Mõisted

Vastutav töötleja

Teie isikuandmete vastutav töötleja on Luminori üksus, kellele olete esitanud oma isikuandmed tulenevalt lepingulisest või lepingueelsest suhtest, toodetest või teenustest, mida te (või juriidiline isik või üksus, kelle tegeliku kasusaajana teid käsitletakse) kavatsete kasutada.

Klient

Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või väljendanud kavatsust kasutada toodet või teenust.

Isikuandmete kaitse üldmäärus

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

Luminor grupp

Kõik Luminori valdusühingu Luminor Holding AS (registreeritud Eesti Vabariigis, registrikood 14723133) tütar- ja sidusettevõtjad: Luminor Bank AS ja tema filiaalid; Luminor Liising AS; Luminor Pensions Estonia AS; Luminor investicijų valdymas UAB; Luminor Lizingas UAB; Luminor Līzings, SIA; Luminor Līzings Latvija, SIA; Luminor Finance, SIA; Luminor Asset Management, IPAS; Luminor Latvijas atklātais pensiju fonds, AS; Luminori grupi üksuste täielik loetelu ja nende kontaktandmed on kättesaadavad aadressilt.

Luminor

Luminori gruppi kuuluv juriidiline isik või filiaal.

Isikuandmed

Igasugune teave, mis on otse või kaudselt seotud tuvastatud või tuvastatava kliendi või muu füüsilise isikuga (nt juriidilisest isikust kliendi tegelik kasusaaja), kelle andmeid töödeldakse kooskõlas käesolevate isikuandmete töötlemise korra ja kohaldatavate õigusaktidega.

Töötlemine

Isikuandmetega tehtav mis tahes toiming (sealhulgas kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, juurdepääsu andmine, päringute tegemine, edastamine jne).

Teenus

Luminori poolt osutatav või pakutav mis tahes teenus.


I. Üldteave

Millal kohaldatakse käesolevat isikuandmete töötlemise korda?

Käesolevat isikuandmete töötlemise korda kohaldatakse, kui te kasutate, olete kasutanud või olete väljendanud kavatsust või huvi kasutada Luminori teenuseid. Seda kohaldatakse ka juhul, kui olete kaudselt seotud mõne teenusega (näiteks olete tagatise andja, kindlustatud isik kindlustuslepingus või äri- või erakliendi esindaja, otsene või lõplik tegelik kasusaaja, osanik või aktsionär, allkirjastaja, lepingu vastaspool, muu isik, kellel on või on olnud Luminoriga ärisuhted). Seda kohaldatakse ka juhtudel, kui suhe on loodud enne käesoleva isikuandmete töötlemise korra jõustumist ning olete esitanud ja/või Luminor on saanud teie isikuandmed.

Milliseid minu isikuandmeid töödeldakse?

Töödeldavate isikuandmete täpne ulatus sõltub sellest, mis liiki teenuseid te kasutate või mis liiki suhe teil Luminoriga on. Luminori põhitegevus hõlmab finants- ja kindlustustoodete ja -teenuste pakkumist. See hõlmab konto- ja makseteenuseid, laene ja liisingut, elektroonilisi pangateenuseid, säästmis- ja investeerimistooteid ja -teenuseid ning pensionifonde ja kindlustust. Luminor pakub ka teatavaid kinnisvaraga seotud finantsteenuseid. Töötleme teie isikuandmeid, et osutada ja täiustada neid teenuseid. Lisaks töötleb Luminor oma äri- ja eraklientide ning tarnijate esindajate isikuandmeid. Meie poolt kogutavad ja töödeldavad isikuandmed hõlmavad:

