Üldjuhul pakume laenu kuni 80% ulatuses ostetava eluaseme turuhinnast. Teatud tingimustel – näiteks KredExi käenduse või lisatagatise olemasolul ka 90–100% ulatuses.

Üldinfo

Laenu tähtaeg

Eluasemelaenu maksimaalne tähtaeg on 30 aastat. Pikem laenuperiood tagab madalamad kuumaksed. Laen tuleb tagasi maksta laenusaaja 70. eluaastaks.

Eluasemelaenule on võimalik taotleda maksepuhkust kuni 6 kuud. Maksepuhkuse ajal piirduvad kohustused vaid intressimaksetega.

Laenu tagasimaksed

Laenu tagasimaksmine toimub igakuiselt, mil pank debiteerib kõik lepingu alusel pangale tasumisele kuuluvad maksed laenusaaja arvelduskontolt ilma laenusaaja täiendava korralduseta.

Valida on võimalik annuiteetgraafiku ja võrdsete põhiosadega graafiku vahel.

 • Annuiteetgraafiku korral on laenumakse igas kuus ühesuurune. Laenu algusperioodil koosneb see suuremas osas intressist, ent iga järgmise kuumaksega suureneb põhiosa osakaal. Intressi arvutatakse laenujäägilt.
 • Fikseeritud põhiosadega maksegraafiku korral on laenu põhiosa jagatud võrdseteks osadeks, millele lisandub intress. Kuna intressi arvestatakse laenujäägilt, siis igakuine maksekoormus pidevalt väheneb.

Seega on annuiteedigraafiku eripäraks ühesuurused maksed ja laenuperioodi kokkuvõttes suurem intressi kogusumma. Fikseeritud põhiosadega maksegraafiku olemuseks on suurem maksekoormus perioodi alguses, pidevalt vähenevad kuumaksed ja laenuperioodi kokkuvõttes väiksem intressi kogusumma.

Näiteks: Võttes eluasemelaenu summas 30 000 eurot, fikseerimata laenuintressiga kokku 3,0% aastas, laenuperioodiga 360 kuud, on igakuiste tagasimaksete arvuks 360 ning igakuise tagasimakse summaks annuiteetgraafiku puhul 126,48 eurot ja võrdsete põhiosadega graafiku puhul 158,33 eurot.
Kui fikseerimata baasintressimäär tõuseks näiteks tasemele 6 % aastas, suureneksid ka Teie igakuised laenumaksed ning ülaltoodu asemel on igakuise tagasimakse summaks annuiteetgraafiku puhul 241,39 eurot ja võrdsete põhiosadega graafiku puhul 308,33 eurot.

Näidisarvutusi soovitame teha ka eluasemelaenu kalkulaatori ning maksimaalse laenusumma kalkulaatoriga.

Omafinantseering

 • Vajalik omafinantseering on vähemalt 20% ostetava, ehitatava või renoveeritava eluaseme turuhinnast.
 • Omafinantseering võib väheneda kuni 10%-ni, kui laenutaotleja(te)le on võimalik kohaldada Kredexi käendusel väljastatava laenu tingimusi.
 • Lisatagatise olemasolul võib omafinantseering olla kuni 0%.

Intressimäär

Intress koosneb intressibaasist ja kliendi isikukohasest marginaalist.

 • 6 kuu Euribor* (European Interbank Offered Rate).
 • Kliendi isikukohane marginaal sõltub konkreetse kliendiga seotud finantsnäitajatest ja muudest asjaoludest.

Laenu intressimäär võib lepingu järgi muutuda! Laenuintressimäära võimaliku tõusu korral suurenevad igakuised laenumaksed ning sellega seoses võib kuluda laenumaksete tasumiseks senisest rohkem raha. 

