Üleilmsed aktsiad jätkasid tõusu ning All Country World Index jõudis uue kõigi aegade kõrgeima tasemeni

Juuli oli riskantsete varade jaoks hea kuu ja üleilmsed aktsiad tõusid väga heade kasuminäitajate toel. Investorite riskivalmidus esines ka augusti esimestel kauplemispäevadel ja tingis All Country World Indexi tõusu uuele kõigi aegade kõrgeimale tasemele (eurodes). Indeks on nüüd aasta algusest kerkinud 4,9% pärast juulis esinenud 2,7% tõusu.

Peamiselt tingis selle taas USA aktsiaturg, mida toetas kiireim ettevõtete kasumite kasv, sest kasumites hakkasid kajastuma maksukärbete mõjud. S&P 500 tõusis juulis 3,6% ja on vähem kui 1% allpool oma kõigi aegade kõrgeimat taset.

Arenevate turgude aktsiad on alates aasta algusest endiselt miinuses, ent suutsid juulis 1,5% tõusta.

Võlakirjade tootluste puhul suuri muutuseid ei esinenud ja need kasvasid veidi nii ELis kui ka USAs. USAs jätkus intressikõvera laugenemine, sest kümneaastase tähtajaga võlakirjade tootlus on ikka veel kangekaelselt allpool 3%, samal ajal kui lühema tähtajaga võlakirjade tootlused tõusevad vastusena föderaalreservi rahapoliitika karmistamisele.

Intressikõver laugenes USAs veelgi, aga ajalooliselt järgnes praegusele intressikõvera tasemele aktsiate positiivne tootlus

Intressikõvera muutused sattusid taas investorite tähelepanu alla, sest kümne- ja kaheaastase tähtajaga võlakirjade tootluste vahe vähenes just allapoole 0,3% taset. Intressikõvera muutuste sellise hoolika jälgimise põhjus on asjaolu, et ajalooliselt on kõvera pöördumine, mis tähendab, et lühiajalised intressimäärad tõusevad kõrgemale kui pikaajalised, viidanud eelolevale majanduslangusele keskmiselt ligi aasta jooksul.

Käsitlesime seda teemat ka oma maikuu turuülevaates, kus märgiti, et kõver on pöördumisest veel üsna kaugel ning ajalooliselt olid aktsiaturu tootlused positiivsed ühe ja kolme aasta jooksul pärast intressikõvera laugenemist sarnaste tasemeteni. Analüüs näitab, et ka intressikõvera langusele praeguse tasemeni järgnes ajalooliselt positiivne S&P 500 tulusus. Alates 1976. aastast, mil kümne- ja kaheaastase tähtajaga võlakirjade tootluste vahe langes allapoole 0,3%, jõudis S&P 500 järgmise ühe ja kolme aasta jooksul tõusta keskmiselt 16,3% ja 47,9%. Need tulemused on oluliselt paremad kui selle perioodi keskmised ühe ja kolme aasta tootlused, mis olid vastavalt 9,2% ja 30,6%.

Peale selle on veel tõendeid, mis võivad toetada argumenti, et seekord ei pruugi isegi intressikõvera täielik pöördumine tähendada tegelikult tulevast probleemi.

Esiteks on lisaks intressikõverale oluline võtta arvesse ka intressimäärade ja inflatsiooni praegust taset. Majanduslanguse põhjustab tavaliselt laenuandmise kokkukuivamine, kui keskpank tõstab intressimäärad agressiivselt liiga kõrgele tasemele, üritades võidelda ülemäärase inflatsiooni ja ülekuumeneva majandusega. Alates 1976. aastast, mil USA intressikõver pöördus, oli kaheaastase tähtajaga võlakirjade keskmine tootlus 8% ja inflatsioon keskmiselt 5,1%. Praegu on kaheaastase tähtajaga võlakirjade tootlus alla 2,7%, samal ajal kui põhiinflatsioon on ligikaudu 2,3%. Kuna praegu puudub märkimisväärne inflatsioonisurve, ei kiirusta föderaalreserv intressimäärasid tõstma ja teeb seda sammhaaval, võttes arvesse jooksvaid makromajandusandmeid.


