Oleme sõlminud maaklerlepingu IIZI Kindlustusmaakler AS-ga, kes teeb meie liisingvarade osas kindlustuspakkumuse. Kindlustuspakkumuse tegemisel lähtutakse liisinguvõtja, kui vara tegeliku kasutaja, andmetest.

Tutvustame saadud kindlustuspakkumust liisinguvõtjale ja volitame teda avaldama arvamust, kas saadud pakkumus vastab vara tegeliku planeeritud kasutusega. Kui vara kindlustusvõtjaks on vastavalt liisingulepingule Liisinguandja, siis kohustub liisinguvõtja hüvitama Liisinguandjale kindlustusele tehtavad kulud. Seda saab teha kas kord aastas aastamaksena või igakuisete maksetena koos liisingarvega. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustuskulude finantseerimise eest. 

NB! IIZI Kindlustusmaakler AS ei osuta kindlustuse vahendusteenust liisinguvõtjale ning IIZI Kindlustusmaakler AS-i ja liisinguvõtja vahel ei sõlmita maaklerlepingut.

Kuna IIZI Kindlustusmaakler AS osutab maaklerteenust Liisinguandjale, kuid mitte liisinguvõtjale, ei võlgne IIZI Kindlustusmaakler AS liisingvara kindlustamisega seonduvalt liisinguvõtjale ühtegi maaklersuhtest tulenevat kohustust, sh hoolsus- ega lojaalsuskohustust. 

Liikluskindlustus

Seadus näeb ette kohustusliku liikluskindlustuse sõlmimise liikluses osalevale sõidukile. Liikluskindlustus on oma iseloomult vastutuskindlustus – kindlustus hüvitab kolmandatele isikutele tekitatud varalise või isikukahju.

Võtame IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel liikluskindlustuse pakkumused oma varadele järgnevatelt kindlustusseltsidelt:

 • AAS BTA Baltic Insurance Company
 • ERGO Insurance SE
 • If P&C Insurance AS
 • AB "Lietuvos draudimas" ( Eesti filiaal PZU )
 • Seesam Insurance AS
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal

Meie poolt võetava liikluskindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks Liisinguandja. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada Liisinguandjale liikluskindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest ei pea Te ise muretsema, selle eest hoolitseb meie kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS.

Kui soovite, võite liikluskindlustuse lepingu sõlmida ise. Aktsepteerime kõiki kindlustusseltse, kes on saanud Finantsinspektsioonilt loa pakkuda Eestis liikluskindlustust.

NB! Kui liisinguleping sätestab, et kindlustusvõtjaks on Liisinguandja siis kindlustusvõtja muutmist (juhul kui soovite ise sõlmida kindlustuslepingu) käsitletakse liisingulepingu muutmisena. Liisingulepingu muutmiseks on vajalik Teiepoolne taotlus ning muudatus on tasuline.

Kaskokindlustus

Kaskokindlustus hüvitab sõidukiga toimunud õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud kahjud, mida kohustuslik liikluskindlustus ei kata. Õnnetusjuhtumiteks loetakse liiklusõnnetusi, loodusõnnetusi, tulekahju, vandalismi, röövimisi ja vargusi.

Võtame IIZI Kindlustusmaakler AS vahendusel kaskokindlustuse pakkumused oma varadele järgnevatelt kindlustusseltsidelt:

 • AAS BTA Baltic Insurance Company
 • ERGO Insurance SE
 • If P&C Insurance AS
 • AB "Lietuvos draudimas" (Eesti filiaal PZU)
 • Salva Kindlustuse AS
 • Seesam Insurance AS
 • ADB Gjensidige Eesti filiaal

Meie poolt võetava kaskokindlustuse puhul on kindlustusvõtjaks Liisinguandja. Liisinguvõtjale pakutakse võimalust hüvitada Liisinguandjale kaskokindlustuse eest tehtud kulud aastamaksena või kuumaksetena. Vastavalt valikule kajastatakse kindlustusmakse kas kord aastas või igakuiselt Teie liisinguarvel. Kuumaksetele lisandub tasu kindlustusmakse finantseerimise eest.

Kindlustuslepingu tähtajalise pikendamise eest ei pea Te ise muretsema, selle tagab meie kindlustusmaakler IIZI Kindlustusmaakler AS.

Nõuded kindlustuspoliisidele

Kui kindlustuslepingu sõlmimise kohustus on liisingulepingu kohaselt liisinguvõtjal, siis kohustub liisinguvõtja kindlustuslepingu sõlmima omal valikul kindlustusseltsiga, kes on saanud loa Finantsinspektsioonilt pakkuda Eestis vastavat kindlustustoodet.

Kindlustusleping peab vastama meie poolt kehtestatud nõuetele.

Üldised nõuded

Kindlustusleping peab jõustuma hiljemalt siis, kui vara juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb üle liisinguvõtjale (Vara üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamise kuupäevast). Soodustatud isikuks peab olema liisinguandja.