 • tuvastusandmed, nt eesnimi, perekonnanimi, tuvastuskood (riiklik isikukood, kliendikood, töötaja kood, internetipanga kasutajatunnus), sünniaeg, maksukohustuslasena registreerimise number, andmed isikut tõendava dokumendi kohta (nt passi või ID kaardi koopia);
 • kontaktandmed, nt aadress, telefoninumber (nt laua- ja mobiiltelefoni number), e-posti aadress, suhtluskeel;
 • digitaalsed tuvastusandmed, nt internetipanga, mobiilipanga, sotsiaalmeedia või Skype'i kasutajatunnus;
 • finantsandmed, nt kuupalk ja muu regulaarne või ebaregulaarne sissetulek, finantskohustused, sissetuleku (rahaliste vahendite) allikas, andmed tehingute, vara, võlgnevuste, pangakonto, kaartide, krediidiajaloo kohta;
 • töökoha (töösuhte) andmed, nt andmed tööandja / varasema tööandja, ametikoha, töökogemuse, hariduse, kutsetunnistuste kohta;
 • perekonnaga seotud andmed, nt andmed perekonnaseisu, ülalpeetavate ja muude seotud isikute kohta;
 • asukohaandmed (tehingu teostamise asukoht, IP aadress, sisselogimise koht), internetikasutuse logiandmed;
 • erikategooria andmed:
  • biomeetrilised isikuandmed, s.t füüsilised või käitumuslikud omadused, mis saadakse kaugtuvastuse ajal kasutatud konkreetse tehnilise vahendiga töötlemise tulemusel, mis kinnitavad isiku kordumatut tuvastamist, nt näokujutis või sõrmejälg;
  • andmed süüdimõistvate kohtuotsuste, õigus- ja teovõime (erijuhtudel) kohta;
 • muud andmed:
  • andmed osaluste kohta äriühingutes ja muud liiki juriidilistes isikutes, andmed juhtide ja muude isikute kohta, kellel on otsustav hääl, või teenuseid kasutavate või kasutada kavatsevate äriühingute esindajate kohta, samuti nende tegeliku kasusaajate andmed ning teenuseid kasutavate või kasutada kavatsevate äriühingute esindajate kontaktandmed;
  • teave sotsiaalkindlustusmaksete ja sotsiaalkindlustuse kohta ning makstavate pensionide/toetuste/hüvitiste kohta;
  • kohtumenetlused (liik);
  • teabevahetusdokumendid (liik, kuupäev, jälgimistunnus);
  • riskiprofiil ja -liigitus (riski liik, riskiklass);
  • videovalveandmed, näiteks sularahaautomaatides ja klienditeeninduspunktides tehtud videosalvestised;
  • heli- ja/või videosalvestised, nagu telefoni, Skype'i või muude internetikõnede helisalvestised, kui te otsustate Luminoriga suhelda kaugsidevahendite kaudu;
  • andmed, mis puudutavad mis tahes sanktsioonide kohaldamist, sealhulgas andmed asjaomaste äritehingute või -tegevuse kohta, mis hõlmab ka  võimalikku negatiivset meediakajastust, mis on kättesaadav.

Me ei töötle tundlikke andmeid, mis on seotud teie tervise, rahvuse, usuliste või poliitiliste veendumustega, välja arvatud juhul, kui see on nõutav seadusega, või eriasjaoludel, näiteks juhul, kui avaldate neid andmeid teenuseid kasutades (nt makseandmetes).

Laste kohta kogume andmeid üksnes siis, kui nad kasutavad Luminori teenuseid või te esitate meile andmeid oma laste kohta seoses teie poolt kasutatava või planeeritud kasutatava teenusega.

Me kasutame teie biomeetrilisi andmeid isikusamasuse tuvastamiseks infotehnoloogilise vahendi abil ainult juhul, kui te olete meile andnud selgesõnalise nõusoleku sellise tuvastusmeetodi kasutamiseks.

Kuidas Luminor minu isikuandmeid kogub?

Üldiselt saab Luminor isikuandmeid otse isikult, kellega andmed on seotud. Näiteks:

 • teenuste taotlemisel (nt pangakonto avamine, laenu või liisingu taotlemine);
 • teenuste kasutamisel (nt krediit- või deebetkaardi kasutamine või raha hoiustamine);
 • sissemaksete tegemisel Luminori pensionifondidesse;
 • Luminoriga ühenduse võtmisel (nt meie veebisaidi või internetipanga külastamisel, meiega telefoni või muu sidevahendi teel ühenduse võtmisel), meie veebisaidil vormi täitmisel või Luminorile mis tahes põhjusel oma kontaktandmete jätmisel;
 • meie veebisaitide külastamisel ning meie internetipanga või telefonirakenduse kasutamisel.

Mõnedel juhtudel saab Luminor isikuandmeid muudelt isikutelt kui teie ise (ehk andmesubjekt). Sellega on tegu näiteks juhul, kui vanem taotleb teenust, mis hõlmab last, või juriidilised isikud taotlevad teenuseid, mis hõlmavad nende töötajaid, või üks abikaasa esitab teise kohta isikuandmeid või kui kooskõlas kohaldatavate õigusnormidega tuleb küsida ja hinnata teavet, mis on seotud leibkonna finantskohustuste ja sissetulekutega. Sellistel juhtudel peate te neid andmesubjekte teavitama nende isikuandmete avaldamisest Luminorile ning sellise andmetöötluse eesmärgist. Juhtudel kui te esitate isikuandmeid muu andmesubjekti kohta kui te ise, peate te nendele andmesubjektidele tutvustama meie isikuandmete töötlemise korda.

