Ülemaailmsed aktsiaturud on kasvanud pullituru algusega võrreldes 200%

Ka veebruaris jätkus maailma aktsiaturgude taastumine detsembrikuisest põhjast. Maailma aktsiaturu indeksil MSCI-l õnnestus kasvada kuuga 3,3%, mis tõstab aasta algusest saadud kumulatiivse tootluse üle 10%.

Erinevalt arenenud turgude aktsiatest näitasid arenevate turgude aktsiad veebruaris väga tagasihoidlikku, 0,9% kasvu. Arenevaid turge mõjutas peamiselt Ladina-Ameerika aktsiaturu 3,6% langus, mida võib pidada kasumi võtmiseks eelmise viie kuu tugeva tõusu järel.

Aktsiaturgude näitajad

  1 kuu Kumulatiivselt 2019. aasta algusest Erinevus kõrgeimast tulemusest
Arenenud turud, v.a USA (eurodes) 3,1% 9,4% 10,2%
ACWI maailma aktsiaturu indeks (eurodes) 3,3% 10,9% 2,0%
Euroopa (eurodes) 3,9% 10,2% 10,6%
Arenevad turud (eurodes) 0,9% 9,2% 2,0%
S&P 500 indeks (USA dollarites) 3,0% 11,1% 4,4%

* – igakuiste andmete alusel
Allikas: MSCI, finance.yahoo.com

Euroopa aktsiaturg paistis veebruaris silma kuu kõrgeima tootlusega, tõustes 3,9%. Aasta algusest arvestades on USA aktsiad siiski parimad oma üle 11% kasvuga.

Ülemaailmsete aktsiate pulliturg tähistab märtsis oma kümnendat aastapäeva. Alates pullituru algusest on ülemaailmsete aktsiate hind korralikult tõusnud. ACWI maailma aktsiaturu indeks on kasvanud kümne aasta jooksul 200%. USA aktsiaturg on olnud selge liider ja edestanud kõiki teisi piirkondi hiiglasliku, 279% hinnatõusuga. Pulliturg on olnud tugev kogu maailmas: kõikides suuremates piirkondades, v.a Ladina-Ameerika, on aktsiad saavutanud selle aja jooksul üle 100% tõusu.

Taastumise kiirus ja ulatus üllatas paljusid investoreid

Mitmed analüütikud nimetavad detsembrikuisest põhjast toimunud taastumist selle kiiruse ja ulatuse tõttu V-kujuliseks. Aktsiaturud on pärast jõule sõna otseses mõttes taevasse tõusnud. Selle tulemusena registreeris maailma aktsiaturu indeks veebruari viimaseks nädalaks 15,2% tõusu – ja seda vaid 42 kauplemispäevaga (kaks kauplemiskuud).

Viimase 29 aasta jooksul, alates 1990. aastast, on olnud ainult üheksa sarnast olukorda, sest suur tõus tekib tavaliselt pärast suurt langust. Nimetatud üheksast juhtumist seitsme järel on turg saavutanud järgneval aastal positiivse tulemuse.

Ajaloost nähtub, et positiivne jaanuar ja veebruar annavad tõusulootust ka kogu aasta arvestuses: alates 1970. aastast on MSCI maailma indeks lõpetanud pärast esimese kahe kuu positiivset tulemust tõusuga ka aasta 83%-l kordadest.

Siiski on oluline meeles pidada, et selline analüüs pakub vaid ülevaadet mineviku statistikast. See ei tähenda, et ajalugu peaks korduma.

Euroopa Keskpank on lubanud hoida intressimäärasid muutumatuna

Euroopa Keskpank (EKP) kinnitas märtsi alguses oma kavatsust juhtida Euroopa Liidu rahanduspoliitikat väga soodsal kursil. EKP lubas hoida intressimäärasid muutumatuna vähemalt kuni 2019. aasta lõpuni, tehes ümber oma plaani tõsta intressi detsembris. Peale selle kehtestas ta pikaajalise tähtajaga finantseerimisprogrammi kolmanda ringi, et toetada soodsaid pangalaenu tingimusi.

Sellised käigud olid vastus aeglustuvale majanduskasvule ja mõõdukale inflatsioonile. EKP alandas oma SKT kasvuprognoosi 2019. aastaks 1,1%-le, ning ta ootab, et inflatsioon jääb 1,2% tasemele.

EKP tegevuste tulemusena langes Saksamaa pikaajaliste võlakirjade tootlus madalaimale tasemele alates 2016. aasta oktoobrist. Need muutused peaksid tulevikus Euroopa aktsiaid toetama.

