Veebruar – esimene langus pärast 15-kuulist pidevat kasvu

Veebruar lõpetas maailma aktsiahindade pikaajalise peaaegu lineaarse kasvu. Kuni veebruarini olid USA aktsiaturud positiivse tulemusega sulgunud 15 kuud järjest, mis on ajaloos varem juhtunud vaid korra. Stabiilne kasv ja erakordselt madal volatiilsus tekitasid investorite hulgas liigset enesekindlust ja niivõrd positiivseid lühiajalisi investorite ootusi pole viimase kahe aasta jooksul varem nähtud. Sellised tingimused viivad praktiliselt eranditult lühiajaliste hinnakorrektsioonideni, kuigi korrektsiooni ajastust on väga rakse ennustada, sest selle tekkeks on tavaliselt vaja mingit ajendit.

Seekordseks päästikuks oli ootamatult kasvanud inflatsioonihirm ja varem oodatust kiirem rahapoliitika karmistamise eeldused. Investorite positiivne meelestatus ja üldine enesekindlus süvendasid langust, sest investorid polnud selleks valmistunud. Õli valas tulle volatiilsuse langusele panustatud positsioonide vältimatu likvideerimine. Viimase paari aasta jooksul on investorid finantsinstrumentide vahendusel massiliselt panustanud volatiilsuse vähenemisele. Need instrumendid tagasid kogu perioodi jooksul püsiva kasumlikkuse ning meelitasid pidevalt juurde täiendavaid investoreid, kes aga suuresti alahindasid korrektsiooni tõenäosust. Kasutatud instrumentide halb tundmine ja valearvestused tõid nn short volatility trade’iga tegelejatele turgude langusse mineku ja volatiilsuse suurenemise hetkel kaasa tohutu kahjumi. Mõned seda liiki kauplemisega seotud fondid kaotasid põhimõtteliselt kogu oma vara ja olid sunnitud tegevuse lõpetama, näitlikustades sellega vajadust tunda oma riske ja kaubeldavaid instrumente.

Korrektsioonile järgnes kiire taastumine, aasta tootlus jätkuvalt plussis

Toodud põhjustel oli müügipaanika kiire ja üsna laialdane. All Country World indeks langes kõrgpunktist madalpunkti 7,9 % ning arenevate turgude aktsiad langesid üle 9 %. Turud taastusid siiski kiiresti, sest investorid kasutasid hinnalangust ära oma positsioonide kasvatamiseks. See näitab selgesti, et müügisurve oli olemuselt tehniline ning turu põhinäitajad on jätkuvalt positiivsed. Nii arenevate kui arenenud turgude aktsiate hinnad langesid veebruari lõpuks kokku pisut üle 2 %. Kui vaadata libiseva aasta tootlust veebruari lõpu seisuga, jäi All Country World indeks veebruari languse tõttu negatiivseks (-0,6 %). Aastane tootlus on siiski positiivne nii arenenud kui arenevatel turgudel, kusjuures viimaste hinnatõus on kokku olnud 11,2 %.

Kas investorid peaksid kartma intressitõusu?

Praeguse korrektsiooni ajendiks oli intressimäärade kasvu trajektoori ümberhindamine. Investorite hirmu kiireneva intressitõusu ees süvendas uus Föderaalreservi juht Jerome Powell. Oma esimeses sõnavõtus USA Kongressi ees viitas ta, et Föderaalreservil on plaanis majanduse ülekuumenemise vältimiseks käesoleval aastal kolm või enamgi korda intressimäära tõsta. Kuigi ta püüdis hiljem oma sõnumi agressiivsust mahendada, oli kahju juba tehtud. Kuid kas investorid peaksid majanduse praeguses faasis kõrgemat intressimäära üldse kartma?

Vaadates mineviku intressitsükleid, on tsükli karmistamisfaasis keskmine intressimäära tõus olnud 3 protsendipunkti. Praeguseks on intressimäärade tõus piirdunud 1,25 protsendipunktiga. Lisaks on intressimäärad praegusel hetkel ikkagi väga madalad. Kui me eeldame, et sellel aastal toimub kolm täiendavat intressimäära tõusu kokku 2 protsendipunkti ulatuses, siis ajalooliselt on sellisele stsenaariumile ühe erandiga alati järgnenud positiivne tootlus nii 1 kui 3 aasta perspektiivis. S&P keskmine kasv on 1-aastasel perioodil olnud 15,3 % ja 3-aastasel perioodil 46,1 %.

Kokkuvõttes pakub lisatuge ka intressimäärade üldiselt madal tase, sest J.P. Morgani uuringu kohaselt on ajalooliselt aktsiahindu piirama hakanud alles 4 % ületav intressimäär.