Luminor võib saada teie isikuandmeid ka kolmandate isikute käest, seoses teile pakutava teenusega (nt Luminor pakub teile maksekontoga seotud teabeteenuseid või makse algatamise teenust ja saab teie isikuandmeid teise makseteenuse pakkuja käest).

Luminorile võivad isikuandmeid esitada ka kolmandad isikud potentsiaalse kliendi taotluse alusel. Näiteks kinnisvaramaaklerid või automüüjad võivad saata teie isikuandmeid Luminorile, kui te seda neilt taotlete.

Luminor võib saada isikuandmeid ka siis, kui me sõlmime erilepinguid, mille vastaspool või vastaspoole esindaja ei pruugi olla klient (nt hüpoteegi seadmise leping või muu tagatisleping, juriidilise isikuga seotud leping, milles on märgitud kontaktisikute või esindajate andmed).

Luminori grupis on kõikidel Luminori üksustel juurdepääs Luminorile avaldatud isikuandmetele määral, mil see juurdepääs on vajalik teenuste osutamiseks, halduseesmärkidel või hõlmatud Luminori õigustatud huvidega.

Kui meil on õigustatud huvi (mis hõlmab meie riskide maandamist olenevalt selle teenuse liigist, mida meilt soovite, riskihindamistegevust jne), kogume teie isikuandmeid ka välistest allikatest, nagu krediidiinfo ettevõtted, avalik- ja eraõiguslikud registrid või muud äriühingud või riigiasutused, sealhulgas kogume teavet kolmandast isikust teenuseosutajate andmebaasidest ja avalikult kättesaadavatest allikatest, nagu meediaallikad, otsingumootorid, mis võivad hõlmata automaatseid andmetöötlusvahendeid või tehisintellekti lahendusi.

Kas Luminor kasutab küpsiseid?

Jah, Luminor kasutab küpsiseid, mis on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie arvutisse, nutitelefoni või muudesse seadmetesse, et täiustada veebisaidi funktsionaalsust ja tagada parem kasutajakogemus. Luminori küpsiste kasutamise põhimõtted on kättesaadavad aadressil www.luminor.ee/ee/turvaline-kasutamine.

Mida see tähendab, kui Luminor viitab teisele vastutavale töötlejale ja tema isikuandmete töötlemise korrale?

Kui Luminor edastab teie isikuandmeid teisele vastutavale töötlejale kas tingituna teenuse laadist (nt makse andmed edastatakse saaja makseasutusele, finantsinstrumendi omaniku andmed saadetakse väärtpaberite keskdepositooriumile või väärtpaberite alamhaldurile jne), kohaldatava õiguse nõuetest või juhul, kui Luminoril on muu õiguslik alus selliseks edastamiseks, võidakse kohaldada asjaomaste teiste vastutavate töötlejate isikuandmete töötlemise kordasid. Meie lepingutes selliste vastutavate töötlejatega võib olla sätestatud, et me peame lisama lingi nende isikuandmete töötlemise korrale või sarnastele dokumentidele.


II. Miks Luminor minu isikuandmeid kogub ja töötleb?

Teenuste osutamine

Peamine põhjus, miks me vajame teie isikuandmeid, on meie teenuste osutamiseks. Igasugune andmete töötlemine selles korras nimetatud eesmärkidel toimub eelkõige selliste võimalike lepingute sõlmimiseks, täitmiseks ja täitmise tagamiseks, mille alusel meie teenuseid osutatakse.

Teatud isikuandmeid vajame alati, olenemata sellest, millise teenuse valite. Need on näiteks teie tuvastus- või kontaktandmed, suhtluskeele eelistus jne. Ent mõnede teenuste puhul on nende laadist tingituna vaja rohkem teavet. Näiteks mis tahes liiki laenu või liisingu korral vajame teavet teie sissetulekute ja leibkonna, samuti muude kohustuste kohta. Kui taotlete hüpoteegiga tagatud laenu või teil on hüpoteegiga tagatud laen, vajame teavet ka teie kinnisvara, samuti selle kindlustuse kohta. Lisaks vajame teatud andmeid, kui soovite kasutada või kasutate investeerimistooteid. Sellistel juhtudel peame teadma ja hindama teie üldist investeerimiskogemust ja -teadmisi nende toodete ja teenuste kohta, et pakkuda teile sobivaid tooteid ja teenuseid või soovitada teil valida muu toode, kui leiame, et teie valik võib olla teie isiklikke asjaolusid arvesse võttes liigselt riskantne.

Enamiku andmeid küsime ja saame teie käest. Samas mõnesid andmeid saame muudest allikatest. Teie kohustuste kohta saame teavet krediidiinfot koondavatest registritest või muudest sarnastest avalikest allikatest. Vaata lisaks.

