Anton Skvortsov
Investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht

Kõigi kriteeriumide kohaselt tehti käesoleva aasta märtsis ajalugu ja seda kuud mäletatakse veel kaua. Koroonaviiruse juhtude arv maailmas kasvas järjekindlalt ning kasvas ka nende riikide arv, kus epideemia kontrolli alt väljus. Suurema osa märtsist tekitasid viirusetrendid suurimat muret Euroopas, eriti Hispaanias ja Itaalias, kuid kuu lõpuks võis neljandiku haigusjuhtudest kirjutada juba USA arvele. Seetõttu pidid valitsused viiruse leviku tõkestamiseks rakendama radikaalseid karantiinimeetmeid, näiteks sulgema piire, keelustama rahvusvahelise reisimise, seadma riigisiseseid liikumispiiranguid ja rakendama erinevaid piiranguid ettevõtete tegutsemisele. 

Päevas registreeritud haigusjuhtude arv maailmas ja USAs

Allikas: Bloomberg

Need meetmed on tõhusad elude päästmiseks ja rahvatervise kaitseks, kuid kahjuks on need ka kulukad, tehes majandusele ränka kahju. Kui suur osa ettevõtetest lõpetab teenuste pakkumise ja kaupade tootmise, sest tarbijad püsivad kodus ning ei tee sisseoste1, langeb nende ettevõtete käive kiiresti praktiliselt nulli. Ettevõtted peavad omalt poolt koheselt kulusid kärpima, vähendades töötajate arvu, loobudes tulevasele kasvule suunatud investeerimiskavadest ning võttes muid kokkuhoiumeetmeid, et säilitada võimekus laene tasuda ning vältida likvideerimist. Kirjeldus ei ole liialdatud – juba märtsis palusid valitsuste-poolseid päästemeetmeid suurima löögi alla sattunud sektorid nagu lennufirmad, hotellid, laevakruiiside pakkujad, sest nende pankrotirisk kasvas iga päevaga. Veel veebruaris stabiilseks hinnatud sektorites langesid aktsiate hinnad vähem kui kuuga üle 60%. 

S&P500 indeksi  ja sektorite võrdlus 2020

Allikas: Bloomberg

Ka makromajanduse väljavaated ei ole julgustavad. Olemasolev statistika näitas juba märtsis USA ja euroala teenuste sektori rekordiliselt vähest majandustegevust ning erakordselt suurt töötutoetuse taotluste arvu nädalakasvu USAs. Ainuüksi märtsi kahe viimase nädala jooksul on töö kaotanud umbes 10 miljonit USA kodanikku ning järgmistel nädalatel võib see arv veelgi kasvada. Kuigi järgmiste kuude osas usaldusväärse prognoosi tegemiseks on veel vara, võib USA majandus Goldman Sachsi hinnangul teises kvartalis võrreldes 2020. aasta esimese kvartaliga umbes 8% kokku tõmbuda ning töötuse määr aasta keskpaigaks 15%-ni jõuda.

Teenustesektori PMI indeks

Allikas: Bloomberg

USA töötutoetuse esmased taotlused

Allikas: Bloomberg

Ka finantsturgudel toimusid veebruari lõpus ja märtsis ootamatud sündmused. Veebruari keskpaigas oli aktsiahindade tase rekordkõrge ning turuosalised konsensuslikul seisukohal, et COVID-19 viiruse levik piirdub eelkõige Hiinaga ning üksikute juhtudega mujal. Kuid kui teiste riikide andmed hakkasid viitama kasvavale ülemaailmse pandeemia riskile, tekkis finantsturgudel erakordne paanika.

Kunagi varem ei ole aktsiaturg niivõrd lühikese aja jooksul tipust 20%2 võrra langenud ning niivõrd suur kohene langus turutipust on üldse esinenud vaid 1929. aasta Wall Street krahhi ajal ning 1987. aasta oktoobris. Lisaks ei ole kunagi varem ajaloos järgnenud krahhile niivõrd kiiresti (3 päeva jooksul) 20%-list hinnatõusu. Kui vaadata S&P-500 statistikat suurimate päevasiseste kõikumiste kohta, võib näha, et märtsis registreeriti nii indeksi ajaloo suuruselt kolmas (-11,98%) ja kuues (-9,51%) päevasisene langus kui ka suuruselt üheksas (+9,38%) ja kümnes (+9,29%) tõus. Kunagi varem ei ole indeksi ajaloos olnud kuud, mida oleks iseloomustanud niivõrd ulatuslik hindade kõikumine mõlemas suunas.

