Aktiveerige USA turul kauplemine ja makske USA-st saadud dividendidelt 30% asemel 15%

USA turu aktiveerimine

USA turul kauplemise alustamiseks peab teil olema kehtiv USA maksuhalduri poolt kehtestatud vorm W-8BEN, mille saab esitada GLOBETAX SERVICE INC. (edaspidi GlobeTax) kaudu. Pärast GlobeTaxi juures registreerimist ja W-8BEN vormi allkirjastamist saadetakse teile kinnituskiri. USA turul kauplemise alustamiseks edastage kinnituskirja Luminor Bankile investorEE@luminorgroup.com.

GlobeTaxi teenuseid kasutada otsustanud Luminor Investori klientide poolt USA-s registreeritud finantsinstrumentidelt teenitud tulu maksustatakse tavapärase 30 protsendi asemel 15 protsendiga juhul, kui dividendide saaja ei ole USA resident. Vähendatud 15-protsendilist maksumäära hakatakse kohaldama umbes kaks nädalat pärast vormi kinnitamist. Teenus peab kehtiv olema enne dividendide määramise kuupäeva.

Registreerimine

Registreerige GlobeTax eCerts süsteemis: ecertsus.globetax.com
Juurdepääsukood​ – USDOCS56
Kasutajatunnus – Luminor Investor kasutajatunnus

Teenustasu

Teenuse osutaja on GlobeTax ja teenustasu on 35 USD 3 aasta eest. Lisateave GlobeTaxi ja nende teenuste kohta: www.globetax.com.

Aktiveerimine

Kohe pärast täidetud vormi kättesaamist GlobeTaxi poolt hinnatakse teie dokumente ja teile antakse teada, kas teil on õigus maksuvähendusele. Kui jah, siis kantakse teie poolt USA-s registreeritud finantsinstrumentidelt saadud dividendid järgmise kuu lõpust teie kontole pärast 15% maksu kinnipidamist 30% asemel.

Kui Te saate GlobeTax'i poolt e-mailile kinnituse, siis palun edastage see investorEE@luminorgroup.com aadressile.

Lahtiütlus
Eelpool toodud teave ei kohusta klienti GlobeTaxi teenuseid kasutama. Pank ei paku maksunõustamist ning klient vastutab ise vastava piirkonna seaduste ja reeglite täitmise eest. Pank ei vastuta seadustes või topeltmaksustamislepingutes tehtud muudatuste eest. Pank ei vastuta GlobeTaxi teenuste kvaliteedi, tasude ega tingimustes tehtavate muudatuste eest.

Korduma kippuvad küsimused

1. Mis on selle teenuse eelised?

USA ettevõtete poolt makstavatele dividendidele kohaldatakse madalamat 15%-st tulumaksumäära (tavapärase 30% asemel).

2. Kui palju GlobeTaxi vahendusel registreerimine maksab?

35 USD 3 aasta eest. See on vähem, kui 12 dollarit aastas.

3. Kui ma end täna registreerin, kas siis kohaldatakse USA maksuameti 90 USD suurust aruandetasu?

Kui olete sel aastal USA ettevõtetelt juba dividende saanud ja teil ei olnud GlobeTaxis kehtivat W-8BEN vormi, siis on Luminor Pank kohustatud pärast maksuaasta lõppu USA maksuametit teie tulust teavitama ja võtma teilt järgmise aasta teise kvartali lõpuni kehtivat tasu 90 USD.

Kui saite kogu USA-st teenitud tulu pärast vormi W-8BEN esitamist, siis ei nõuta teilt 90 USD suurust tasu USA maksuameti teavitamise eest.

4. Millal teenus aktiveeritakse?

Kui GlobeTax on teie registreerimisvormi e-posti kaudu kätte saanud ja registreerimise õnnestumist kinnitanud, siis maksustatakse USA ettevõtete saadud dividende kahe nädala möödudes 15% maksumääraga.

5. Kui kaua teenus kehtib?

W-8BEN aktiveerub esitamise hetkest ja kehib kolm kalendriaastat. Näiteks kui allkirjastate ja esitate vormi W-8BEN aastal 2020, siis kehtib teenus kuni 31.12.2023. Esitage enne vormi kehtivuse lõppemist uus vorm.

6. Kuidas end GlobeTaxi juures registreerida?

Registreerimisjuhised leiate siit.

Tasu USA allikatest teenitud tulu puudutava teabe USA maksuametile esitamise eest, kohaldatakse vaid kehtiva W-8BEN puudumise korral

Kui olete USA ettevõtetelt dividende saanud ja teil ei olnud kehtivad vormi W-8BEN, siis kohaldab Luminor Bank tasu USA maksuameti teavitamise eest tulust, mis pärineb USA-st. Palun pidage meeles, et osad USA ettevõtete väärtpaberid võivad olla USA asemel muudel rahvusvahelistel turgudel noteeritud. Sellistel juhtudel käsitletakse saadud tulu ikkagi USA tuluna ja USA maksuametit tuleb sellest teavitada, seega võtab Luminor teavitamise eest tasu.

USA seadusandluse kohaselt on kõik välisriikide finantsvahendajad kohustatud esitama USA maksuametile (Internal Revenue Service (IRS)) teabe oma klientide kohta, kes USA-s tulu teenivad. Tuluna käsitletakse USA ettevõtete kasumi jaotamist: dividendidena ja või muude sarnaste maksetena. USA ettevõte on USA-s registreeritud ettevõte või välismaine ettevõte, mis teenib suurema osa oma kasumist USA-s. Finantsinstrumendid on ettevõtete aktsiad (osad) ja/või börsil kaubeldavad fondid.