Hoiustajate huvide kaitsmine

Finantsteenused on seotud eri riskidega ning oleme kohustatud neid riske juhtima, et tagada oma ärimudeli jätkusuutlikkus ning kaitsta hoiustajate ja üldiselt ühiskonna huve.

See tähendab, et jälgime väljastatud laene ja laenukohustuste täitmist ning lähtume krediidiajaloost (varem väljastatud laenude ajaloost), et täiustada oma krediiditoodete hindamise protsessi. Lisaks võime koguda ajakohastatud teavet krediidiinfot koondavatest registritest ja sarnastest avalikest välistest allikatest. Vaata lisaks.

Õigusnormides sätestatud nõuete täitmine

Pangandus on väga suurel määral reguleeritud valdkond, mis tähendab, et teile teenuste osutamiseks peame järgima mitmeid õigusnorme. Seepärast peame koguma selgeid tuvastusandmeid, aga teatud juhtudel peame koguma täiendavaid isikuandmeid. Näiteks rahapesuvastase tegevuse nõuete täitmiseks peame teadma andmeid teie sissetulekuallika(te) kohta, selle kohta, kas te olete riikliku taustaga isik või riikliku taustaga isikuga seotud isik, ning teie maksuresidentsuse riigi kohta. Enamiku neist andmetest kogume teilt niinimetatud „tunne oma klienti“ põhimõttel koostatud küsimustike kaudu. Oleme kohustatud hankima isikuandmeid teie kohta isegi siis, kui te ei ole otseselt meie klient, vaid meie kliendiks oleva juriidilise isiku (nt äriühingu) tegelik kasusaaja või omanik. Peale selle oleme kohustatud jälgima teie tehinguid ja uurima, kas nende struktuur kaldub kõrvale teie poolt varem esitatud teabest, ning küsima vajaduse korral lisateavet (nt lepingut või muud dokumenti, mis tõendab ootamatu sissetuleku allikat).

Olenevalt selle õigusraamistiku muudatustest, mille alusel me tegutseme, võib meil olla vajadus töödelda teie isikuandmeid õigusnormides kehtestatud uute nõuete täitmiseks. Näiteks peame töötlema teie isikuandmeid ka eesmärgiga tagada, et me täidame kõik nõuded, mis tulenevad kohaldatavatest sanktsioonidega seotud regulatsioonidest, nt kontrollima, et teie suhtes ei ole kehtestatud sanktsioone, et teie äritegevus ei hõlma isikuid, kelle suhtes on kehtestatud sanktsioone, et te ei ole asjaomaste ametiasutuste uurimise all jne. Isikute suhtes, kes on tuvastatud kui suurema riskiga kliendid, võidakse kohaldada tugevdatud „tunne oma klienti“ hoolsusmeetmeid ning neilt võidakse küsida või nende kohta võidakse hankida täiendavaid isikuandmeid.Peame teavitama ka riigi ametiasutusi, nagu maksuametit, sotsiaalkindlustusametit, keskpanka või muid finantssektori järelevalveasutusi. Esitatud isikuandmete täpne ulatus sõltub sellest, milliseid seadusi või regulatiivseid nõudeid me täidame. Kui teil on hoiuseid (sealhulgas vahendeid arvelduskonto(de)l) või investeerimistooteid, võime olla kohustatud teavitama maksuametit kontojäägist ja makstud intressidest; laenu korral oleme kohustatud esitama teie laenuandmed (nt finantskohustus(ed)).

Enamiku andmeid saame teie käest, aga kasutame ka kolmandate isikute registreid või muid allikaid, et koguda teie kohta vajalikke isikuandmeid või veenduda teie poolt avaldatud andmete tõesuses. Vaata lisaks. Luminor võib kasutada kolmandate isikute teenuseid eesmärgiga kontrollida väliseid andmeallikaid Luminori nimel (sellisel juhul kolmandad isikud töötlevad isikuandmeid vastavalt Luminori poolt etteantud juhistele ja ainult ettenähtud mahus).

Teenuste täiustamine ja teile asjakohaste teenuste pakkumine

Soovime pakkuda teenuseid ja anda teavet, mis on teie jaoks asjakohased. Täiustame oma teenuseid pidevalt ning seega on klientide andmed ja sisend väga olulised. Samuti soovime, et saaksite teada meie uutest või täiustatud teenustest. Analüüsime oma klientide andmeid, et arendada ja pakkuda lisateenuseid, teha kliendiküsitlusi, viia läbi turuanalüüsi ja koostada statistikat ning korraldada või kutsuda osalema mängudes või kampaaniates või muudel kliendiüritustel, et parandada teie kogemusi meie teenuste kasutamisel.

Turvalisuse tagamine

Finantsteenuseid võidakse kasutada kuritegelikel eesmärkidel. Nende riskide maandamiseks tegeleme andmetöötlusega, milleks on muuhulgas näiteks videosalvestised, tehingute jälgimine ja meie IT süsteemi turvalisuse tagamine.

Eespool nimetatud andmetöötlus toimub peamiselt eesmärgiga järgida asjakohaseid õigusnorme ja tagada meie õigustatud huvide kaitse, mis hõlmab peamiselt meie süsteeme ohustavate riskide maandamist ja andmebaasides esinevate vasturääkivuste kindlakstegemist. Lähtudes asjaomasest vajadusest, katsetame ja uuendame aeg-ajalt kõiki kohaldatavaid turvameetmeid.

Luminori jätkuva äritegevuse tagamine

Me võime töödelda ja vajadusel jagada teie isikuandmeid nimetatud töötlemise eesmärkidel kolmandate isikutega, et olla nii praegu kui ka tulevikus jätkuvalt valmis osutama teenuseid ning veelgi arendada ja täiustada neid teenuseid, näiteks selleks, et kaasata rahastamist, saada reiting oma äritegevusele, garanteerida oma kohustusi, täita nõudeid, mida kohaldatakse meie aktsionäride suhtes, jne. Eespool nimetatud töötlemine põhineb meie õigustatud huvidel, mis kaasnevad eespool kirjeldatud töötlemise eesmärkidega.

Äritegevuse üleandmine

Me võime töödelda teie isikuandmeid Luminori äritegevuse üleandmise või aktsiate võõrandamisega seotud tehingute jaoks ulatuses, mis on vajalik lepingueelsete kohustuste täitmiseks ning asjaomaste tehingute sõlmimiseks või sõlmimise tagamiseks. Eespool nimetatud töötlemine põhineb meie õigustatud huvidel, mis seisnevad peamiselt meie vajaduses tagada meie äritegevuse järjepidevus ja meie teenuste jätkuv osutamine.


III. Reklaam ja otseturundus

Kellele saadetakse Luminori reklaami- ja otseturundusteateid?

Reklaami- ja otseturundusteateid (nt meie teenuste ja seonduvate kampaaniate kohta) saadetakse klientidele, kes on andnud nõusoleku Luminori otseturundus- ja reklaamipakkumiste saamiseks. Need kliendid saavad Luminori uudiskirju ja otseturundusteateid oma eelistatud teabekanali kaudu. Luminor võib turustada oma teenuseid olemasolevatele klientidele õigustatud huvi alusel.

Kuidas ma annan nõusoleku reklaami- ja otseturundusteadete saamiseks?

Kliendid võivad anda nõusoleku reklaami- ja otseturundusteadete saamiseks, allkirjastades otseturunduse nõusoleku vormi või taotledes otseturundusteateid meiega lepingu sõlmimisel. Kliendid, kes on juba saanud meie otseturundussõnumeid, saavad neid sõnumeid ka pärast isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumist.

Mis liiki reklaami- ja otseturundustegevusega Luminor tegeleb?

Luminor saadab uudiskirju ja otseturundusteateid. Teenuseid ja tooteid võidakse reklaamida ka Luminori või tema koostööpartneri korraldatud kliendiürituste ajal.

Kas mul on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete kasutamisele otseturunduse eesmärgil?

Klientidel on õigus esitada igal ajal ja tasuta vastuväiteid nende isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil. Selle õiguse kasutamiseks võtke ühendust Luminori üksusega, kelle turundusmaterjale te ei soovi rohkem saada. Kliendid võivad uudiskirja või muude reklaami- ja turundusteadete saamisest loobuda ka e-kirjas esitatud lingile sisenedes või järgides muid juhiseid, mis on asjaomases otseturundusteates antud. Kliendid, kes kasutavad internetipanga teenuseid võivad enda otseturunduse eelistusi muuta süsteemis.


IV. Minu isikuandmete jagamine ja kaitse

Kes minu isikuandmetele juurde pääseb?

