KredExi käenduse korral pakume laenu 90% tagatisvara väärtusest. Lisatagatise olemasolul võib omafinantseering olla kuni 0%.

Üldinfo

Noor pere

Noore pere laen on mõeldud vähemalt ühte kuni 15-aastast (k.a.) last kasvatavale vanemale või vanematele. Vanemaks loetakse ka eestkostja. Pank väljastab laenu koostöös sihtasutusega KredEx.

Noor spetsialist

Laen on mõeldud kuni 35-aastastele (k.a.) noortele spetsialistidele*. Vajalik on Eesti kodakondsus või alaline elamisluba ning kehtiv, läbitud katseajaga töö-, teenistus- või juhatuse liikme leping. Füüsilisest isikust ettevõtja peab olema tegutsenud vähemalt 1 aasta. Väljastame laenu koostöös sihtasutusega KredEx.

* Noor spetsialist on kõrghariduse, keskerihariduse või kutsekeskhariduse (põhihariduse või keskhariduse baasil) omandanud või kutseõppe põhihariduse baasil või kutseõppe keskhariduse baasil lõpetanud kuni 35-aastane (kaasa arvatud) isik:

Kaitseväe ning Kaitseliidu veteran

Veteranid on missioonisõdurid ja teenistuses vigastada saanud sõjamehed – nii kaitseväelased kui kaitseliitlased. Veteranid on need kaitseväelased ja kaitseliitlased, kes on saanud vigastada teenistusülesannete täitmisel või sõjalises väljaõppes.

Energiatõhusa eluaseme omandaja

Klient ostab energiatõhusa eluaseme või rekonstrueerib eluaseme energiatõhusaks.

Energiatõhusale eluasemele esitatavad nõued:

Laenu tähtaeg

Eluasemelaenu maksimaalne tähtaeg on 30 aastat. Pikem laenuperiood tagab madalamad kuumaksed. Laen tuleb tagasi maksta laenusaaja 70. eluaastaks.

Eluasemelaenule on võimalik taotleda maksepuhkust kuni 6 kuud. Maksepuhkuse ajal piirduvad kohustused vaid intressimaksetega.

Laenu tagasimaksed

Laenu tagasimaksmine toimub igakuiselt, mil pank debiteerib kõik lepingu alusel pangale tasumisele kuuluvad maksed laenusaaja arvelduskontolt ilma laenusaaja täiendava korralduseta.
 
Valida on võimalik annuiteetgraafiku ja võrdsete põhiosadega graafiku vahel. 

 • Annuiteetgraafiku korral on laenumakse igas kuus ühesuurune. Laenu algusperioodil koosneb see suuremas osas intressist, ent iga järgmise kuumaksega suureneb põhiosa osakaal. Intressi arvutatakse laenujäägilt.
 • Fikseeritud põhiosadega maksegraafiku korral on laenu põhiosa jagatud võrdseteks osadeks, millele lisandub intress. Kuna intressi arvestatakse laenujäägilt, siis igakuine maksekoormus pidevalt väheneb.

Seega on annuiteedigraafiku eripäraks ühesuurused maksed ja laenuperioodi kokkuvõttes suurem intressi kogusumma. Fikseeritud põhiosadega maksegraafiku olemuseks on suurem maksekoormus perioodi alguses, pidevalt vähenevad kuumaksed ja laenuperioodi kokkuvõttes väiksem intressi kogusumma.

Näidisarvutusi soovitame teha ka eluasemelaenu kalkulaatori ning maksimaalse laenusumma kalkulaatoriga.

Intressimäär

Intress koosneb intressibaasist ja kliendi isikukohasest marginaalist.

 • 6 kuu Euribor* (European Interbank Offered Rate).
 • Kliendi isikukohane marginaal sõltub konkreetse kliendiga seotud finantsnäitajatest ja muudest asjaoludest.

Laenu intressimäär võib lepingu järgi muutuda! Laenuintressimäära võimaliku tõusu korral suurenevad igakuised laenumaksed ning sellega seoses võib kuluda laenumaksete tasumiseks senisest rohkem raha.

