Kindlustamise eesmärk ja tähtajad

Kindlustamise eesmärk on maandada riske, mida võivad tagatisele põhjustada ootamatud ja ettenägematud sündmused (kindlustusriskid).

Laenulepingu kohaselt peab laenu tagatis olema kindlustatud kogu laenuperioodi vältel, kindlustuspoliisi esitamise eest vastutab laenuvõtja.

Juhul, kui laenuleping ei sätesta teisiti tuleb esmane kindlustusleping esitada esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 3 tööpäeva jooksul peale pandilepingu sõlmimist, pikendatav kindlustusleping vähemalt 14 päeva enne olemasoleva kindlustuslepingu aegumist. Ehitatav vara kuulub kindlustamisele valmimisel, kui laenulepingus ei ole kokku lepitud teisiti.

Kindlustuslepingud palun saata e-posti teel kindlustused@luminor.ee või posti aadressile Liivalaia 45, 10145 Tallinn. Kindlustuslepingu võib tuua ka meie pangakontorisse.

Aktsepteeritavad kindlustusseltsid

Luminor aktsepteerib Baltikumis neid kindlustuslepinguid, mille on sõlminud järgmised ettevõtted või nende filiaalid.

 • AB „Lietuvos draudimas“ (sh PZU Kindlustus, mis on AB „Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal)
 • AAS BALTA
 • If P&C Insurance AS
 • ERGO Insurance SE
 • Seesam Insurance AS
 • ADB Gjensidige
 • Compensa Vienna Insurance Group ADB
 • AAS BTA Baltic Insurance Company
 • Swedbank P&C Insurance AS
 • Salva Kindlustuse AS

Üldsätted

 • Kindlustusvõtja tähistab klienti või kliendi esindajat (mitte Luminori).
 • Kindlustatu tähistab klienti – laenuvõtjat või tagatisvara pantijat.
 • Soodustatud isik peab alati olema Luminor Bank AS (reg.nr 11315936)
 • Kindlustatud kinnisvara määratakse kindlaks aadressi alusel, mis tuleb esitada kinnistusregistris märgitud kujul.
 • Maksimaalne omavastutus on 500 eurot. Suurem summa peab saama panga poolt eraldi aktsepteeritud (vastavast soovist teavitada laenuhaldurit).
 • Kui laenulepingus on tagatiseks märgitud rohkem kui üks ese, tuleb need esemed määratleda eraldiseisvatena kindlaks ka kindlustuslepingus.
 • Aktsepteeritakse ainult kehtivaid kindlustuslepinguid. Juhul, kui Luminor saab teada, et kindlustusmakset pole ettenähtud kuupäevaks tasutud ja poliis lõpetatakse, on Luminoril õigus sõlmida ise kindlustusleping või esitada trahvinõue ( vastavalt laenulepingus sätestatule).

Kindlustatavad objektid [esemed]

Laenulepingu kohaselt tagatisena kasutatav kinnisvara peab kindlustuslepingus olema üheselt kindlaks määratud. Allpool esitatud nõuete kohaselt kuuluvad kindlustamisele järgmised objektid:

 1. eramajad, korterid;
 2. muud ehitised, nt laohooned, terrassid, angaarid, laudad, saunad, suvilad, garaažid (eraldiseisvad hooned, maa all asuvad ehitised);
 3. ehitusjärgus eramajad (juhul, kui majakarp suletud st.seinad üleval, katus kohal, uksed-aknad paigaldatud) ;
 4. renoveeritavad eramajad, korterid.
Nõuded ei kehti maaomandile (sh parkimiskohad), selle puhul kindlustust ei nõuta.

Minimaalne kindlustuskaitse

Kindlustatav objekt Korterid, eramajad (1),
muud ehitised (2),
renoveeritavad eramajad, korterid (4)
 
Ehitatavad eramajad1 (kasutusloata) (3) Maatükk, parklad
Minimaalne kindlustuskaitse Minimaalsed riskid:
tulekahju,
loodusõnnetused,
veekahju (nt lekked, tehnosüsteemide avariid),
kolmandate isikute tekitatud kahju (nt vargus, vandalism, rööv)
Minimaalsed riskid:
tulekahju,
loodusõnnetused,
kolmandate isikute tekitatud kahju (nt vargus, vandalism, rööv)
Kindlustust pole vaja.

1Ehitatava majaga on tegemist siis, kui seaduse järgi on vaja ehitusluba.

Kindlustussumma

Kindlustatavad objektid [esemed] kindlustatakse üldjuhul taastamis-/ uuendamis-/ asendusväärtusele st. kõik kindlustatud esemed peavad olema kindlustatud täieliku taastamisväärtuse ulatuses.

Alakindlustus (kindlustussumma väiksem täielikust taastamisväärtusest) on tuvastatav konkreetse kindlustusandja poolt pakutud tingimuste alusel) ei ole aktsepteeritav.

Juhul, kui kindlustuslepingus on ära toodud kindlustussumma, siis aktsepteerib pank korterite ja eramajade puhul minimaalse taastamis-/ uuendamis-/ asendusväärtusena summat min. 1000EUR/m2
 
Juhul kui vara soovitakse mingil põhjusel kindlustada tegeliku väärtuse, turuhinna, alakindlustuse või koguväärtusest väiksema väärtuse ulatuses (tuvastatav kindlustuslepingust), tuleb selles pangaga eraldi kokku leppida (vastavast soovist teavitada laenuhaldurit).