Eestlaste jaoks on pensionifondi valimisel selle investeeringute eetilisus olulisem kui materiaalsed kriteeriumid, selgus Luminor Eesti pensioniuuringust. Samas ei ole rohkem kui pooled vastajatest veendunud, kui hästi vastavad nende II samba pensioniinvesteeringud vastustes välja toodud eelistustele.

Luminor Pensions Eesti juhatuse liikme Martin Rajasalu sõnul näitavad tulemused, et inimesed ei lähtu pensionifondide valimisel ainult tootlusest ja riskist, vaid hindavad ka pensioniinvesteeringute laiemat mõju ühiskonnale.

Mida nooremad on kliendid, seda kõrgemalt hindavad nad eetilisi väärtusi. Nad ei soovi, et nende raha investeeritakse riikidesse, kus rikutakse inimõigusi, lokkab korruptsioon ning kus ei hoolita keskkonnast. Tulevikule mõtlev inimene soovib lisaks rahale ka head ja turvalist elukeskkonda,

kommenteeris Rajasalu.
 
Uuringus osalenud inimesed pidasid üheksa erineva kriteeriumi võrdluses kõige sagedamini oluliseks seda, et pensionifond väldib investeeringuid autoritaarse valitsemisviisiga riikidesse, kus rikutakse inimõigusi või mis ohustavad teisi riike (57% vastajatest) ning väldib investeeringuid küsitava eetilisusega ja keskkonnakahjulikesse tööstusharudesse (53%). „Need näitajad on paljudele inimestele fondivalikul isegi olulisemad kui materiaalsed kriteeriumid,“ täpsustas Rajasalu.
 
Pensioniinvesteeringute hajutatust ja madalaid riske pidas tähtsaks 52% vastanutest, pensioniraha paigutamist kõrge tulevikupotentsiaaliga valdkondadesse, näiteks tehisintellekti, tähtsustas 39% inimestest ning turvalistesse, madala riskiga (nt riiklikesse) võlakirjadesse investeerimist pidas oluliseks 31% vastajatest. Kõrget tootlust, isegi kui see toob kaasa riske, pidas oluliseks vaid 28% inimestest.
 
Samas näitavad tulemused, et paljud eestlased ei ole kursis enda praeguse II samba pensionifondi investeeringutega. Rohkem kui pooled vastanutest ei oska öelda, kas nende II samba pensionifond investeerib kõrge tulevikupotentsiaaliga valdkondadesse (57%) või väldib investeeringuid küsitava eetilisusega ja keskkonnakahjulikesse tööstusharudesse (53%). Pooled vastanutest ei olnud teadlikud, kas nende pensionifondi investeeringuid tehakse autoritaarsetesse riikidesse, kus rikutakse inimõigusi (50%).
 
Luminor peab pensionifondi investeerimisotsuseid tehes tähtsaks, et ostetavad fondid järgiksid ÜRO vastutustundliku investeerimise põhimõtteid (UN PRI).  

Uuringu vastused koguti kvantitatiivse veebiküsitluse abil käesoleva aasta juunis ja juulis. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, kuidas inimesed Eesti pensionisüsteemi suhtuvad ja mida nad sellelt ootavad. Uuringus osales 1599 Luminor Pensions Estonia II pensionisamba klienti.