 • Liisinguvõtja kohustub esitama liisinguandjale kindlustuspoliisi (v.a. liikluskindlustus) kolme (3) päeva jooksul arvates vara oma valdusesse saamisest ning uuendatud poliisi soovituslikult neliteist (14) päeva enne olemasoleva poliisi aegumist, kuid mitte hiljem, kui kolme (3) päeva jooksul kindlustuspoliisi uuendamise tähtpäevast.
 • Kindlustuspoliisi tähtaegsel esitamata jätmisel või kehtiva liikluskindlustuse puudumise korral on liisinguandjal õigus sõlmida kindlustusleping vastavalt liisingulepingu sätetele ise ja liisinguvõtja on kohustatud tasuma liisinguandjale vara kindlustamise eest liisinguandja arve alusel.
 • Liisingule kuuluvate varade kindlustuskatete monitoorimisega tegeleb IIZI Kindlustusmaakler AS. Palume saata oma kindlustuspoliisid e-postiaadressil luminorpoliis@iizi.ee

Aktsepteeritud kindlustusandjad

Aktsepteerime järgmisi kindlustusseltse ja nende Eesti filiaale:

 • AAS BTA Baltic Insurance Company
 • AAS BALTA
 • Compensa Vienna Insurance Group ADB
 • ERGO Insurance SE
 • ADB Gjensidige
 • If P&C Insurance AS
 • AB "Lietuvos draudimas" ( Eesti filiaal PZU)
 • Salva Kindlustuse AS
 • Seesam Insurance AS
 • Swedbank P&C Insurance AS

Nõuded liikluskindlustusele

 • Kohustusliku liikluskindlustuse poliis peab vastama seaduses sätestatud tingimustele.
 • Kui liisinglepingu järgselt on liisinguvõtja kohustus vormistada varale liikluskindlustuse leping, siis on kogu vastutus kehtiva liikluskindlustuskatte olemasolu eest liisinguvõtjal.
 • Kui kindlustusvõtjaks on liisinguandja, siis on liikluskindlustuse lepingu lõpetamine lubatud üksnes liisinguandja eelneval nõusolekul.

Nõuded kaskokindlustusele

 • Kindlustusleping peab kehtima kogu sõiduki maksumuse ulatuses koos käibemaksuga ( täieliku taastamis-/ asendusväärtuse ulatuses ).
 • Kindlustuslepingu kehtivusaeg peab olema vähemalt üks (1) aasta.
 • Kindlustuskaitse peab kehtima sõiduki tegelikus kasutuspiirkonnas vähemalt Euroopas, välja arvatud SRÜ riigid (ATV-de kindlustuskaitse peab kehtima vähemalt Eestis).
 • Kindlustusleping peab sätestama omavastutuse sõidu- ja pakiautodel soovituslikult 320 eurot ( maksimaalselt kuni 500 eurot ) ja varguse-röövi omavastutuse kuni 15%; veokite, busside, haagiste omavastustuse soovituslikult 640 eurot (maksimaalselt kuni 1000 eurot ) ning varguse-röövi omavastutuse kuni 15%.
 • Kindlustusleping peab katma kõik vara valdamise ja kasutamisega seotud riskid (sealhulgas kahjustumine, tulekahju, veeavarii, loodusõnnetus, vargus, röövimine, vandalism).

Kindlustusjuhtum

Kui on toimunud liiklusõnnetus, tuleb enne õnnetuspaigalt lahkumist fikseerida kirjalikult õnnetuse põhjustaja ning kannataja. Selleks on mugav kasutada vormi Teade liiklusõnnetusest, mille saab kindlustusseltside ning nende esindajate büroodest või tanklatest.

Soovitav on alati hoida dokument sõidukis.

Kui teadet liiklusõnnetusest ei ole, tuleks fikseerida õnnetuse asjaolud kirjalikult paberil, kus on selgelt ja arusaadavalt (näiteks joonisega) kirjeldatud, kuidas õnnetus juhtus ja juhid allkirjastavad enda vastutuse (kannataja ja kahju põhjustaja).

Kui pooled ei saa omavahel kokkuleppele, kes on süüdlane ja kes on kannatanu, tuleb kohapeale kutsuda politsei.

Kahju korral

 • Vältige edasise kahju suurenemist, fikseerige õnnetusjuhtumi asjaolud, võimalusel pildistage, vormistage paberid, kus on kirjas mõlema osapoole täpsed andmed, osapoolte selgitused ning allkirjad.
 • Teavitage politseid, inimvigastuste korral peab politsei kohale kutsuma. Kui kahju põhjustaja pole teada või osapooled ei jõua kokkuleppele, kutsuge politsei kohale.
 • Liiklusõnnetuse korral peab kannatanu teatama kahjust esimesel võimalusel soovitavalt kindlustusseltsile, kus on kehtiv liikluskindlustus. Kahju põhjustaja on kohustatud teatama mitte hiljem kui 5 päeva juhtumist oma kindlustusandjale.
 • Kui sõidukile on parklas otsa sõidetud, siis on tegemist liiklusõnnetusega. Kui kahju põhjustaja pole teada, tuleb teavitada politseid.
 • Kui sõidate ise otsa teisele sõidukile või muule objektile ja sõiduki omanikku pole võimalik tuvastada, siis teavitage politseid. Kontaktandmete jätmisest teise sõiduki omanikule ei piisa - lahkumist võib tõlgendada sündmuskohalt põgenemisena.
 • Kui sõidukil on kaskokindlustus teavita kindlustusandjat hiljemalt 3 tööpäeva jooksul ja leppige kokku edasised tegevused.

Kahjude hüvitamine

 • Sõiduki remondikalkulatsiooni saamiseks pöördu autoesindusse. Kahju korral võib sõidukit remontima asuda peale kindlustusseltsi poolt saadud kinnitust.
 • Kõik sõidukid, millel on kehtiv tootjatehase garantii, remonditakse ametlikes auto esindustes ning kasutatakse A-varuosasid.
 • Kõik kuni 6-aasta vanuste sõidukite remontimisel kasutatakse A-varuosasid (v.a. PZU, kuni 5a).
 • Garantii möödumisel remonditakse sõiduk võimalusel ametlikus auto esinduses.

Klaasikahjude remontimiseks või remondikalkulatsiooni saamiseks pöördu: