Juuni 2018: Turud tõusevad ebakindlusest hoolimata

Üleilmsed aktsiad on pärast korrektsiooni kosunud, ent Euroopa on endiselt tagapool

Suuremast volatiilsusest hoolimata jätkasid maailma aktsiaturud enamikes piirkondades  tõusu ning aasta algusest praeguseni ilmnenud kahjumid korvati. Euroala investorid said lisatootlust valuuta vahetuskursside muutusest, sest dollar kallines euro suhtes.
ACWI indeks on alates aasta algusest mai lõpuks 2% tõusnud ja seda peamiselt USA aktsiate toel. Arenevate turgude aktsiad on 2018. aastal 0,5% langenud, ent 8% üleval alates 2017. aasta maist.

Euroopa aktsiad on olnud mahajäänud ja alates aasta algusest kuni praeguseni 1,7% langenud. Euroopa tulemused on juba mõnda aega olnud oodatust kehvemad ning kui vaadata aktsiaturu ühe aasta tulemusi, on Euroopa praegu kõige kehvemate tulemustega suur piirkond.

Ka poliitiline ebakindlus hakkab Euroopa finantsturge pärssima

Euroopa makromajanduslikud andmed on sel aastal jätkuvalt nõrgenenud. Ehkki Euroopa ettevõtete kasumikasv on kosumas, on see teiste piirkondade omast olulisel määral tagapool. See on Euroopa aktsiaid nõrgestanud ja tinginud ka nende viimase aja kehvad tulemused.

Nagu sellest veel vähe oleks, tekitas Itaalia poliitiline segadus ELis täiendavat ebakindlust, sest populistlik erakond MS5 võitis parlamendis mitu kohta ja tal tekkis probleeme koalitsiooni moodustamisel. Seetõttu valitses Itaalias erakorraliste valimiste oht, mis alandas investorite meeleolu kogu maailmas.

Ehkki uued valimised suudeti ära hoida ja moodustati koalitsioon, püsib ebakindlus seoses majanduslike reformidega, mida uus valitsus võib ellu viia. Peale selle tekitavad MS5 kavandatava poliitika mõned põhimõtted ohu, et Itaalia niigi suur valitsemissektori võlg (ligikaudu 132% SKPst) kasvab. Selle tulemusel on Itaalia ja Saksamaa võlakirjade tulususte erinevus kasvanud, sest euro odavnes USA dollari suhtes.

Investorid peaksid siiski teadvustama, et see ebakindlus avaldub üksnes Euroopa turgudel ega tohiks maailmamajandust, ettevõtete kasumeid ja seega üleilmseid aktsiaturge mõjutada. Seevastu Euroopa aktsiad võivad selle poliitilise olukorra tõttu endiselt langeda.

Samas peaks sellest tulenev nõrgem euro vahetuskurss pakkuma tuge Euroopa eksportijatele, muutes nende tooted odavamaks ja suurendades nende rahvusvahelist tulu. Seega võime näha ka Euroopa ettevõtete kasumikasvu taastumist.

Kaubandussõja teema pälvib taas investorite tähelepanu

Kuna kasumiandmete avaldamise hooaeg hakkab lõppema ja majandusandmed on stabiilsed, liigub investorite tähelepanu taas erinevatele poliitilistele ja geopoliitilistele uudistele. Seejuures ei olnud puudustItaaliat, Põhja-Koread, Lähis-Ida ja Hiinat käsitlevatest lugudest. Samas oli nende uudiste mõju turgudele ajutine, sest need sündmused ei avalda maailmamajandusele märkimisväärset mõju.

Seejuures esineb üks probleem, mis võib hakata investoritele tõsist muret valmistama. See on kaubandussõda, mis võib majanduskasvu ja ettevõtete kasumeid pärssida. Pealegi algab nüüd etapp, mil poliitikud hakkavad arutelude ja läbirääkimiste asemel poliitikat tegelikult ellu viima. Seetõttu on see teema viimasel ajal taas investorite tähelepanu pälvinud.

Lisaks andis Trumpi valitsus mai viimasel päeval ootamatu hoobi Ameerika lähimatele liitlastele, kehtestades Euroopast, Mehhikost ja Kanadast pärit terasele ja alumiiniumile tollitariifid. See otsus tingib väga suure tõenäosusega asjaomaste riikide vastumeetmed, mis muudab edasised läbirääkimised keerukamaks.

Samas eeldavad eksperdid sellest hoolimata eelkõige seda, et võidab ratsionaalsus ning küsimused lahendatakse läbirääkimiste teel ja ulatuslikku kaubandussõda ei puhke. Seega ehkki uued uudised kaubandussõja teemadel võivad hoida volatiilsust kõrgena ja häirida investorite meeleolu, ei ole praegu näha ohtu pikemaajalisele aktsiate tõusutrendile.

Aktsiahinnad ei valmista praegusel tasemel muret

Konkreetsest suhtarvust olenevalt on üleilmsed aktsiad kas õiglase hinnaga või veidi kallimad kui pikaajaline keskmine. Tuginedes laialdaselt kasutatud Shilleri P/E suhtarvule, mis mõõdab hinda eelneva kümne aasta keskmise tulu suhtes, on ACWI indeksi kohaste kauplemistehingute näitaja 21,7 P/E võrreldes 23 aasta mediaaniga 18,4. Arenevate turgude aktsiad on jätkuvalt odavaimad, samal ajal kui USA aktsiaturgudel esineb kõrgem Shilleri P/E suhtarv, mis on viimati 1871. aastal valitsenud maksimumtasemest endiselt väga erinev.