Teiseks võivad võlakirjaturgude üleilmastumine ning EKP ja Jaapani keskpanga negatiivne intressimäärapoliitika USA kümneaastase tähtajaga võlakirjade tootlust moonutada, mis tingib samuti intressikõvera laugenemise. Nii EKP kui ka Jaapani keskpank alandasid oma baasintressimäärasid nullist allapoole, mis tingis ka ELi ja Jaapani kümneaastase tähtajaga võlakirjade tootluse languse nulli lähedale. Seega otsustab rohkem investoreid USA võlakirjade kasuks, soovides paremat tootlust. Võttes arvesse ka suurt jõukust, mis on alates 2009. aastast loodud ja millest suur osa on endiselt paigutatud turvalistesse võlakirjadesse, võivad need vood USA kümneaastase tähtajaga võlakirjade tootlust lihtsasti alandada. Seda argumenti toetab järgmine huvitav tähelepanek. Nagu ajalugu on näidanud, kipub kümneaastase tähtajaga võlakirjade tootlus püsima nominaalse SKP aastase kasvumäära lähedal. Samas, alates 2010. aasta keskpaigast on see olnud järjepidevalt allpool nominaalse SKP kasvunäitajat. Praegu on see vahe taas sellest ajast saadik suurima vahe lähedal, sest nominaalne SKP kasvas 5,4%, samal ajal kui võlakirjade tootlus on ligikaudu 3%.

Teise kvartali kasumite hooaeg ületab ootuseid ja tuleviku suunised on samuti positiivsed
2018. aasta teise kvartali kasumite hooaeg kujuneb erakordselt tugevaks, eriti USAs. Niigi väga suurtest ootustest hoolimata on 78,6% kõikidest S&P 500 ettevõtetest teatanud kasumitest, mis ületavad analüütikute ootuseid. Värskeimad andmed näitavad, et teise kvartali kasumid olid USAs 23,5% paremad võrreldes 2017. aasta teise kvartaliga. Oluline on see, et ka tulud kasvavad jõudsalt ehk 9,2%, mis kinnitab seda, et kasumikasv ei tulene üksnes maksureformi mõjust.

Võrreldes USAga on Euroopa ettevõtete teise kvartali kasumid tagasihoidlikumad, ent kasv on siiski jõuline. Teise kvartali eeldatav kasumite kasvumäär Euroopas on 8,7% ja ligikaudu 50% ettevõtteid, mis olid juba aruande esitanud, ületasid ootuseid.

Samas, investorite jaoks on tulevased kasumid kõige olulisem näitaja, sest need on peamine aktsiaturgu mõjutav tegur. Praegused prognoosid ja eelkommunikatsioon toetavad tõususuundumuse jätkumist. Odavam euro peaks suurendama Euroopa kasumeid, mille kasvumäär peaks järgmisel aastal jõudma kahekohalise näitajani.

Kui USAs maksukärbete mõju taandub, on loogiline, et sealne kasumikasv aeglustub võrreldes praeguse tasemega. Samas eeldab turg endiselt üle 10% kasumikasvu.

Aktsiad ei ole odavad, ent jõulist kasumikasvu arvesse võttes tunduvad praegused hinnad mõistlikud

Praegused aktsiahinnad tekitavad investoritel sageli muret, sest paljud peavad aktsiaid kalliks. Ehkki aktsiad ei ole mõistagi odavad, sõltub kalliduse ulatus kasutatud näitajatest.

Kuigi kasumite suurenemine on aidanud olukorda parandada, on P/E suhtarvud (varasemate kasumite põhjal) oluliselt ülalpool ajaloolist keskmist taset. Tsükliliselt korrigeeritud P/E suhtarv (CAPE) on All Country World Indexi puhul praegu 21,8, võrreldes mediaaniga 18,4. Arenevate turgude aktsiad on odavamad (14,1), ent ei ole siiski liiga odavad ja püsivad pikaajalise mediaani 15,9 lähedal.


