USA aktsiaturg tegi uue kõigi aegade rekordi, mujal tõuse ja langusi

Maailma finantsturgude tootlus liikus lõppenud kuul erinevates suundades. USA aktsiaturg on jällegi tugeva majanduse ja ettevõtete erakordsete kasuminumbrite toel liidrirolli haaranud. Katalüsaatoriks, mis hinnataseme uuele kõigi aegade rekordtasemele tõstis, osutus föderaalreservi president Powelli kinnitus, et majanduse olukord toetab turgudel eeldatud järkjärgulist intressimäärade tõstmist. Septembri alguses oli S&P 500 indeksi aastatootlus 8% ning indeksi koguväärtus 1% piires senisest rekordtasemest.

Euroopa aktsiate mahajäämuse taga on poliitilised probleemid ja ettevõtete kasumite aeglasem kasv. Euroopa aktsiate indeks on aastaga langenud 3,7% ja püsib oma rekordtasemest 10% madalamal. Investorite hetke negatiivsed meeleolud tunduvad siiski üle pingutatud. Lisaks viitavad näitajad, et majanduskasv on stabiliseerunud trendist kiiremal tasemel. Samas ei ole oodata investorite meeleolu mõjutavate ning volatiilsust suurendavate poliitiliste probleemide kadumist.

Arenevate turgude probleemid investorite ebakindlusega jätkuvad

Investorite meeleolu arenevatel turgudel on jätkuvalt kaubandussõja hirmu ja USA dollari kallinemise mõju all. Seetõttu tabas nõrgimaid arenevaid majandusi valuutakriis ning Argentina ja Türgi valuutad odavnesid märkimisväärselt. Kuigi probleemid ja nende mõjud olid kohalikud ja piiratud, näitas arenevate turgude aktsiaindeks ka sel kuul madalat tootlust.  Arenevate turgude aktsiate hinnad eurodes langesid aastaga ligi 9%.

Lühike riskimaandamislaine Türgi valuuta odavnemise järel tõstis USA dollari kursi euro suhtes 13 kuu kõrgeimale tasemele. Valuutapaar liikus siiski kiiresti tagasi vahemikku 1,15 - 1,18. Lähitulevikus on kõige tõenäolisem euro kallinemine, sest hetkel on see valuutana alahinnatud, majanduskasv on üsna kiire ning varsti peaks Euroopa Keskpank algatama rahapoliitika normaliseerimise meetmed. Sellest tulenevalt peaks USA dollari odavnemine pisut vähendama arenevate turgude ees seisvaid raskusi.

USA riigivõlakirjade tootluskõver tekitab investorites ikka kõhklusi, kuid praegu pole muretsemiseks õige aeg

Võlakirjaturul august suuremaid muutusi kaasa ei toonud. Madalapoolne inflatsioon tõi kaasa ELi ja USA riigivõlakirjade tootluse kerge languse. USA riigivõlakirjade tootluskõvera muutus on jätkuvalt investorite teravdatud tähelepanu all. Analüüs näitab aga, et ei muutustrend ise ega praegune tootluskõvera tase ei anna põhjust muretsemiseks.

Vaatamata suurele hindade kõikumisele parandab arenevate turgude kaasamine portfelli riskiga kaalutud tootlust

Arenevate turgude aktsiate suhteliselt madal tootlus ja suur volatiilsus pärast viimatise finantskriisi lõppu sundis paljusid arenevate turgude aktsiatesse investeerimise mõttekuses kahtlema.

Tootluse erinevus torkab veelgi enam silma eelmise aasta kontekstis, kui arenevate turgude aktsiate hinnad langesid 4%, samal ajal kui All Country World Index kasvas rohkem kui 10%. Arenevate turgude aktsiaid iseloomustab ka suurem hindade kõikumine ning ajalooliselt karuturu tekkimine keskmiselt iga kahe aasta järel.