Nende arvutuste kohaselt on praegune hind ajaloolisest maksimumtasemest endiselt kaugel. Peale selle kipub majanduse elavnemise ja aktsiate tõusu ajal Shilleri P/E suhtarv olema ülemäärane, sest kümne aasta keskmine tulu kajastab möödunud perioodi ega võta kavandatavat tulukasvu arvesse. See mõju võib olla väga suur, sest näiteks ettevaatav S&P 500 P/E, mis võtab arvesse kavandatavat ühe aasta tulukasvu, on praegu vaid 16,5 võrreldes alates 1990. aastast valitsenud keskmise näitajaga 25,5, mis muudab selle näitaja järgi USA aktsiad odavaks.

Ehkki mõlemal meetodil on eeliseid ja puuduseid, on selge, et praegune üleilmne aktsiahind ei ole kasutatavast näitajast olenemata ei toetav ega pärssiv tegur. See tähendab, et aktsiad ei ole ikka veel liiga kallid ja on võrreldes võlakirjadega endiselt atraktiivsed. Peale selle võib võimalik üllatav positiivne tulukasv lisatuge pakkuda.

Investorid lisavad hiljutisest volatiilsusest hoolimata raha aktsiafondidesse

Värskeimad fondide rahavoogude andmed näitavad, et investoreid ei ole ei volatiilsus ega poliitilised sündmused kohutanud. Thomson Reuters Lipperi 30. mai fondide rahavoogude andmete kohaselt on investorid paigutanud börsil kaubeldavatesse aktsiafondidesse lisaraha kaheksandat nädalat järjest. Peale selle on alates aasta algusest kuni praeguseni jõudnud raha sissevool börsil kaubeldavatesse aktsiafondidesse 67,9 miljardi USA dollarini.

Ka investeerimisfondide investorid paigutasid tänavu vahendeid aktsiafondidesse. Thomson Reuters Lipperi viimaste andmete kohaselt on raha sissevool aktsiainvesteerimisfondidesse olnud alates aasta algusest kuni praeguseni kokku 26,4 miljardit USA dollarit.

See on hea märk selle kohta, et investorid on kasutanud kõige viimaseid korrektsioone oma aktsiapositsioonide suurendamiseks parema hinnaga, eeldades tõususutrendi jätkumist.

Väljavaade püsib positiivne

Üldine tulevikuväljavaade püsib võrreldes eelmiste kuudega sama. Lühiajalistest kõikumistest hoolimata suudavad maailma aktsiaturud tõusu suhtes esinevad kartused ületada, sest alustingimused toetavad endiselt edasist tõusu. Ehkki intressimäärade tõus eeldatavasti jätkub, peaks mõõdukas inflatsioon tagama, et see on järkjärguline ja aeglane. Peale selle eeldatakse tugeva tulukasvu jätkumist.

Kaubandussõja probleemid võivad kaasa tuua suurema volatiilsuse ning tuleks jälgida nende edasise süvenemise märke. Samas puudub praegu nähtav oht aktsiate tõususutrendile.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Käesoleva turundusmaterjali (edaspidi Ülevaade) on koostanud Luminor Bank AS-i (edaspidi Luminor) analüütikud Ülevaate koostamise hetkel avalikkusele kättesaadava teabe põhjal ja lähtuvalt oma professionaalsetele hinnangutele. Vastavalt asjaolude muutumisele võivad Ülevaates antud hinnangud võrreldes käesolevaga tulevikus erineda, mistõttu ei võta Luminor vastutust Ülevaates esitatud hinnangute ajakohasuse eest.
Ülevaadet ei saa käsitada kui investeerimissoovitust investeerida väärtpaberitesse, sõlmida finantstehinguid või käituda mõnel muul viisil. Ülevaadet ei saa tõlgendada Luminori kinnituse või lubadusena Ülevaates kajastatud asjaolude toimumise kohta. Esitatud andmed ei seondu ühegi üksiku teabe vastuvõtja investeerimiseesmärkide, majandusliku olukorra või erivajadustega.
Ülevaates näidatud toodete ajaloolised tootlused on üksnes illustratiivse eesmärgiga. Eelneva perioodi tootlus ei ole tuleviku tootluse usaldusväärne indikaator ning tegelik tootlus võib oluliselt erineda.
Luminor ei vastuta mistahes kahjude eest, mida investor võib kanda, toetudes Ülevaates toodud informatsioonile. Enne investeerimis- või krediidiotsuse tegemist on soovitatav hankida antud olukorras vajalikku professionaalset abi ja hinnata toote või teenuse sobivust investori riskitaluvusega ja eesmärkidega.
Toodete tingimustega ja fondide prospektidega saab tutvuda Luminori kodulehel www.luminor.ee. Käesolevat dokumenti ei või paljundada, levitada ega avaldada ühelgi eesmärgil ilma Luminori eelneva kirjaliku loata.