Luminor Bank täidab oma kohustusi ning koostab ja esitab nõuetekohased vormid igal aastal USA maksuametile. Sellise aruandluse tõttu peab Luminor Bank teatud kulusid kandma, mistõttu peavad kliendid, kes on majandusaasta jooksul vastavat tulu teeninud, aastast aruandlustasu maksma.

Tasu USA-st saadud tulu aruande USA maksuametile esitamise eest: Tasu on 90 USD aastas.

Tasu ei kohaldata GlobeTaxi topeltmaksustamise vältimise teenuse kasutamise korral ja kui vorm W-8BEN on GlobeTaxile esitatud. 

Tasu kuulub maksmisele kord aastas teises kvartalis. Luminor Bank võtab selle tasu kliendi Luminor Investor kontolt või kui seal ei ole piisavald raha, siis kliendi kontolt Luminor Bankis. Kliendi kontol olev raha konverteeritakse USA dollaritesse vastaval kuupäeval kehtiva EKP vahetuskursi alusel.

MÄRKUS. Eelpool nimetatud USA seadusandlikud nõudmised võivad olla ebatäielikud või muutuda. Konkreetse teabe esitamise regulatsiooni kehtestavad USA maksuamet ja (või) muud USA ametiasutused ilma Luminori Banki sellest teavitamata. Luminor Bank ei vastuta USA maksuameti ja (või) muude USA ametiasutused kehtivate regulatsiooni ja publikatsioonide eest. Palun pidage meeles, et aastast aruandlustasu ei saa käsitleda Luminor Banki kohustusena osutada Luminor Banki teenustega seoses maksunõustamist või astuda samme, mis aitaksid kliendil makse optimeerida, topeltmaksustamist vältida jne. Kliendi kohustus on uurida ja tasuda makse vastavalt temale kohaldatavale jurisdiktsioonile ja õiguslikule vormile. Kui vajate lisaselgitusi, võtke palun ühendust maksunõustajaga

GlobeTax Tax maksude tagasinõudmise teenus

Välisriigi finantsinstrumentidelt teenitud dividende ja intresse maksustatakse standardsete välisriikide maksumääradega ja võimalik on ka topeltmaksustamine. Olemas on riikidevahelised topeltmaksustamise vältimise lepingud (edaspidi: TVL), millega kehtestatakse madalamad kinnipeetavad maksud. Luminor Investori kliendid, kes otsustavad kasutada GLOBE TAX SERVICES, INC. (edaspidi: GlobeTax) „Tegelike kasusaajate maksude tagasinõudmise teenust“ saavad tagasi nõuda standardse kinnipeetava maksumäära ja TVL-is kehtestatud määra vahe.

Registreerimine

Registreeruge GlobeTaxi eDocs-süsteemis.

Juurdepääsukood: 12C953BDNB
Kasutajanimi: Luminor Investor kasutajatunnus

Teenustasu

Teenuse osutaja on GlobeTax ja teenustasu võetakse pärast raha tagasi saamist. Lisateave GlobeTaxi ja nende teenuste kohta:  www.globetax.com

Lahtiütlus. Eespool toodud teave ei kohusta klienti GlobeTaxi teenuseid kasutama. Pank ei paku maksunõustamist ning klient vastutab ise vastava piirkonna seaduste ja reeglite täitmise eest. Pank ei vastuta seadustes või topeltmaksustamise lepingutes tehtud muudatuste eest. Pank ei vastuta GlobeTaxi teenuste kvaliteedi, tasude ega tingimustes tehtavate muudatuste eest.

Korduma kippuvad küsimused

Mis on selle teenuse eelised?

Teil võib olla võimalik osa kinnipeetud maksudest tagasi nõuda.

Kui palju see maksab?

GlobeTaxi tasud on tingimuslikud ja need peetakse kinni alles pärast raha tagasisaamist. 

  • Aastane kontotasu: 200 USA dollarit tuluaastas tegeliku kasusaaja kohta Teie dokumentatsiooni hankimise ja haldamise eest. Kui GlobeTax suudab mistahes tuluaastal vähem kui 400 USA dollarit (ilma GlobeTaxi tasuta) tagasi saada, siis nad loobuvad selle tasu nõudmisest.
  • Tehingutasu:
    - 20% tagasisaadud summast, kui olete tulu suhtes lõplik tegelik kasusaaja;
    - 35% kui olete ühing, trust või sarnane läbipaistev isik; või
    - 50% mõlemal juhul, kui nõude summa on väiksem kui 100 USA dollarit.

Millal nõuded esitatakse?

Tagasinõuded esitatakse üldiselt kahe nädala jooksul.

Kui kaua minu tagastuse kättesaamine aega võtab?

See võib võtta mõne kuu. Ärge oodake, et tagastused juba paari nädala jooksul laekuks.

Kuidas see toimib?

eDocs-platvormi abil saab GlobeTax Teie käest dokumendid. GlobeTaxi spetsialistid analüüsivad saadud tulu ja tuvastavad, kas Teid on ülemaksustatud, ning kasutavad Teie esitatud dokumente maksu tagasinõude arvutamiseks ja esitamiseks.

 

Luminor Investor