnemise järel tõstis USA dollari kursi euro suhtes 13 kuu kõrgeimale tasemele. Valuutapaar liikus siiski kiiresti tagasi vahemikku 1,15 - 1,18. Lähitulevikus on kõige tõenäolisem euro kallinemine, sest hetkel on see valuutana alahinnatud, majanduskasv on üsna kiire ning varsti peaks Euroopa Keskpank algatama rahapoliitika normaliseerimise meetmed. Sellest tulenevalt peaks USA dollari odavnemine pisut vähendama arenevate turgude ees seisvaid raskusi.

USA riigivõlakirjade tootluskõver tekitab investorites ikka kõhklusi, kuid praegu pole muretsemiseks õige aeg

Võlakirjaturul august suuremaid muutusi kaasa ei toonud. Madalapoolne inflatsioon tõi kaasa ELi ja USA riigivõlakirjade tootluse kerge languse. USA riigivõlakirjade tootluskõvera muutus on jätkuvalt investorite teravdatud tähelepanu all. Analüüs näitab aga, et ei muutustrend ise ega praegune tootluskõvera tase ei anna põhjust muretsemiseks.

Vaatamata suurele hindade kõikumisele parandab arenevate turgude kaasamine portfelli riskiga kaalutud tootlust

Arenevate turgude aktsiate suhteliselt madal tootlus ja suur volatiilsus pärast viimatise finantskriisi lõppu sundis paljusid arenevate turgude aktsiatesse investeerimise mõttekuses kahtlema.

Tootluse erinevus torkab veelgi enam silma eelmise aasta kontekstis, kui arenevate turgude aktsiate hinnad langesid 4%, samal ajal kui All Country World Index kasvas rohkem kui 10%. Arenevate turgude aktsiaid iseloomustab ka suurem hindade kõikumine ning ajalooliselt karuturu tekkimine keskmiselt iga kahe aasta järel.

Pikemaajalist tootlust analüüsides võib aga näha ka tõendeid sellest, et kõrgemat riski kompenseerib kõrgem tootlus. Alates aastast 1988 on arenevate turgude aktsiate keskmine aastatootlus olnud 8%, arenenud turgude aktsiatel 5,6%. Lisaks ei toimu arenenud ja arenevate turgude liikumised alati koos, mis suurendab arenevate turgude kasutegurit portfelli mitmekesistamisel.

Seega parandab arenevate turgude aktsiate lisamine portfellile nii absoluutset kui riskiga kaalutud tootlust (tootlust riskiühiku kohta). Paigutades 20% portfellist arenevatele turgudele, paraneb portfelli tootlus võrreldes ainult arenenud turgude aktsiatega ligi 1% võrra. Kuna täiendav risk on väga väike, kasvab tootlus riskiühiku kohta rohkem kui 10%.

Analüütikud muudavad prognoose optimistlikumaks, üle maailma oodatakse ettevõtete kasumite kiire kasvu jätkumist

Hiljutine märkimisväärne kasumite kasv on leevendanud aktsiate valuatsiooni puudutavaid kartusi, sest muudab aktsiad suhteliselt odavamaks.  Lisaks oodatakse vähemalt järgmise aasta jooksul kahekohaliste kasumikasvunumbrite püsimist.

Maksusoodustuse mõju taandudes raugeb ka kasumite kasv USAs. Siiski prognoosivad analüütikud eelseisvaks aastaks kasumite kasvu üle 13,6%. Ka Euroopa ettevõtete kasumid kosuvad ja peaks järgmisel aastal kasvama umbes 9% võrra. Kuna arenevate turgude kasumitele prognoositakse samuti 13%-list kasvu, peaks globaalne kasumite kasv kokku ületama 10%.

Positiivset väljavaadet kinnitab ka analüütikute poolt optimistlikumaks muudetud konkreetsete kasumiprognooside hulk. Viimase kolme kuu jooksul on maailma ettevõtete kõigist kasumiprognoosi korrigeerimistest 72% olnud positiivsed. Paranemistrendi võib näha Euroopas, kus tõstetud on 78% kõigist korrigeeritud prognoosidest.

Aktsiate korralik riskipreemia muudab nad võlakirjadest atraktiivsemaks

Et aktsiad on riskantsemad kui võlakirjad, eeldavad investorid nende hoidmise täiendava riski kompenseerimiseks riskipreemiat (täiendavat tootlust). Mida kõrgem on riskipreemia, seda atraktiivsemad on aktsiad võrreldes võlakirjadega. Riskipreemiat mõõdetakse tavaliselt aktsia kasumlikkuse ja 10-aastase tähtajaga riigivõlakirja tootluse vahena.

Kuna USA aktsiate hinnatase on hetkel kõige kõrgem, hindasime nende suhtelist atraktiivsust võrreldes võlakirjadega. Hetkel on USA aktsiate riskipreemia võrreldes võlakirjadega 1,37%. Kuigi riskipreemia on tipptasemega võrreldes langenud, ületab see ikkagi keskmist, mis on 0,14% (alates aastast 1962). Seega on aktsiad jätkuvalt võlakirjadest selgelt atraktiivsemad.

Väljavaade

Prognoosime pigem positiivset väljavaadet, sest kõik peamised turul toimivad jõud toetavad aktsiate hindu. Vaatamata aeglustumisele on majanduskasv maailmas ikkagi kiire, ettevõtete kasumid kasvavad ja globaalne rahapoliitika on jätkuvalt leebe.

Siiski tuleb arvestada ka riskidega – kaubandussõja võimalik eskaleerumine koos vastavate mõjudega majandusele ning poliitilised lainetused Euroopas. Kuigi riskide realiseerumise tõenäosus on madal, peavad investorid olema valmis volatiilsuse kasvuks.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Käesoleva turundusmaterjali (edaspidi Ülevaade) on koostanud Luminor Bank AS-i (edaspidi Luminor) analüütikud Ülevaate koostamise hetkel avalikkusele kättesaadava teabe põhjal ja lähtuvalt oma professionaalsetele hinnangutele. Vastavalt asjaolude muutumisele võivad Ülevaates antud hinnangud võrreldes käesolevaga tulevikus erineda, mistõttu ei võta Luminor vastutust Ülevaates esitatud hinnangute ajakohasuse eest.
Ülevaadet ei saa käsitada kui investeerimissoovitust investeerida väärtpaberitesse, sõlmida finantstehinguid või käituda mõnel muul viisil. Ülevaadet ei saa tõlgendada Luminori kinnituse või lubadusena Ülevaates kajastatud asjaolude toimumise kohta. Esitatud andmed ei seondu ühegi üksiku teabe vastuvõtja investeerimiseesmärkide, majandusliku olukorra või erivajadustega.
Ülevaates näidatud toodete ajaloolised tootlused on üksnes illustratiivse eesmärgiga. Eelneva perioodi tootlus ei ole tuleviku tootluse usaldusväärne indikaator ning tegelik tootlus võib oluliselt erineda.
Luminor ei vastuta mistahes kahjude eest, mida investor võib kanda, toetudes Ülevaates toodud informatsioonile. Enne investeerimis- või krediidiotsuse tegemist on soovitatav hankida antud olukorras vajalikku professionaalset abi ja hinnata toote või teenuse sobivust investori riskitaluvusega ja eesmärkidega.
Toodete tingimustega ja fondide prospektidega saab tutvuda Luminori kodulehel www.luminor.ee. Käesolevat dokumenti ei või paljundada, levitada ega avaldada ühelgi eesmärgil ilma Luminori eelneva kirjaliku loata.