Kuna aga aktsiaturud kauplevad tulevaste ootuste alusel, peaks tulevane PE (hind jagatud 12 kuu tulevase oodatava kasumiga) andma parema ülevaate praegusest hinnatasemest. Kui vaadata tulevast PEd, on pilt palju parem ja aktsiad tunduvad õiglasema hinnaga. USA tulevane PE on praegu 17,1, All Country World Indexi tulevane PE on 15, seejuures arenevate turgude aktsiate tulevane PE on 11,4.

Väljavaade

Kokkuvõttes toetab praegune keskkond jätkuvalt riskantseid varasid. Maailmamajandus kasvab heas tempos. Inflatsioonisurve puudumine võimaldab keskpankadel hoida leebe üleilmset rahapoliitikat ja selle karmistamine toimub vaid vähehaaval.

Aktsiahinnad ei tohiks investoritele suurt muret valmistada, sest ajalooliselt on aktsiad näidanud head kolme- ja viieaastast tootlust praeguse olukorraga sarnases olukorras – kui valitses aktsiate tõususuundumus (hetkehind on üle kümne kuu libiseva keskmise) ja hinnatase oli keskmisest kõrgem. Alles siis, kui hinnatasemed muutuvad äärmuslikuks (rohkem kui üks standardhälve üle keskmise), halveneb tuluväljavaade märkimisväärselt, ent me oleme sellest tasemest kaugel.


Peamine oht meie väljavaate puhul on kaubandussõdade võimalik süvenemine ning kaasnev mõju majandusele ja ettevõtete kasumitele. Samas on tõesti võimatu prognoosida poliitikute tegevust ja seega seda, milliseks olukord kujuneb. Seepärast jälgime hoolikalt selle valdkonna muutuseid, võttes arvesse asjaolu, et volatiilsus võib sündmuste arenedes suureneda.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Käesoleva turundusmaterjali (edaspidi Ülevaade) on koostanud Luminor Bank AS-i (edaspidi Luminor) analüütikud Ülevaate koostamise hetkel avalikkusele kättesaadava teabe põhjal ja lähtuvalt oma professionaalsetele hinnangutele. Vastavalt asjaolude muutumisele võivad Ülevaates antud hinnangud võrreldes käesolevaga tulevikus erineda, mistõttu ei võta Luminor vastutust Ülevaates esitatud hinnangute ajakohasuse eest.
Ülevaadet ei saa käsitada kui investeerimissoovitust investeerida väärtpaberitesse, sõlmida finantstehinguid või käituda mõnel muul viisil. Ülevaadet ei saa tõlgendada Luminori kinnituse või lubadusena Ülevaates kajastatud asjaolude toimumise kohta. Esitatud andmed ei seondu ühegi üksiku teabe vastuvõtja investeerimiseesmärkide, majandusliku olukorra või erivajadustega.
Ülevaates näidatud toodete ajaloolised tootlused on üksnes illustratiivse eesmärgiga. Eelneva perioodi tootlus ei ole tuleviku tootluse usaldusväärne indikaator ning tegelik tootlus võib oluliselt erineda.
Luminor ei vastuta mistahes kahjude eest, mida investor võib kanda, toetudes Ülevaates toodud informatsioonile. Enne investeerimis- või krediidiotsuse tegemist on soovitatav hankida antud olukorras vajalikku professionaalset abi ja hinnata toote või teenuse sobivust investori riskitaluvusega ja eesmärkidega.
Toodete tingimustega ja fondide prospektidega saab tutvuda Luminori kodulehel www.luminor.ee. Käesolevat dokumenti ei või paljundada, levitada ega avaldada ühelgi eesmärgil ilma Luminori eelneva kirjaliku loata.