Teie isikuandmetele pääsevad juurde üksnes selleks õigustatud isikud Luminoris või Luminori kaasatud kolmandad isikud või kolmandad isikud, kellega Luminor teeb teenuste osutamisel koostööd (nt kindlustusseltsid, mille kindlustuslepinguid pakutakse Luminori kaudu, kindlustusmaaklerid, kui nad aitavad teil kindlustada teie vara vastavalt Luminoriga sõlmitud lepingu nõuetele, automüüjad ja/või autotootjad, kelle juures Luminor pakub liisinguteenust, jne) või muud isikud, kelle juurdepääs on seadusega nõutav või lubatud või kui te olete sellise juurdepääsuga nõustunud (nt. makse algatamise teenuse või kontoteabe teenuse pakkujad, mistõttu tuleb teatud andmeid avaldada nende nõudmisel, vastavalt teie ja konkreetse makseteenuse pakkuja vahel sõlmitud lepingule nagu see on sätestatud Euroopa Liidu II makseteenuste direktiivis ja seda rakendatavates siseriiklikes õigusaktides). Juhtudel, mil isikuandmeid töötleb Luminori nimel kolmas isik, kaasab Luminor üksnes kolmandaid isikuid, kes esitavad piisavad kinnitused, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid selliselt, et töötlemine vastab isikuandmete kaitse üldmääruse ja kohaldatavate õigusaktide nõuetele ning tagab teie õiguste kaitse.

Kolmandast isikust volitatud töötlejate poolt isikuandmete töötlemist reguleerivad alati privaatsuse ja andmetöötluse leping või muud eritingimused, milles Luminor ja asjaomane kolmandast isikust volitatud töötleja kokku on leppinud.

Kellega võib minu isikuandmeid jagada?

Meie osutatavate teenuste laad nõuab, et jagaksime oma igapäevategevuses klientide isikuandmeid näiteks selleks, et töödelda tehinguid, hallata kliendikontosid ja teavitada riigi ametiasutusi.

Võime avaldada teie isikuandmeid järgmistele isikutele:

 • Luminori aktsionärid (otsesed või kaudsed), juhul kui andmete jagamine on nõutav õigusaktidega, mis reguleerivad aktsionäride tegevust või kui avaldamine põhineb aktsionäride õigustatud huvidel, mis hõlmavad nende vajadust hallata riske ning tagada, et Luminor järgib regulatiivseid nõudeid;
 • Luminori grupi üksused (haldus- ja turunduseesmärgil), ulatuses, mis on vajalik teenuste pakkumiseks, teenuse arendamiseks, kohustuslike nõuete täitmiseks, jne;
 • Luminori koostööpartnerid, kellega koos Luminor pakub ühise kaubamärgiga tooteid ja teenuseid (selliste teenuste ja toodete pakkumiseks ning nende toodete turunduse ja reklaami eesmärgil);
 • teised makseteenuse pakkujad, kes pakuvad makse algatamise teenust või kontoteabe teenust, ning nende nõudmisel vastavalt seadusele;
 • riigi ametiasutused ja muud üksused, kes täidavad neile seadusega delegeeritud funktsioone;
 • volitatud audiitorid, õigus- ja finantsnõustajad;
 • isikuandmete volitatud töötlejad ja nende alltöötlejad, kelle Luminor on kaasanud ja kes töötlevad Luminori nimel teie isikuandmeid, nt eesmärgiga abistada Luminori teenuste osutamisel, tema kohaldatavatest õigusnormidest tulenevate kohustuste täitmisel, tema IT süsteemide täiustamisel ja hooldamisel, majutusteenuse (hosting) pakkujad jne;
 • isikud, kes otseselt või kaudselt osalevad teile teenuste osutamisel ning nende alltöövõtjad, sealhulgas isikud, kes osalevad teie tehingute täitmisel (nt korrespondentpangad, finantsasutused, kindlustusseltsid, finantsvahendajad, maaklerid, makse-, kliiringu- või arveldussüsteemide, börside jmt osalised);
 • isikud, kes pakuvad või kavatsevad pakkuda Luminorile rahastamist, osalevad mis tahes liiki rahastamise pakkumisel (sealhulgas laenu, avaliku pakkumise, eri liiki finantsinstrumentide, väärtpaberite, võlakirjade emiteerimise kaudu), ja isikud, kes korraldavad, struktureerivad või garanteerivad sellist rahastamist või osutavad teenuseid seoses ülalnimetatud toimingutega, ning nende nõustajad. Eespool nimetatud isikuandmete avaldamine põhineb Luminori ja rahastajate õigustatud huvidel, mille eesmärk on tagada meie äritegevuse järjepidevus ja meie teenuste jätkuv osutamine, sealhulgas meie teenuste osutamiseks vajalik rahastamine;
 • reitinguagentuurid Luminorile või Luminori emiteeritud finantsinstrumentidele reitingu andmiseks. Eespool nimetatud isikuandmete avaldamine põhineb Luminori õigustatud huvidel, mille eesmärk on tagada meie äritegevuse järjepidevus ja meie teenuste jätkuv osutamine, sealhulgas meie teenuste osutamiseks vajalik rahastamine;
 • krediidi- ja finantsasutused, krediidibürood, finantsteenuste maaklerid ja kindlustusteenuste osutajad;
 • avalike registrite haldajad;
 • võlahaldusettevõtted, krediidiinfo ettevõtted ja muud kolmandad isikud, kellele Luminor võib loovutada, pantida või võõrandada oma õigused ja kohustused;
 • kolmandad isikud määral, mil Luminor peab kaitsma või jõustama oma õiguseid ja õigustatud huve, eelkõige kliendi poolt kohustuste rikkumise korral, välja arvatud juhul, kui kohaldatavas õiguses on teisiti sätestatud;
 • mis tahes isik, kellele tuleb isikuandmeid avaldada või kellel on Luminori või Luminori tegevuse suhtes kohaldatavate õigusaktide alusel selleks õigus või vastavalt teiega sõlmitud lepingule.