Suurimad  S&P500 indeksi langused tipust

Allikas: Bloomberg

Allikas: Bloomberg

Majanduse toetamiseks ning finantsturgude stabiliseerimiseks olid keskpangad ja valitsused sunnitud välja kuulutama rekordsummas raha- ja eelarvepoliitilisi meetmeid. Vastu on võetud äärmiselt pikk nimekiri meetmeid, millest mainime vaid olulisemaid: 

Ainuüksi märtsikuus vastu võetud majanduse elavdamise meetmed ületavad mahult kogu 2008. ja 2009. aasta finantskriisi käigus kasutatud meetmeid, seega võime rääkida tõepoolest erakorralisest sekkumisest. Loodetavasti aitavad need meetmed viiruse negatiivset majandusmõju leevendada ja kiirendavad majanduse taastumist pärast pandeemia lõppu. Nende tõttu oligi võimalik finantsturgude teatav stabiliseerumine ja kahjumite vähenemine märtsi lõpuks. 

Kui lähitulevikus maailm taasavaneb, siis liigub majanduse elavdamise programmide kaudu majandus- ja finantssüsteemi uusi rahalisi vahendeid, mis toob omakorda kaasa majanduskasvu taastumise ja inflatsiooni kiirenemise. Sellisel juhul võivad finantsvarad läbi teha kiire hinnatõusu. Alates aastast 2009 on aktsiate hinnaralli järgnenud igale Föderaalreservi otsusele oma bilansi suurendamise ja rahapoliitika kvantitatiivse lõdvendamise kohta. Kas seekord läheb samamoodi? 

FED-i bilansimahu kasv vs S&P500 indeks

Allikas: Bloomberg

Kahjuks ei pruugi seekord kõik samuti minna. Nagu kogu 2019. aasta jooksul oma ülevaadetes viitasime, oli maailmamajandus ka koroonaviiruse mõjuta majandustsükli hilises staadiumis ning toimis täispööretel olukorras, kus liiga suurt osa laenudest kasutati ebatõhusalt. Näiteks tegelesid juba mainitud lennufirmad uute võlakirjade emiteerimise abil aktiivselt oma aktsiate turult kokkuostmisega, nüüd aga on jõudnud olukorda, kus neil puuduvad piisavad rahalised reservid, et ilma valitsuste toetuseta ellu jääda. Seega pole isegi koroonaviiruse kriisi lõppemise järel kindel, et riigid suudaksid kriisieelse majanduskasvu piisavalt kiiresti taastada.

Lisaks on teadmata ka pandeemiaolukorra kestus. Kui viirusest mõjutatud riikides ka mõne kuu pärast olukord normaliseerub, ei garanteeri miski, et näiteks sügisel ei järgne teist viiruselainet, nagu juhtus 1918. aasta Hispaania gripi epideemia ajal. Niivõrd ebakindlad tulevikuväljavaated tähendavad, et ettevõtted ja tarbijad võivad ka pärast kriisi lõppu jääda väga ettevaatlikuks nii kulutamisel, laenuvõtmisel kui ka tarbimise suurendamisel. Ettevõtted võivad jätkata kulude kärpimist, koondades töötajaid ja loobudes uute investeeringute tegemisest. Sellisel juhul tekib tugev deflatsioonisurve, majandussurutis kestab plaanitust kauem ning finantsvarade hinnalangus jätkub.

Pikaajalised inflatsiooniootused

Allikas: Bloomberg

Seetõttu ongi valitsused ja keskpangad niivõrd kiiresti tohutus mahus majanduse elavdamise pakette vastu võtnud. Loodame, et nendest piisab pikaajalisema depressiooni ärahoidmiseks. Aga sellisel ajal nagu praegu, kus ebakindlus on ennenägematu ja hinnakõikumised äärmuslikud, on eriti oluline jääda ratsionaalseks ning pidada kinni oma investeerimisplaanist. Kui teie eesmärgid ja rahaline olukord ei ole muutunud, ei ole turu kõikumine piisav põhjus plaani muuta. Samuti on turgude pöörde ajastamine väga keeruline ning üksikud põhja tabamise katsed toovad üldjuhul pigem kehvema tulemuse kui regulaarne pikaajaliste investeeringute täiendamine, mis  võib aidata langenud hindu ära kasutada.


1V.a. esmatarbekaubad

2Laialdaselt kasutatav nn karuturu alguse indikaator

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.