Arenevate turgude aktsiad pakuvad pikemas perspektiivis endiselt huvi

Arenevate turgude aktsiad on jäänud arenenud turgudele alla juba alates selle pullituru algusest 2009. aastal. On näha märke, et see trend võib pöörduda ja arenevate turgude aktsiad võivad tulemuslikumaks muutuda.

Esiteks on arenevate turgude aktsiad hinna ja oodatava kasumi suhtarvu (P/E) järgi palju odavamad kui arenenud turgude omad. MSCI arenevate turgude indeksi hinna-kasumi suhtarv on 11,7, samal ajal kui USA-l on see näitaja 16,4 ja muudel arenenud turgudel 13,3.

Teiseks kasvab majandus arenevatel turgudel kiiremini kui arenenud turgudel, mis suurendab ettevõtete kasumit. Järgmisel aastal peaks ettevõtete kasum arenevatel turgudel kasvama 7,1% ja arenenud turgudel 6,2%.

Vase hind võrrelduna MSCI arenevate turgude indeksi kogutootluse ja MSCI maailma indeksi kogutootluse jagatisega


Allikas: MSCI, investing.com

Enamgi veel: ajalooliselt on vase hinna suund näidanud hästi, kuidas hakkab liikuma arenevate turgude aktsiate hind võrreldes arenenud turgudega. Selle peamine põhjus on asjaolu, et tööstussektor annab arenevate riikide majanduskasvu suurema osa. Seega näitab vase hinna tõus majandustegevuse kasvu. Asjaolu, et vase hind on alates 2016. aastast kasvutrendis, viitab võimalikule tulevasele arenevate turgude aktsiate tulemuslikkusele arenenud turgude aktsiate ees.

Ja lõpuks peaks MSCI otsus suurendada Hiina aktsiate osa oma indeksites kolmes järgus (mais, augustis ja novembris) pakkuma piirkonna aktsiatele lisatoetust. Kuna mitu börsil kaubeldavat fondi on seotud MSCI indeksitega, peaks Hiina aktsiate osakaalu kasv tähendama piirkonna aktsiaturule märkimisväärse koguse uue raha kohustuslikku juurdevoolu.

Tulevik sunnib ettevaatusele

Võttes arvesse asjaolu, et alates eelmise aasta lõpust ei ole ülemaailmsetes majandusnäitajates mingeid olulisi muutusi toimunud, tundub investorite praegune rahulolu üsna äärmuslik. Tulevikku suunatud näitajad osutavad endiselt majanduskasvu aeglustumisele aasta esimeses pooles. Ainult teenindussektor on näidanud väikest elavnemist, sest ostuhaldurite indeks PMI tõusis 0,7 punkti.

Kokkuvõtvad majandusnäitajad

  Väärtus Ühe kuu muutus Ühe aasta muutus
Globaalse tootmise PMI 50,6 -0,1 -3,4
Globaalsete teenuste PMI 53,3 0,7 -1,5
Globaalne ühendatud PMI 52,6 0,5 -2,2
OECD ühendatud juhtiv näitaja 99,3 -0,1 -1,1

Allikas: Bloomberg, OECD.org

Ikka veel ei ole teada USA ja Hiina vaheliste kaubandusläbirääkimiste tulemused. Viimased finantsturgude sündmused viitavad sellele, et investorid panustavad positiivsele tulemusele. Sellegipoolest ei ole praeguseks selge, kas tulemus ikka vastab investorite ootusele. Järelikult on olemas korrektsioonioht, kui tulemus peaks olema negatiivne.

Kui veel arvestada majanduse aeglustumise võimalust ja jätkuvaid kaubandussõja probleeme, näivad investorid praegu liialt optimistlikuna. Ameerika Üksikinvestorite Ühenduse andmete järgi ootab praegu 32,4% investoritest aktsiaturu jätkuvat kasvu. Oodatav volatiilsus, mida mõõdetakse volatiilsusindeksiga VIX, on langenud päris madalale. Selle tagajärjel võib turg olla lähiaja korrektsiooni korral haavatav.

MSCI maailma aktsiaturu indeksi kümneaastane tootlus erineva hinna-kasumi suhtarvuga perioodide alguses


Allikas: MSCI, Bloomberg

Pikaajaline perspektiiv on tänu madalatele intressimääradele, mõõdukale inflatsioonile ning õiglasele aktsiahinna tasemele ülemaailmsete aktsiate jaoks siiski üsna soodne. Praegune maailma aktsiaturu indeksi hinna-kasumi suhtarv on 16,6, mis jääb ajaloolisest keskmisest allapoole. Alates 1995. aastast ei ole olnud ühtki kümneaastast perioodi, kus sellise hinna-kasumi suhtarvuga investeering oleks toonud negatiivse tulemuse.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.