Septembris peatus lõpuks aktsiaturgude hinnaralli ning enamik maailma aktsiaindekseid lõpetas esimese sügiskuu langusega. Viimati viitasime teatud aktsiate ebarealistlikult kiirele hinnatõusule augustis, kui hinnamustrid meenutasid spekulatiivset investeerimismaaniat. Seetõttu ei tulnud üllatusena nende aktsiate tugev korrektsioon, kus mõne päevaga langes hind tipust sõltuvalt konkreetsest aktsiast 20% kuni 35% võrra. Nagu öeldud, ei saa selliseid järske kõikumisi suurimate ja pikka aega turul olnud ettevõtete puhul tavapäraseks pidada ja nende tekkimine on meeldetuletus, et vaatamata hiljutisele hinnatõusule on finantsturgude seis siiski üsna ebakindel.

FANMAG aktsiad septembris​


Allikas: Bloomberg

Ebakindlus tuleneb sellest, et valitsuste ja keskpankade toeta oleks paljud ettevõtted suurtes finantsraskustes ja lähedal maksevõimetuse tekkele. Isegi finantsabi toel tegutsedes on ettevõtted sel aastal läbi teinud majandustulemuste olulise halvenemise. Analüüsifirma Refinitiv andmetel langesid USA S&P500 ettevõtete 2020. aasta II kvartali kasumid ja käive vastavalt 31% ja 9% võrra ning Euroopa Stoxx600 ettevõtete käibelangus oli 51% ja kasumite langus 20%. Aasta lõpuks peaks tulemused kuigivõrd paranema, kuid need jäävad siiski eelmisele aastale alla. Täielikku taastumist ega mõistlikku majandustulemuste kasvu ei saa oodata enne järgmist aastat. 

S&P ja Euroopa noteeritud ettevõtete käibe ja kasumi kasv ja kasvuprognoos

Allikas: Refinitiv

Meie hinnangul on märkimisväärne oht, et ka selline positiivne väljavaade toetusmeetmete lõppedes ei realiseeru. Tavaliselt kaasneb sellele aastale sarnaneva majanduslangusega suurimate võlgadega ja madalaima konkurentsivõimega ettevõtete pankrot, mis omakorda kõrvaldab majandusest liiasused ja tervendab finantssüsteemi. Seekord aga jätkavad ebatõhusad ettevõtted tegevust, sest finantsturgude kaudu või otse valitsuselt jõuab nendeni odav ja hõlpsasti kättesaadav lisarahastus. Seetõttu ei ole toodete ja teenuste pakkumine praegu oluliselt vähenenud nagu varasemate majanduslanguste ajal. 

Nõudlust vähendab majanduslanguste ajal tavaliselt tööpuuduse kasv ja selle negatiivne mõju üksikisikute sissetulekutele ja tarbimisvõimele. Hetkel valitseb tegelikult kogu maailmas äärmiselt kõrge töötuse määr, kusjuures töökohtade alaline kaotamine USA ettevõtetes kiireneb samas tempos kui see toimus 2008. aasta majanduskriisi ajal. Tänu kasvanud töötutoetusele ja valitsuste poolt otse kodanikele jagatavatele toetustele ei ole aga tekkinud märkimisväärset langust sissetulekutes ja seetõttu ka nõudluses.   

S&P500 indeks vs USA alaline töökohtade kaotamine

Allikas: Bloomberg

Sellest võib teha huvitava järelduse – tänu riiklikule tootjate ja tarbijate toetamisele on nii nõudlus kui ka pakkumine hetkel suhteliselt kõrge, mis tekitab mulje majanduse olukorra normaliseerumisest. Seda muljet toetab ka COVIDi‑järgne makromajandusnäitajate paranemine ja seetõttu on turuosalised majanduse edasise kasvu osas pigem optimistlikud. Õhku jääb aga oluline küsimus – mis juhtuks siis, kui toetuste jagamine lõpetada? Tõenäoliselt järgneks tarbimise kokkutõmbumine, mis tähendab nõudluse vähenemist, seejärel tekib pakkumisülejääk, ettevõtete käibe ja kasumite langus ja finantsturgude ratsionaalne reaktsiooni korral ka aktsiahindade langus. Septembrikuine korrektsioon kinnitab osaliselt seda arutluskäiku, sest kui ei avatud ühtegi uut majandust elavdavat meedet ja olemasolevate programmide rahastus lõppes, kadus ka „kütus“ makromajandusnäitajate edasiseks parandamiseks ning lõppeks aktsiate hinnaralli.