* Fikseerimata baasintressimäär EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) on Euroopa pankadevahelisel rahaturul vastava perioodi hoiustele noteeritav euro viitintress, mida administreerivad Euroopa Pangaliit (European Banking Federation) ja Finantsturgude Liit (Financial Markets Association). Informatsioon baasintressimäärade kohta on avaldatud panga veebilehel, samuti saab nende kohta teavet pangakontoritest ning panga infotelefonil +372 6 283 300.

Tagatis

 • Eluasemelaenu põhitagatiseks on ostetav, ehitatav või renoveeritav objekt või muu kinnisvara (maatükk, korter, vms), mida saab koormata kinnispandi ehk hüpoteegiga.
 • Omafinantseeringut saab asendada ka lisatagatisega.
 • Lisatagatisena aktsepteerib pank ka eraisiku antud käendust ja Sihtasutuse KredEx antud käendust.
  Laenu tagatiseks käenduse andmisel tutvuge kindlasti käendaja meelespeaga.

Tagatise hindamine ja kindlustamine

Tagatise hindamisel kasutage panga poolt aktsepteeritavaid kinnisvarabüroosid. Samuti on kohustuslik laenu tagatiseks oleva objekti kindlustamine kogu laenuperioodi jooksul.

Aktsepteerime Eestis oma kasuks panditud varade kindlustamisel kõiki Eestis registreeritud, ja Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud varakindlustusseltse mille nimi on avaldatud Finantsinspektsiooni kodulehel.

Nõuded kindlustusele

 • Laenulepingu kohaselt tuleb kinnisvara tagatis kindlustada kogu laenuperioodi vältel vähemalt objekti taastamisväärtuse maksumuse ulatuses.
 • Minimaalselt peab kindlustus katma tule, vee ja loodusõnnetuste riski ning vandalismikahjusid. Maksimaalne lubatud omavastutuse määr on 500 eurot.
 • Kindlustuslepingus tuleb soodustatud isikuks määrata Luminor Bank AS (reg nr 11315936).
 • Laenusaajal tuleb pangale esitada uue kindlustuslepingu sõlmimist või kindlustuslepingu pikendamist tõendav poliis hiljemalt kolm päeva enne eelmise kindlustuslepingu lõppemist. Uus kindlustusleping palume saata e-posti teel aadressile kindlustused@luminor.ee või aadressile Liivalaia 45, 10145 Tallinn.

Aktsepteerime Eestis oma kasuks panditud varade kindlustamisel kõiki Eestis registreeritud, ja Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud varakindlustusseltse mille nimi on avaldatud Finantsinspektsiooni kodulehel.

Laenu ennetähtaegne tagastamine

Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks peab täitma avalduse.

Ennetähtaegsel tagastamisel kuulub tasumisele ennetähtaegse tagastamise tasu ennetähtaegselt tagastatavalt laenusummalt arvestatud 3 järgneva kuu intressi ulatuses.

Kui laenusaaja teavitab ennetähtaegsest tagastamisest ette vähemalt 3 kuud, siis ennetähtaegse tagastamise tasu ei kohaldata.

Olenevalt laenulepingu tingimustest tuleb lisaks eeltoodule tasuda pangale maksepäeva seisuga arvestatud intress ja/või baasintressimäärale piirangute seadmisega seotud tuletistehingu ennetähtaegse lõpetamise kulu; tasumata võlgnevuste korral ka võlgnevused koos kogunenud viivisega.

Laenu vormistamisega kaasnevad kulutused

 • kinnisvara hindamine
 • lepingutasu
 • notaritasu ja riigilõiv
 • varakindlustus
 • KredExi käenduse kasutamise korral KredExi käendustasu 3% tagatise summalt (makstakse lepingu sõlmimisel ühekordse maksena)

Laenusaaja meelespea

Ära jäta ühtegi küsimust küsimata, kui Sa ei saa mõnest laenupakkumise tingimusest või laenulepingu sisust täpselt aru. Laenusaaja peab laenu võttes teadma ja arvestama võimalike kaasnevate ohtudega. Laenusaaja meelespeast leiab põhjalikuma ülevaate laenu võtmisega kaasnevatest võimalikest riskidest.