Anton Skvortsov
Investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht
 

Eelmisel kuul arutlesime, kas koroonaviiruse puhang Hiinas on maailmamajanduse ja finantsturgude jaoks nn musta luige tüüpi sündmus. Meie põhisõnum oli, et kuni viirus ei levi teistesse riikidesse ning ei teki ülemaailmset pandeemiat, ei ole suurem turupaanika tõenäoline. Veebruari viimase kolmandikuni püsiski olukord kirjeldatud piirides, sest maailma aktsiate hinnatõus jätkus ning lõi uusi rekordeid. 12. veebruarist alates stabiliseerus olukord ka Hiinas, kus uute haigusjuhtude ning surmade arv aeglustus ning normaalne elukorraldus hakkas järk-järgult taastuma.

20. veebruari paiku aga hakkas olukord drastiliselt muutuma, sest üksteise järel teatasid kiirest haigusjuhtude arvu kasvust Lõuna-Korea, Itaalia ja Iraan, mis viitas sarnasele leviku kulule kui Hiinas, lihtsalt kuu hiljem. Lisaks jätkas kasvu ka haigusjuhtude arv teistes riikides, kus küll epideemilist taset ei saavutatud: märtsi alguseks oli uute koroonaviiruse juhtude arv väljaspool Hiinat jõudnud umbes 2000 juhtumini päevas, mis on oluliselt rohkem kui kahe nädala tagune 100 juhtumit. Kokku on koroonaviirusesse nakatunud patsientidest teatanud 68 riiki ning kuigi WHO ei ole ülemaailmset pandeemiat veel välja kuulutanud, võib öelda, et põhimõtteliselt on see käes. Üks koroonaviiruse tähtsamatest omapäradest on pikk peiteaeg ning hirm, et ka riikides, kus haigusjuhtude arv on väike, võib mõne aja pärast puhkeda täiemahuline epideemia, on tõsine.

Uued haigusjuhud väljaspool Hiinat

Allikas: WHO

Varade tootlus veebruaris

Allikas: Bloomberg

Arvestades selliseid riske, tegid maailma aktsiaturud läbi ühe ajaloo kiireima languse – rohkem kui 10% nädala aja jooksul. S&P500 indeksi langus – 10% turu tipust, oli indeksi senise ajaloo kiireim. Praegusel hetkel kardavad aktsiainvestorid, et koroonaviiruse levik võib kaasa tuua mitme regiooni majanduse hangumise, mis omakorda viiks ülemaailmse majanduslanguse ja aktsiahindade kukkumiseni. Hiina ostujuhtide indeks (PMI) näitas juba veebruaris, pärast riigisiseste reisipiirangute kehtestamist ja paljude ettevõtete ajutist sulgemist viiruse leviku piiramiseks, majandustegevuse rekordilist madalseisu. Kui koroonaviiruse levikuga kaasneks sarnased majanduslikud tagajärjed teistes riikides, eriti enimarenenud majandustes nagu USA, Jaapan või Saksamaa, tooks see kaasa ettevõtete kasumite drastilise vähenemise ning võimalik, et ka enamiku maailma aktsiate märgatava hinnalanguse.

Hiina tööstuse PMI

Allikas: Bloomberg

Juba praegu on mõned ettevõtted, näiteks Apple, seoses koroonaviirusega käibe- ja kasumihoiatuse andnud. Kuigi viiruse täpset mõju on raske hinnata, on juba märgata, et analüütikud vähendavad käesoleva aasta kasumiprognoose. Praegune USA ettevõtete kasumikasvu prognoos on 7,4%, samas kui veel kaks kuud tagasi oli see 9,2%. Euroopas analüütikud järgmise kahe kvartali jooksul kasumite kasvu praktiliselt ette ei näe. Kasumite langus muudab aktsiad suhteliseks kallimaks, sest valuatsioonid mõõdavad hinda kasumiühiku kohta.

Lisaks aktsiamüügile on riskide kasv toonud kaasa investorite võidujooksu riigivõlakirjadele, mis tekitas hiljutise hinnaralli ja tõi USA riigivõlakirjade tootluse rekordiliselt madalale 1% kanti.
Sellised muutused näitavad, et võlakirjainvestorid eeldavad maailma keskpankadelt märtsis tulemuslikke samme. Märtsi algul peetud erakorralisel istungil kärpiski USA Föderaalreserv intressimäära 0,5 protsendipunkti võrra tavapärase 0,25 protsendipunkti asemel. Kuigi sellises mahus kärbe tehakse tavaliselt majanduslanguse algusperioodil, võiks selline samm seekord, juhul, kui samal ajal aeglustub koroonaviiruse ülemaailmne levik, majanduse väljavaateid parandada ning aktsiaturge stabiliseerida.

USA 10-aastase riigivõlakirja tootlus


Allikas: Bloomberg

Just nii juhtus Hiinas. Pärast aktsiaturu esialgset šokki jaanuari lõpus (ülejäänud maailmas kordus kõik kuu hiljem), läbis Hiina aktsiaturg põhja 3. veebruaril, kui Hiina keskpank saatis riigi finantssüsteemi rekordilises mahus likviidsust toetavaid vahendeid. Nädal hiljem hakkas langema ka viirusejuhtude arv ning Hiina aktsiaturg tegi läbi kiire taastumise. Seetõttu on võimalik, et sarnane stsenaarium rakendub ka globaalsel tasandil.

Hiina aktsiaturg ja Hiina keskpanga likviidsussüstid


Allikas: Bloomberg

Lisaks rahapoliitilistele meetmetele rakendaks viirusepuhangust puudutatud riigid ka ekspansiivseid eelarvepoliitika meetmeid, et koroonaviiruse tekitatud majandusseisaku kahjusid kompenseerida. Itaalia ja Saksamaa on juba teatanud, et on vajadusel valmis eelarvekulutusi suurendama. Kui ülemaailmne koroonaviiruse oht peaks osutuma vaid ajutiseks, võib sellistest eelarvemeetmetest piisata, et pärast paar kuud kestnud langust majandust uuesti elavdada.

Seega on võimalikke stsenaariumeid mitu, kuid igal juhul tasub hetkel suure ebakindluse tõttu olla ettevaatlik. Väga palju sõltub epideemia ulatusest väljaspool Hiinat, mida praegusel hetkel hinnata ei ole võimalik. Lisaks võtab aega hindamine, kui suurel määral on maailmamajandusele tekkinud alalist kahju ja kui palju see ettevõtete kasumeid mõjutab. Praeguste suurte hinnakõikumiste ajal on oluline, et investorid ei satuks paanikasse, vaid vaataks suurt pilti ja keskenduks pikale perspektiivile. Pikemat investeerimishorisonti arvestades võib praegune langus pakkuda võimalusi turule sisenemiseks.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.