Ohtu mõistes jõudsid USA demokraadid ja vabariiklased septembri lõpuks otsuseni taastada läbirääkimised uue fiskaalmeetmete paketi üle. Meetmete mahu osas veel kokkuleppele pole jõutud, kuid vastuvõtmise korral on peaaegu kindel, et see ületab triljoni dollari piiri. Summa on tohutu ja suure tõenäosusega oleks vastava seaduse lühiajaline mõju turgudele ja majandusele positiivne, seega võime kolme kuni kuue kuu jooksul taaskord olla tunnistajaks kõrge riskiga finantsvara hinnarallile. Eeldatavasti hõlmab eelnõu taaskord ka 1200‑dollarilisi toetusi otse elanikkonnale ning kui osa sellest rahast kulutatakse kevadele sarnaselt finantsinstrumentidega kauplemisele, võib mõne aktsia ümber taas tekkida juba nähtud spekulatiivne optimism ning võime näha uusi hinnarekordeid.

Samal ajal nihkuvad tähelepanu keskmesse taaskord koroonaviirusega seotud uudised. Uute haigusjuhtude arv kasvab kõikjal Euroopas stabiilselt. See tekitab hirmu, et taaskord on võimalik kevadele sarnaste laialdaste piirangumeetmete kehtestamine. Linnad, kus olukord on eriti keeruline, näiteks Madrid, on liikumist piiravad meetmed juba kasutusele võtnud ning teistes Euroopa haiguskolletes võib varsti sama oodata. USAs hakkas jagusjuhtude arv pärast augusti langust septembri keskpaigas järk‑järgult uuesti kasvama ja 1. oktoobril võis pealkirjadest lugeda, et viirusesse on nakatunud ka president Donald Trump. 

COVID‑19 uued haigusjuhud (nädala keskmine)

Allikas: Bloomberg

Ajal, mil USA presidendivalimisteni on jäänud alla kuu, on Donald Trumpi positiivne koroonatest veel üks tegur, mis muudab turu käitumise enne ja pärast valimisi ennustamatuks. Ajalooliselt on valimiste aasta suurimad langused aktsiaturul tavaliselt toimunud kuu aega enne valimisi – seekord langeks see aeg oktoobrisse. Tavaliselt on turu selline reaktsioon mõistlik, sest investorid ei taha oma kasumiga riskida ega osaleda hinnakõikumistes, mis kaasnevad vähemsoodsaks peetava kandidaadi valimisega. Seekord on aga väga keeruline öelda, kumma presidendikandidaadi võit finantsvara hinnatasemele soodsam oleks või milline oleks turu reaktsioon ühe või teise võidule. Eelmiste valimiste ajal uskusid paljud, et Donald Trumpi valimisele järgneb aktsiaturu kukkumine, kuid tegelikult turud peaaegu ei reageerinud ning uus hinnarekord tehti vaid nädal pärast Trumpi valimisvõitu. Seekord ennustavad küsitlused edumaad Joe Bidenile ning arvestades tema seisukohti ettevõtete ja ülirikaste suurema maksustamise kohta, ei pruugi turgude esmane reaktsioon tema valimisvõidule olla positiivne.

USA presidendikandidaatide arvamusküsitluste dünaamika

Allikas: Bloomberg

Sõltumata presidendivalimiste tulemustest määravad turu hinnaliikumiste suuna vähemalt selle aasta jooksul ikkagi eelkõige COVID‑19 levik, makromajandustrendide suund, keskpankade tegevus ja riiklike majanduse elavdamise meetmete rakendamine. Seetõttu ei ole kummalgi presidendikandidaadil edasise osas tõenäoliselt kuigivõrd mõju.

Arvestades, et turu reaktsioon mitmetele eesootavatele sündmustele – USA otsus järgmise fiskaalpaketi vastuvõtmise kohta või sellest loobumine, koroonaviiruse levik ja president Trumpi haiguse kulg, valimistulemused ja investorite suhtumine neisse – on ebaselge, püsib suure tõenäosusega finantsturgudel kõrge volatiilsus. Sellise turuolukorra puhul on eriti oluline korralik pikaajaline planeerimine ning portfelli riskitaseme valik vastavalt inimese riskitaluvusele. 

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.