Anton Skvortsov
Investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht
 

Mais jätkus enamiku finantsvarade hinnakasv, seda eelkõige juba aprillis avaldunud tegurite toel – maailma keskpankade likviidsussüstid rahasüsteemi ja COVID-19 levikunäitajate paranemine, mis andis võimaluse arenenud maade majanduste taasavamiseks. Hindade tõusu nähes hakkas ka üha enam investoreid uskuma, et halvim on möödas ja taas on käes aeg riskide suurendamiseks ja uuteks investeeringuteks.

Viimati nimetatud tendentsi tasub lähemalt analüüsida. Eelmises ülevaates arutlesime selle üle, kuidas koroonaviirus üksikisikute tarbimiskäitumist mõjutab. Aprillis selguski, et USAs tõusis kodumajapidamiste säästmise määr kasutatava tuluga võrreldes rekordtasemele. See on arusaadav – piirangute tõttu suurema osa ajast kodus veetvate inimeste tarbimine vähenes märkimisväärselt. Selgus aga ka, et paljud neist inimestest leidsid, et parim viis säästetud raha paigutamiseks on aktsiate ostmine. USA turul tegutseb mitu veebipõhist maaklerirakendust, mis annavad võimaluse teha seda kiiresti ning teenustasuta ja maaklerfirmade andmete kohaselt kasvas kauplemisaktiivsus nendel veebiplatvormidel viimaste kuude jooksul varasemate perioodidega võrreldes oluliselt. See selgitab ka teataval määral, miks on teatud turuosaliste nõudlus finantsvarade järele vaatamata viimase aja ülihalbadele makromajandusnäitajatele olnud suur ja hinnad jätkanud tõusu. 

Eraisikute säästude määr USAs

Allikas: Bloomberg

Lühiajalises plaanis avaldab investorite selline käitumine finantsvarade hindadele positiivset mõju, mida aga tuleks käsitleda spekulatiivsena, kuna ei ettevõtete baasnäitajad ega makromajanduse seis praegusel hetkel kõrgemaid hindu ei toeta. Tulevikku vaadates võib öelda, et kui elanikkond säästab rohkem, tähendab see ühtlasi ka väiksemat tarbimist, eriti kui samal ajal vähenevad ka palgad (viimase aja töötuse näitajad muudavad palkade languse rohkem kui tõenäoliseks). Ettevõtted on sunnitud reageerima tootmismahtude vähendamisega, mis omakorda tähendab aeglasemat majanduskasvu ja tõenäoliselt ka kasumite ning nendega seoses aktsiahindade langust. Kasumilanguse piiramiseks peavad ettevõtted kärpima kulusid, millega kaasnevad täiendavad koondamised ja teatud investeeringute edasilükkamine. Töötute arvu kasv ja tootlike varade ostude ärajäämine ettevõtete poolt suurendavad omakorda makromajanduse tasandil veelgi negatiivset mõju tarbimisele ja investeeringutele. Selline olukord kestab, kuni mõnede ettevõtete pankrotistumisega taastub tasakaal nõudluse ja pakkumise vahel ja majandussurutis lõpeb. 

USA Tarbimiskulutused (aastane kasv)

Allikas: Bloomberg

USA tootmisvõimsuse kasutamine

Allikas: Bloomberg

Töötutoetuse jätkamise taotlused USAs


Allikas: Bloomberg

Sel korral teevad valitsused ja keskpangad omalt poolt kõik, et majanduslanguse loomulikku mõju leevendada. Valitsused suurendavad oma kulutusi ja rakendavad meetmete pakette, mis hõlmavad ka ühekordseid makseid eraisikutele, võimaldamaks neil vähemalt lühiajaliselt rohkem kulutada ja tarbida1. Keskpangad ostavad finantsvarasid ja suurendavad rahapakkumist, et finantsinstitutsioonid oleksid rohkem valmis laenama ja ettevõtted kas pangalaenu või soodsate intressimääradega võlakirjade näol laenu võtma. Probleem tundub olevat selles, et see uus loodud raha ei jõua siiski majandusse. Hetkel keskenduvad ettevõtted eelkõige kulude kärpimisele ning ei mõtle täiendavale finantsvõimendusele. Ka finantsinstitutsioonid muretsevad võimalike makseviivituste ja kohustuste täitmata jätmise pärast ning loovad nendega toimetulekuks lisareserve ja provisjone, selle asemel, et uusi laene väljastada. Seetõttu liigub loodud likviidsus majanduse toetamise asemel finantsvarasse, kergitades varade valuatsioone ning muutes varad võrreldes märtsikrahhi-eelse ajaga oluliselt kallimaks, eriti kui arvestada ka ettevõtete kasumite langust.

MSCI ACWI indeksi prognoositav P/E suhtarv

Allikas: Bloomberg

Teine liigsest likviidsusest tulenev probleem on see, et kõige ebatõhusamad kahjumlikud ettevõtted, mis tänases keskkonnas ikka veel soodsatel tingimustel laenu saavad, jätkavad toimimist. Selle tagajärjeks võib olla ülepakkumine, sest langenud nõudluse tingimustes pakutakse kaupu ja teenuseid jätkuvalt vajalikust suuremas koguses, mis toob kaasa deflatsioonisurve ja vähendab finantsiliselt tugevamate konkurentide tulusid. Hindade ja müügitulu langus viib ettevõtted tõenäoliselt kulude ja palkade kärpimise ning koondamisteni, võimendades omakorda vähenenud tarbimise, ülemäärase pakkumise ja deflatsiooni negatiivset mõju.

Loodetavasti kirjeldatud stsenaariumid teoks ei saa ja ees seisab majanduse kiire taastumine (eriti, kui viiruseoht on lõplikult möödas). Kuid kuna riskid on suured ja hinnakõikumised turgudel kasvavad, võib agressiivne riskide võtmine kokkuvõttes osutuda üsna kulukaks. Kui püüame vaadata pisut laiemat pilti alates 2018. aasta algusest, kui ilmusid esimesed märgid maailmamajanduse kasvu aeglustumise kohta, näeme, et maailma aktsiate hinnad pole sellest ajast praktiliselt muutunud, kuid viimase kahe aasta hinnakõikumised muutuvad mõlemal suunal üha äärmuslikumaks. Sellises keskkonnas ei ole võimalik garanteerida, et pikale hinnatõusurallile ei järgne veelgi järsumat langust kui märtsikuine. 

MSCI ACWI aktsiaindeks (EUR)


Allikas: Bloomberg


1Paradoksaalsel kombel viitavad viimatise aja uuringud CNBC andmetel, et selle raha üks populaarsemaid kasutusviise oli väärtpaberitega kauplemine, mitte tarbimiskulutused. See on veel üks põhjus, miks kevadel tekkis järsk kauplemisaktiivsuse kasv, mida ülalpool käsitlesime.
VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.