Anton Skvortsov
Investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht
 

Möödunud aasta oli mitmes mõttes üsna erakordne. Nägime maailmamajandust puudutavate näitajate halvenemist tasemele, mida pole esinenud 2008. aasta finantskriisist saadik, kusjuures mitu näitajat viitas selgelt suurele majanduslanguse ohule1. Paremaks ei läinud ka aktsiate fundamentaalnäitajad, maailma ettevõtete kasumite kasv on seiskunud ning paljud firmad langetasid kasumiprognoose. Samal ajal on maailma aktsiate indeksid kogu aasta jooksul jõudsalt kasvanud, pakkudes parimat tootlust pärast 2009. aastat; tõusnud on ka teiste finantsvarade, näiteks võlakirjade ja toorainete hinnad.

Maailma finantsvarade tootlus aastal 2019 (USD)

Allikas: Bloomberg

Selliste vastuolude põhjus, kus varade hind ei peegelda täiel määral majandusteooriast ja ajaloolistest kogemustest tulenevaid ootusi, on üsna lihtne. Investoritel säilis usk, et finantssüsteemi täiendava likviidsuse pumpamise kaudu suudavad keskpangad majanduslangust vältida ning isegi piisava majanduskasvu taastada. Investorid uskusid ka, et kaubanduspinged USA ja Hiina vahel lahenevad pooltele sobiva kompromissiga , mis vähendab ebakindlust ja taastab rahvusvahelise kaubanduse kasvuks sobivad tingimused. Seetõttu põhines kogu aktsiahindade kasv 2019. aastal väga positiivsetel ootustel maailmamajanduse tuleviku suhtes aastatel 2020 – 2021.

Globaalne likviidsus ja maailma aktsiad aastal 2019

Allikas: Bloomberg

Meie aga otsustasime tegutseda kogu 2019. aasta vältel turul ettevaatlikult, sest suur osa majandusnäitajatest halvenes ning paralleelid 2008. aastaga olid ignoreerimiseks liiga ilmsed.

Maailma aktsiad ja OECD juhtindikaator

Allikas: Bloomberg

2020. aastal on olukord aga analüüsi seisukohalt keerukamaks muutunud. Ühel poolt kehtib enamik 2019. aasta riskiteguritest, mistõttu ei saa ka praegu välistada majanduslangust ega šokki finantsturgudel. Teiselt poolt on tänu keskpankade pidevale tegevusele likviidsuse lisamisel ja poliitiliste pingete (kaubandusvaidlus, Brexit) leevenemisele päris suur võimalus, et ülemaailmne majandussurutis lükkub paari aasta võrra edasi.  Selle stsenaariumi rakendumisel võib investorite 2019. aastal alguse saanud eufooria jõuda äärmusliku tasemeni ning aktsiate hinnatõus võib vaatamata ratsionaalse põhjuse puudumisele olla märkimisväärne.

Kui sellist stsenaariumit ajaloolisest perspektiivist analüüsida, meenutab olukord väga turgudel 20 aastat tagasi toimunut. Toona tekitasid Aasia finantskriis ja Venemaa võlakriis 1998. aasta augustis investorites hirmu ülemaailmse majanduslanguse ees ning maailma aktsiate hinnad langesid kolme kuuga umbes 20%  (sarnane liikumine toimus turgudel 2018. aasta IV kvartalis). Keskpangad reageerisid kohe ekspansiivse rahapoliitikaga ning Föderaalreserv langetas vastava perioodi jooksul intressimäära kolmel korral, täpselt nagu aastal 2019. Selle tulemusel pikenes majandustsükli lõpuosa paari aasta võrra, samas kui odav likviidsus toetas äärmuslikku optimismi investorite hulgas. Lõpptulemuseks oli internetimulli teke, mille käigus tõusid IT-sektori aktsiate hinnad ja aktsiaindeks Nasdaq vähem kui kahe aastaga rohkem kui 200% ja maailma aktsiad sama ajaga 55%. Lähtudes võrdlusest aastatega 1998 –2000, võib 2020 olla aktsiaturgudel taaskord väga suure kasvuga aasta, eriti, kui maailmamajanduse kasvu aeglustumine peatub (nagu juhtus 1999. aastal).