Mõnedel juhtudel võidakse edastada andmeid ka väljapoole Euroopa Liitu (EL) või Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), näiteks kui Luminori kaasatud isikuandmete volitatud töötleja asub väljaspool ELi/EMPd ning andmete edastamine on vajalik teenuse osutamiseks, või juhul, kui klient seda taotleb. Andmeid võib edastada väljapoole ELi/EMPd üksnes juhul, kui Luminor tagab asjakohased kaitsemeetmed, mida nõutakse isikuandmete kaitse üldmäärusega ning on olemas õiguslik alus selliseks edastamiseks.

Meie isikuandmete volitatud töötlejate loetelu on kättesaadav aadressil www.luminor.ee/ee/tingimused. Seda loetelu võib ilma ette teatamata muuta.

Kuidas Luminor minu isikuandmeid kaitseb?

Et kaitsta teie isikuandmeid loata juurdepääsu, ebaseadusliku töötlemise või avaldamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise või hävimise eest, kasutame asjakohaseid meetmeid, mis vastavad kohaldatavatele õigusaktidele. Need meetmed hõlmavad tehnilisi meetmeid, näiteks asjakohaste arvutisüsteemide valik ja konfigureerimine, vajalike ühenduste tagamine ning andmete ja failide kaitsmine, samuti organisatsioonilisi meetmeid, nagu nendele süsteemidele, failidele ja vahenditele juurdepääsu piiramine, andmemajutusteenuste pakkujate hoolikas valik ja jälgimine.


V. Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega

Millised on minu õigused?

Luminor soovib tagada, et isikuandmete töötlemine on usaldusväärne ja läbipaistev ning kõik kohaldatavatest õigusaktidest tulenevad isikute õigused on alati tagatud. Eelkõige on teil:

 • õigus pääseda juurde isikuandmetele, mida Luminor teie kohta töötleb. Teie taotluse alusel teeb Luminor järgmist:
  • kinnitab, kas teiega seotud isikuandmeid töödeldakse või mitte, ning annab teavet töötlemise eesmärkide, asjaomaste isikuandmete kategooriate ning isikuandmete saajate või nende saajate kategooriate kohta;
  • teavitab teid sellest, milliseid isikuandmeid töödeldakse, ning annab olemasolevat teavet nende allika kohta;
  • tutvustab teile teid käsitlevate isikuandmete töötlemise automaatse töötlemise põhimõtteid automatiseeritud otsuste korral;
 • õigus taotleda meilt ebatäpsete isikuandmete parandamist;
 • kui isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul, on teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks sellise andmetöötluse seaduslikkust, mis on toimunud enne nõusoleku tagasivõtmist;
 • õigus saada töödeldud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning õigus edastada isikuandmeid teatud tingimustel teisele vastutavale töötlejale;
 • teatud asjaoludel on teil õigus taotleda isikuandmete kustutamist või nende töötlemise piiramist;
 • õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele konkreetsetel eesmärkidel ja teatud tingimustel;
 • teil on ka õigus esitada kaebus järelevalveasutusele – Eestis Andmekaitse Inspektsioon, Leedus riigi andmekaitseinspektsioon ja Lätis riiklik andmekaitseinspektsioon.


VI. Kui kaua Luminor isikuandmeid säilitab?

Kui kaua Luminor minu isikuandmeid säilitab?

Isikuandmeid säilitatakse kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega ning mitte kauem, kui see on vajalik. Isikuandmete säilitamisperioodid määrab kindlaks Luminor ning need sõltuvad konkreetsest lepingust ja/või isikuandmete töötlemise alusest. Üksikasjalikumat teavet mõnede säilitamisperioodide ning põhimõtete kohta, saab järgmiselt lingilt.


VII. Profiilianalüüs ja automatiseeritud otsuste tegemine

Mis on profiilianalüüs ja automatiseeritud otsuste tegemine?