Kasvanud, kuid kaugelt mitte äärmuslik volatiilsus

Pärast pikaajalist kindlat ja rahulikku tõusu võivad praegused hinnakõikumised tunduda ekstreemsed. Tegelikult on kõikumised aga kriiside ajal kogetavast väga kaugel.


Veebruaris oli S&P 500 päevane keskmine päevane absoluutmuutus (mis hõlmab nii tõusu kui langust) 1,3 %. See on tõepoolest märksa rohkem kui möödunud 1,5 aasta jooksul, kui keskmine püsis 0,3 % juures. Vaadates aga asju pikemas perspektiivis, pole praegune volatiilsuse tase midagi erakordset, sama suuri kõikumisi nägime näiteks jaanuaris 2016. Viimatise tõusutrendi kestel toimusid suurimad päevasiseseid hindade kõikumised aastal 2011, kui korrektsiooni käigus ulatus hindade keskmine päevane absoluutmuutus 2,2 %ni. Konteksti mõttes – viimase finantskriisi ajal oli hindade keskmine päevane absoluutmuutus peaaegu kaks korda kõrgem (3,9 %).

Seega, kuigi investorid peaksid olema valmis senisest suuremateks hinnakõikumisteks, on see praeguses tõusva turu faasis täiesti loomulik. Lisaks pakuvad sellised kõikumised häid võimalusi investoritele, kes soovivad oma positsioone täiendada või investeerivad regulaarselt.

USA kõrgemad intressimäärad võivad dollari kurssi toetada

Intressimäära tõusu ootus USAs on mõjutanud ka EUR/USD kurssi. Intressimäära kasvav erinevus USA ja euroala vahel peaks dollari muutma atraktiivsemaks. Kuigi ajalooliselt ei ole see korrelatsioon olnud kuigi kõrge, võib intressimäära tõus praegu dollarile kasuks tulla. Seega on lähiperspektiivis võimalik dollari tugevnemine.


Pikemas perspektiivis räägivad majanduslikud faktorid siiski nõrgema dollari kasuks.

Fundamentaalnäitajad toetavad ikka aktsiate hinnatõusu

Pikemas plaanis pole vaatamata korrektsioonile midagi muutunud ning väljavaade on ikka positiivne. Maailma aktsiate hinna kasvu toetavad kõik peamised tegurid: majandus kasvab kõigis suurimates regioonides, ettevõtete kasumitelt oodatakse kahekohalist kasvunumbrit, intressimäärad on ikka suhteliselt madalad ja üldine rahapoliitika väga leebe. Seega peame praegust korrektsiooni ajutiseks ja ootame tõusutrendi jätkumist. Tõenäoliselt suureneb aga siitpeale volatiilsus, mis on iseloomulik kasvutsükli hilisematele staadiumitele.


Käesoleva turundusmaterjali (edaspidi Ülevaade) on koostanud Luminor Bank AS-i (edaspidi Luminor) analüütikud Ülevaate koostamise hetkel avalikkusele kättesaadava teabe põhjal ja lähtuvalt oma professionaalsetele hinnangutele. Vastavalt asjaolude muutumisele võivad Ülevaates antud hinnangud võrreldes käesolevaga tulevikus erineda, mistõttu ei võta Luminor vastutust Ülevaates esitatud hinnangute ajakohasuse eest.
Ülevaadet ei saa käsitada kui investeerimissoovitust investeerida väärtpaberitesse, sõlmida finantstehinguid või käituda mõnel muul viisil. Ülevaadet ei saa tõlgendada Luminori kinnituse või lubadusena Ülevaates kajastatud asjaolude toimumise kohta. Esitatud andmed ei seondu ühegi üksiku teabe vastuvõtja investeerimiseesmärkide, majandusliku olukorra või erivajadustega.
Ülevaates näidatud toodete ajaloolised tootlused on üksnes illustratiivse eesmärgiga. Eelneva perioodi tootlus ei ole tuleviku tootluse usaldusväärne indikaator ning tegelik tootlus võib oluliselt erineda.
Luminor ei vastuta mistahes kahjude eest, mida investor võib kanda, toetudes Ülevaates toodud informatsioonile. Enne investeerimis- või krediidiotsuse tegemist on soovitatav hankida antud olukorras vajalikku professionaalset abi ja hinnata toote või teenuse sobivust investori riskitaluvusega ja eesmärkidega.
Toodete tingimustega ja fondide prospektidega saab tutvuda Luminori kodulehel luminor.ee. Käesolevat dokumenti ei või paljundada, levitada ega avaldada ühelgi eesmärgil ilma Luminori eelneva kirjaliku loata.