Aktsiaturgude tootluste võrdlus


Allikas: S&P Global

Oluline on siiski mõista, et isegi kui rahapoliitilised stiimulid töötavad ja maailmamajanduse kasv taastub, ei ole tõenäoline, et kasv taastuks suure ja pikaajalisena. Selle peamine põhjus on paljude riikide tootmisvõimsuse piiratus. Näiteks USAs on töötuse määr juba 50 aasta madalaimal tasemel, mis tähendab, et täiendavate töökäte leidmine muutub järjest suuremaks väljakutseks. Samal ajal on finantseerimine tänu keskpanga tegutsemisele üha odavam ja hõlpsamini kättesaadav. Sellises keskkonnas on võimalik, et majandus kuumeneb üle  – pakkumine ei suuda enam nõudlust täielikult rahuldada ja inflatsioon kiireneb. Keskpangad peavad asuma võitlusse inflatsiooniga, kergitades selleks intressimäärasid, mis tooks omakorda peaaegu kindlasti kaasa majanduslanguse. Pöördudes tagasi ajaloolise näite juurde  – just nii juhtuski aastal 2000.

Nii paradoksaalne kui see ka pole, on aastal 2020 olemas head põhjused nii suurepäraseks kui ka äärmiselt raskeks aastaks. Seetõttu peaks tasakaalustatud ja mitmekesistatud pikaajalise perspektiiviga lähenemine aitama võimalike suurenenud hinnakõikumistega toime tulla ning turul tekkivaid võimalusi ära kasutada. Lisaks on mõistlik arvata, et pärast kõikide varaklasside lõikes suurepärast aastat ei pruugi sarnane varaklasside ülene hea tootlikkus enam püsida. Samas on siiski valdkondi, millel on potentsiaal turu keskmist tootlust suhteliselt ületada: väärismetallid ja odava hinnatasemega väärtuspõhist investeerimist võimaldavad aktsiad (nn väärtusaktsiad). Näiteks kullakaevanduste aktsiad võivad tänu seotusele väärismetalliturgudega pakkuda positiivset tootlust nii majanduslanguse kui ka kõrge inflatsiooni perioodidel. Ebastabiilsete turgude ja globaalsete riskide kasvu korral otsivad investorid kaitset nn ohututes varades, mistõttu kipub nõudlus kulla järele suurenema ning vastavalt ka väärismetalli hind kerkima.  Oludes, kus turg on stabiilne, kuid inflatsioon kiireneb, peaks kuld maandama investorite jaoks valuuta ostujõuga seotud riski, mistõttu metalli hinnatõus on samuti tõenäoline.  

Kuigi üldine aktsiate hinnatase eelmisel aastal tõusis, on maailma aktsiaturgudel veel alles mõistliku hinnatasemega sektoreid. Näiteks arenevate turgude aktsiatega kaubeldakse praegu tasemel, kus suhtarv CAPE (tsükliliselt kohandatud hinna-kasumi suhtarv) on 13,1 (oluliselt madalam kui mediaantase 15,4 (andmed: researchaffiliates.com)). Ka teistest piirkondadest võib leida odavaid ehk nn. väärtusaktsiaid. Nende väärtussuhtarvud on madalamad, dividenditootlus kõrgem ja materiaalse vara osakaal ettevõtte bilansis suurem. Alates 2007. aastast on väärtuspõhised investeerimisideed turgude keskmisele tootlusele alla jäänud, kuid nüüd on hinnad langenud liiga madalale, et neid enam ignoreerida: alates 2019. aasta augustist on seda tüüpi aktsiatesse hakatud märkimisväärselt rohkem raha paigutama ning sellega on kaasnenud parem suhteline tootlus. Juhul, kui maailmamajanduse kasv taastub, on nendel aktsiatel suur tõenäosus kasvada ülejäänud turust kiiremini, et väärtuse erinevus tasanduks. Kuid isegi majanduslanguse ja hinnakorrektsiooni korral peaks sellistesse aktsiatesse investeerimine olema võrreldes ülejäänud turuga märgatavalt turvalisem, sest võrreldes muude aktsiatega hinnatakse selliste ettevõtete tegelikku väärtust tõenäoliselt vähem alla.

Väärtusaktsiad vs kasvuaktsiad vs koguturg

Allikas: MSCI

Tootluse tabel

1Käsitlesime mõnda neist näitajatest kogu 2019. aasta vältel oma aruannetes põhjalikult.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.