Profiilianalüüs on klientide segmenteerimine, hinnates füüsilise isikuga seotud isiklikke aspekte eesmärgiga kohaldada asjakohast teenuse mudelit või konkreetset turunduspakkumist või teostada riskihinnang rahapesu tõkestamise eesmärgil.

Automatiseeritud otsuste tegemine on selline otsuste tegemise vorm, mille puhul tehakse teatavad otsused isiku kohta automaatsete vahendite abil.

Mille jaoks Luminor profiilianalüüsi ja automatiseeritud otsuste tegemist kasutab?

Luminor kasutab profiilianalüüsi eesmärgiga koostada analüüse klientide nõustamiseks, otseturunduse eesmärgil, automatiseeritud otsuste, näiteks krediidihinnangute koostamise toetamiseks, riskijuhtimiseks ja tehingute jälgimiseks, et võidelda pettusega, sealhulgas andmebaasidest automaatseks andmete kogumiseks ning eelhinnangute ja järelduste tegemiseks selle kohta, kas olete meie teenuste jaoks sobiv, võttes arvesse asjaomaseid õigusnorme, mis kehtivad meie ja meie sisekordade suhtes. Luminor kasutab profiilianalüüsi järgmiste õiguslike aluste alusel:

 • Seadusest tuleneva kohustuse täitmine. Luminor võib töödelda isikuandmeid ja hinnata isiklikke aspekte, kui Luminor peab läbi viima riskihinnangu rahapesu tõkestamise eesmärgil;
 • kliendi nõusoleku või piiratud juhtudel ka õigustatud huvi alusel. Luminor võib kasutada profiilianalüüsi kliendi vajaduste hindamiseks, oma teenuste arendamiseks ning asjakohasemate ja õigeaegsete teenusepakkumiste tegemiseks. Luminori õigustatud huvid automatiseeritud otsuste tegemiseks on järgmised: automatiseeritud otsuste tegemise protsesse rakendatakse sujuva teenindusportsessi jaoks ning eesmärgiga tagada, et suudame täita oma seadusest tulenevaid kohustusi, võttes arvesse suurt hulka andmeid (nii kvaliteedi kui koguse poolest), mida tuleb töödelda, et tagada meie kohaldatavatest õigusnormidest tulenevate kohustuste õigeaegne ja täielik täitmine.

Kas mul on õigus otsustada, kas soovin, et minu suhtes kohaldatakse automatiseeritud töötlemisel, sealhulgas profiilianalüüsil põhinevat otsust?

Luminor võib teha kliendi kohta otsuse, sealhulgas anda hinnangu kliendi krediidikõlblikkuse kohta üksnes isikuandmete automatiseeritud töötlemise alusel.

Sellisel juhul on kliendil õigus esitada vastuväide otsusele, mis on tehtud üksnes automatiseeritud töötlemise, sealhulgas profiilianalüüsi alusel. Sellist õigust võib klient kasutada juhul, kui Luminor on automatiseeritud otsuse alusel keeldunud sõlmimast kliendiga lepingut või osutamast teenuseid. Teie taotluse korral vaatavad Luminori töötajad üksnes automatiseeritult tehtud otsuse üle.

Automatiseeritud otsuseid hõlmavate protsesside üksikasjalikum kirjeldus on kättesaadav siit.


VIII. Lõppsätted

Õiguslik teade ja kehtivus

Käesolev isikuandmete töötlemise kord ei moodusta õiguslikult siduvat lepingut Luminor ja kliendi vahel, vaid on suunis, mis käsitleb meie isikuandmete töötlemise kaitse standardeid. Kuna me täiustame ja arendame pidevalt oma teenuseid ja veebisaite, võime käesolevat isikuandmete töötlemise korda aeg-ajalt muuta. Me ei vähenda teie õiguseid selliste muudatuste tagajärjel. Oluliste muudatuste korral ning juhul, kui leiame, et see on asjakohane, teavitame teid Luminori veebisaidi, posti, e-posti või internetipanga sõnumite teel või muul meie valitud viisil vähemalt üks (1) kuu enne muudatuste jõustumist. Isikuandmete töötlemise kord on kättesaadav ka klienditeeninduspunktides.

Küsimused?

Kui teil on küsimusi seoses sellega, kuidas Luminor teie isikuandmeid töötleb, või te soovite kasutada mõnda oma õigust, julgustab Luminor teid meiega telefoni või e-posti teel või kirjalikult ühendust võtma aadressil www.luminor.ee/ee/kontaktid.
 
Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste esitamise kontaktandmed on järgmised:

Andmekaitseametnik Leedus
dataprotectionLT@luminorgroup.com
 
Andmekaitseametnik Lätis
dataprotectionLV@luminorgroup.com
 
Andmekaitseametnik Eestis
dataprotectionEE@luminorgroup.com