Pikemaajalist tootlust analüüsides võib aga näha ka tõendeid sellest, et kõrgemat riski kompenseerib kõrgem tootlus. Alates aastast 1988 on arenevate turgude aktsiate keskmine aastatootlus olnud 8%, arenenud turgude aktsiatel 5,6%. Lisaks ei toimu arenenud ja arenevate turgude liikumised alati koos, mis suurendab arenevate turgude kasutegurit portfelli mitmekesistamisel.

Seega parandab arenevate turgude aktsiate lisamine portfellile nii absoluutset kui riskiga kaalutud tootlust (tootlust riskiühiku kohta). Paigutades 20% portfellist arenevatele turgudele, paraneb portfelli tootlus võrreldes ainult arenenud turgude aktsiatega ligi 1% võrra. Kuna täiendav risk on väga väike, kasvab tootlus riskiühiku kohta rohkem kui 10%.

Analüütikud muudavad prognoose optimistlikumaks, üle maailma oodatakse ettevõtete kasumite kiire kasvu jätkumist

Hiljutine märkimisväärne kasumite kasv on leevendanud aktsiate valuatsiooni puudutavaid kartusi, sest muudab aktsiad suhteliselt odavamaks.  Lisaks oodatakse vähemalt järgmise aasta jooksul kahekohaliste kasumikasvunumbrite püsimist.

Maksusoodustuse mõju taandudes raugeb ka kasumite kasv USAs. Siiski prognoosivad analüütikud eelseisvaks aastaks kasumite kasvu üle 13,6%. Ka Euroopa ettevõtete kasumid kosuvad ja peaks järgmisel aastal kasvama umbes 9% võrra. Kuna arenevate turgude kasumitele prognoositakse samuti 13%-list kasvu, peaks globaalne kasumite kasv kokku ületama 10%.

Positiivset väljavaadet kinnitab ka analüütikute poolt optimistlikumaks muudetud konkreetsete kasumiprognooside hulk. Viimase kolme kuu jooksul on maailma ettevõtete kõigist kasumiprognoosi korrigeerimistest 72% olnud positiivsed. Paranemistrendi võib näha Euroopas, kus tõstetud on 78% kõigist korrigeeritud prognoosidest.

Aktsiate korralik riskipreemia muudab nad võlakirjadest atraktiivsemaks

Et aktsiad on riskantsemad kui võlakirjad, eeldavad investorid nende hoidmise täiendava riski kompenseerimiseks riskipreemiat (täiendavat tootlust). Mida kõrgem on riskipreemia, seda atraktiivsemad on aktsiad võrreldes võlakirjadega. Riskipreemiat mõõdetakse tavaliselt aktsia kasumlikkuse ja 10-aastase tähtajaga riigivõlakirja tootluse vahena.

Kuna USA aktsiate hinnatase on hetkel kõige kõrgem, hindasime nende suhtelist atraktiivsust võrreldes võlakirjadega. Hetkel on USA aktsiate riskipreemia võrreldes võlakirjadega 1,37%. Kuigi riskipreemia on tipptasemega võrreldes langenud, ületab see ikkagi keskmist, mis on 0,14% (alates aastast 1962). Seega on aktsiad jätkuvalt võlakirjadest selgelt atraktiivsemad.

Väljavaade

Prognoosime pigem positiivset väljavaadet, sest kõik peamised turul toimivad jõud toetavad aktsiate hindu. Vaatamata aeglustumisele on majanduskasv maailmas ikkagi kiire, ettevõtete kasumid kasvavad ja globaalne rahapoliitika on jätkuvalt leebe.

Siiski tuleb arvestada ka riskidega – kaubandussõja võimalik eskaleerumine koos vastavate mõjudega majandusele ning poliitilised lainetused Euroopas. Kuigi riskide realiseerumise tõenäosus on madal, peavad investorid olema valmis volatiilsuse kasvuks.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.