Finantsasutustele

Luminor on pank, mis pakub laia valikut finantsteenuseid  ja järgib rangelt erinevaid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML/CTF) regulatsioone.

Teeme omalt poolt kõik mis võimalik, et pakutavad teenused ja klientide tehingud vastaksid kohalikele õigusaktidele, muudele kohalikele ja Euroopa Liidu regulatsioonidele ning Euroopa Liidu, Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja Ameerika Ühendriikide poolt kehtestatud rahvusvahelistele piiravatele finantssanktsioonidele.
 
Vastavalt Baltikumi-ülesele sisepoliitikale keeldub Luminor kõigis oma tegevusriikides kõikidest soovidest teostada tehing või pakkuda finantsteenuseid, kui see ei ole vastavuses ülal loetletud regulatsioonidega.
 
Kui soovite lisainfot rahapesu tõkestamise meetmete kohta, mida pank kohaldab, siis leiate lisainfot siit:

 General compliance statement relating to AML/CFT
USA Patriot Act Certification
Wolfsberg CBDD questionnaire

Klientidele

Mis on rahapesu?

Rahapesu hõlmab tegevusi, mille eesmärgiks on seadustada raha või muu vara, mis on omandatud kuritegude teel ja varjata selle vara päritolu. Sääraseid tegusid panevad tavaliselt toime narkodiilerid, röövlid, terroristid, murdvargad, maksudest kõrvalehoidjad, salakaubavedajad, isikud kes võtavad vastu pistist jt.

Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus (edaspidi RahaPTS) ja Eesti Finantsinspektsiooni juhend kehtestavad ennetavad meetmed, mida pangad ja teised kohustatud isikud peavad rakendama, et rahapesu ja terrorismi rahastamist tõkestada.

Pangas reguleerivad rahapesu tõkestamise alaste nõuete täitmist asjakohased sise-eeskirjad. Nende eeskirjade eesmärgiks on aidata panga töötajatel oma ülesandeid nõuetekohaselt täita. Kõik panga struktuuriüksused ja tütarettevõtted on kohustatud vastavaid sise-eeskirju järgima.

 “Tunne oma klienti“ põhimõte

Luminor järgib "Tunne oma klienti" põhimõtet. See tähendab, et panga töötajad peavad mõistma kliendi tegevusi. Et pangal oleks võimalik klienti tunda, peavad kõik era- ja juriidilised isikud täitma asjakohased küsimustikud oma majandustegevuse ja pangateenuste vajaduste kohta. 

Meie jaoks on vajalik saada teavet näiteks kliendi majandusstegevuse, vara päritolu, tegevuste geograafilise haarde jms kohta. Lisaks seaduste ja muude nõuete täitmisele aitab säärase teabe kogumine mõista paremini kliendi vajadusi ja ootuseid ning pakkuda neile vastavaid tooteid ja teenuseid. “Tunne oma klienti“ põhimõtte rakendamine aitab lisaks ka tõkestada võimalikku rahapesu ja kaitsta klienti pettuste eest.

Lisaks eeltoodule peab pank tuvastama kliendi kontode tegeliku kasusaaja. Tegelik kasusaaja on füüsiline isik, kes kontrollib juriidilise isiku juhtorganit või isik, kelle eest ja kelle huvides pangatehing teostatakse. Vastavalt Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele on vajalik tuvastada kas klient, kliendi pereliikmed või lähedased kaastöötajad on riikliku taustaga isikud, kellele on usaldatud avaliku võimu olulised ülesanded Eestis või välismaal.

Kui tehingu eesmärk on ebaselge, siis peavad panga töötajad küsima lisateavet ja vahel ka tõendavaid dokumente vastava finantstehingu otstarbe või vara päritolu kohta. Teatud olukordades võib pank paluda lepingute, arvete või muude dokumentide esitamist, mis kinnitavad kliendi selgitusi. Kuniks tehingul puudub piisav tõendus, võivad vara kasutamisele kehtida piirangud. 

Pank kaitseb kogu teavet, mida klient oma tegevuste kohta esitab. Klient peab panka teavitama, kui esitatud infos toimu muutuseid.

Pank peab kogu ärisuhte kestel regulaarselt kontrollima, kas kliendi esitatud andmed ja dokumendid on tõesed ja täpsed ning ärisuhet järjepidevalt jälgima.

Sanktsioonide täitmise poliitika

Sanktsioonid on meetmed, mille on kehtestanud pädevad  ametiasutusused riikide, era-ja juriidiliste isikute vastu, samuti ka teised subjektide vastu, kes / mis rikuvad inimõigusi, aitavad kaasa toime etniliste, territoriaalsete ja religioossete konfliktide toimumisele, toetavad terrorismi või rikuvad muid rahvusvahelisi norme ja põhimõtteid. Sanktsioonide piirangud võivad hõlmata varade külmutamise nõuet,  tehingute tegemise keeldu, hoidumist lepingutest sanktstioneeritud ettevõtetega/isikutega, pakkumast laenu või muud finantseerimist, jne.

Pank järgib järgnevate riikide või ametiasutuste kehtestatud sanktsioone:

 • Riigid, kus pank ja panga sidusettevõtted opereerivad (Eesti, Läti, Leedu)
 • Euroopa Liit
 • ÜRO
 • USA
 • Ühendkuningriik,  või

mõne muu ametiasutuse poolt kehtestatud piiranguid, mis tegutseb eelnimetatu huvides sanktsioonide rakendamisega sonduvalt.

Olemaks sanktsioonide kohaldamisega vastavuses lükkab pank tagasi tehingute tegemise taotlused, finantsteenuste saamiseks või mistahes tehingute teostamiseks, mis võivad rikkuda eelnimetatud ametiasutuste poolt kehtestatud piiranguid.

Vastavalt sisepoliitikale ei tee pank tegemist ega teosta tehinguid, mis on otseselt või kaudselt seotud alljärgnevate riikide/regioonidega:

 • Iraan;
 • DPRK (Põhja-Korea);
 • Sudaan (Põhja-Sudaan);
 • Süüria;
 • Kuuba;
 • Krimm.                                                                                      

Info esitamisest keeldumine või valeandmete esitamine

Kui klient keeldub pangale nõutud teavet ja dokumente raha ning muu vara päritolu kohta (või muud vajalikku teavet) esitamast, siis on pangal finantstehingu teostamine keelatud ning pank võib kliendiga ärisuhte lõpetada või keelduda kliendiga ärisuhte loomisest.

 Eesti Pangaliit: Rahapesu ja terrorismi tõkestamine Eestis
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning finantssanktsioonide rakendamise poliitika ja suunised