* Fikseerimata baasintressimäär EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) on Euroopa pankadevahelisel rahaturul vastava perioodi hoiustele noteeritav euro viitintress, mida administreerivad Euroopa Pangaliit (European Banking Federation) ja Finantsturgude Liit (Financial Markets Association). Informatsioon baasintressimäärade kohta on avaldatud panga veebilehel, samuti saab nende kohta teavet pangakontoritest ning panga infotelefonil +372 628 3300.

Tagatis

 • Eluasemelaenu põhitagatiseks on ostetav, ehitatav või renoveeritav objekt või muu kinnisvara (maatükk, korter, vms), mida saab koormata kinnispandi ehk hüpoteegiga.
 • Omafinantseeringut saab asendada ka lisatagatisega.

Kredexi käendus

 • KredExi käenduse korral on nõutav minimaalne omafinantseering 10%.
 • KredExi käendus võib olla kuni 24% tagatisvara väärtusest, kuid mitte rohkem kui 20 000 eurot. Korraga saab kasutusel olla ainult üks KredEx käendusega laen.
 • Omafinantseeringut saab asendada ka lisatagatisega.
 • Tagatisvara ei tohi olla koormatud teiste asja- või võlaõigustega (hüpoteek, isiklik kasutusõigus, servituut, hoonestusõigus, üüri- ja rendileping vms.), välja arvatud seadusest tulenevad asja- või võlaõiguslikud koormatised.

Tagatise hindamine ja kindlustamine

Tagatise hindamisel kasutage panga poolt aktsepteeritavaid kinnisvarabüroosid. Samuti on kohustuslik laenu tagatiseks oleva objekti kindlustamine kogu laenuperioodi jooksul. Tagatise hindamisakt ei tohi olla vanem kui 2 kuud.

Aktsepteerime Eestis oma kasuks panditud varade kindlustamisel kõiki Eestis registreeritud, ja Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud varakindlustusseltse mille nimi on avaldatud Finantsinspektsiooni kodulehel.

Nõuded kindlustusele

 • Laenulepingu kohaselt tuleb kinnisvara tagatis kindlustada kogu laenuperioodi vältel vähemalt objekti taastamisväärtuse maksumuse ulatuses.
 • Minimaalselt peab kindlustus katma tule, vee ja loodusõnnetuste riski ning vandalismikahjusid. Maksimaalne lubatud omavastutuse määr on 500 eurot.
 • Kindlustuslepingus tuleb soodustatud isikuks määrata Luminor Bank AS (reg nr 11315936).
 • Laenusaajal tuleb pangale esitada uue kindlustuslepingu sõlmimist või kindlustuslepingu pikendamist tõendav poliis hiljemalt kolm päeva enne eelmise kindlustuslepingu lõppemist. Uus kindlustusleping palume saata e-posti teel aadressile kindlustused@luminor.ee või aadressile Liivalaia 45, 10145 Tallinn.

Aktsepteerime Eestis oma kasuks panditud varade kindlustamisel kõiki Eestis registreeritud, ja Finantsinspektsiooni poolt litsentseeritud varakindlustusseltse mille nimi on avaldatud Finantsinspektsiooni kodulehel.

Laenu ennetähtaegne tagastamine

Laenu ennetähtaegseks tagastamiseks peab täitma avalduse.

Ennetähtaegsel tagastamisel kuulub tasumisele ennetähtaegse tagastamise tasu ennetähtaegselt tagastatavalt laenusummalt arvestatud 3 järgneva kuu intressi ulatuses.

Kui laenusaaja teavitab ennetähtaegsest tagastamisest ette vähemalt 3 kuud, siis ennetähtaegse tagastamise tasu ei kohaldata.

Olenevalt laenulepingu tingimustest tuleb lisaks eeltoodule tasuda pangale maksepäeva seisuga arvestatud intress ja/või baasintressimäärale piirangute seadmisega seotud tuletistehingu ennetähtaegse lõpetamise kulu; tasumata võlgnevuste korral ka võlgnevused koos kogunenud viivisega.

Laenu vormistamisega kaasnevad kulutused

 • kinnisvara hindamine
 • lepingutasu
 • notaritasu ja riigilõiv
 • varakindlustus
 • KredExi käendustasu 3% tagatise summalt (makstakse lepingu sõlmimisel ühekordse maksena)