Kuigi novembrikuu lõppes hinnatõusuga, oli üleilmsete aktsiate hind kuu jooksul väga volatiilne

Kui vaadata üksnes selle kuu üleilmsete aktsiate tootlust, võib jääda mulje, et novembris oli turg üsna stabiilne, eriti eelmise kuuga võrreldes. Üleilmsete aktsiate väärtus, mida peegeldab maailma aktsiaturu indeks ACWI, on tõusnud 1,4%. Samas olukord, kus mõned investorid on valmis madalama hinnaga aktsiaid ostma, samal ajal kui teised ootavad tõusuperioodi, et oma aktsiaid maha müüa, põhjustas suuri hinnakõikumisi kuu jooksul. Selle tulemusena moodustas ACWI indeksi kauplemisvahemik Novembris pea 5%. Nüüd, kui uue aastani on jäänud üks kuu, võib öelda, et 2018. aasta on üleilmsetele investoritele alates 2011. aastast olnud kõige keerulisem aeg.

Pärast pool aastat kestnud madalseisu oli arenevate turgude aktsiate tulemus novembris suurepärane, hinnad tõusid üle 4%. Sellest hoolimata jääb arenevate turgude aktsiate tulemus aasta algusest kõigile teistele turgudele alla. Arenevate turgude aktsiad on aasta algusest langenud peaaegu 9%. Euroopa aktsiaturgudel ilmneb sarnane trend: sel aastal oli langus ligi 8%.

Tänu USA aktsiatele on Põhja-Ameerika ainus suur piirkond, kus aktsiaturg on aasta jooksul kasvanud. Kuna Põhja-Ameerika aktsiad moodustavad enam kui 50% ACWI indeksist, on ka üleilmsed aktsiad sel aastal 1,5% võrra tõusnud.

Üleilmsed intressimäärad on viimasel ajal märgatavalt langenud

Hirm intressimäärade tõusu ees on rambivalgusesse seadnud USA föderaalreservi (FED). FEDi presidendi Powelli märkused neutraalse intressimäära taseme kohta, mis viitasid olulisele intressimäärade tõusule, olid peamiseks maailma aktsiate müügisurve põhjuseks. Novembri lõpus aga väitis Powell, et intressimäärad jäävad veidi alla majanduslikult neutraalse piiri.

Turg tõlgendas sõnumit märgina sellest, et FED on muutumas rahumeelsemaks ja tulevikus on oodata vähem intressi tõuse. Investorid pidasid FEDi suhtlusstiili muutust reaktsiooniks veidi kehvematele majandusnäitajatele ning inflatsioonisurve vähendamisele. Näiteks on USA PCE indeks, mis on FEDi järgi kõige usaldusväärsem inflatsioonimõõdik, olnud kolm kuud järjest langustrendis, viimati oli näitaja 1,78%. Samas ei vastanud novembris loodud uute töökohtade statistika ekspertide ootustele, kuigi tööturg on endiselt elujõuline.

Vastusena on märkimisväärselt langenud võlakirjade tootlused. USA kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tootlus kukkus enam kui 30 baaspunkti võrra ja on nüüd taas alla 3%. Ka lühiajaline intress langes, ent muutus ei olnud nii suur. Olukorra ümberhindamise tõttu eeldab turg endiselt, et FED tõstab 75% tõenäosusega (kuu aega tagasi 80%) detsembris intressimäärasid.

Veelgi olulisem prognooside muutus toimus pikemas perspektiivis. Kuu aega tagasi arvati, et FED tõstab 30% tõenäosusega järgmise aasta lõpuks intressimäärasid üle 3% taseme, nüüd on see tõenäosus langenud 5%-le. Hetkel eeldavad investorid, et ajavahemikul selle aasta detsembrist kuni järgmise aasta detsembrini toimub veel kaks intressimäära tõusu.

Mida võime järeldada nafta hinna langusest?

Vastusena suurenenud pakkumisele on nafta hinnad alates oktoobri algusest langenud ⅓ võrra. Kuna USAs suurenes tootmine ning Iraanile kehtestatud sanktsioonides tehti järeleandmisi, ületas nafta pakkumine nõudluse ja varud kasvasid.

Langevad nafta hinnad põhjustasid ka kogu toormehindade indeksi väärtuse langust. Madalamaid hindasid ei saa aga pidada märgiks majanduslangusest, sest hindade alanemise on põhjustanud suurem pakkumine, mitte väiksem nõudlus. Kuna toormed on vajalikud tootmistegevuseks, võivad madalad hinnad vähendada inflatsioonisurvet. Pikas plaanis võib see finantsturgudele olla kasulik, sest keskpangad saavad intressimäärasid kauem madalana hoida.

Ajalooliselt on üleilmsed aktsiad tõusnud siis, kui kaubahinnad on langenud. Alates 1988. aastast on ACWI indeks pärast Bloombergi kaubaindeksi langust tõusnud aastas keskmiselt 8,3%. See on 1,5% võrra kõrgem kogu selle ajaperioodi keskmisest aastakasvust.

Kas arenevate turgude aktsiad on tegemas kannapööret?

Arenevate turgude aktsiate tulemus oli novembris üllatavalt hea, kuid ei tohiks ennatlikult järeldada, et madalseis on lõppenud. Samas hetkel on olemas mitu arenevate turgude aktsiaid toetavat tegurit.

Pikk hinnalanguse periood ajal, kui ettevõtete kasumid on kasvanud, muutis arenevate turgude aktsiaid nii suhtelisel kui ka absoluutsel skaalal üsna odavaks. Arenevate turgude aktsiate CAPE (tsükliliselt kohandatud hinna-kasumi suhtarv) on hetkel kõigest 12,5, samas kui ajalooline keskmine on 15,8. Arenevate turgude aktsiad on ka üleilmse turuga võrreldes märkimisväärselt odavamad (ACWI indeksi CAPE näitaja on 19,9).

Lisaks soosib majandusolukord arenevaid turgusid. Citigroup Economic Surprise'i majandusindeks, mis hindab, kui tugevad päris majandusnäitajad olid võrreldes oodatud tulemustega, on viimase kvartali jooksul tõusnud. Samas oli see näitaja arenenud riikide puhul allapoole liikumas. Selle tulemusena ajal, kui arenenud turgude majanduskasv aeglustub, paraneb arenevate turgude majanduse väljavaade. See peaks suurendama arenevate turgude majanduskasvu kiiruse edu arenenud riikide ees.

Ajalooliselt on arenevate ja arenenud turgude aktsiate tulemuslikkuse suhe olnud olulises korrelatsioonis nende regioonide majanduskasvu vahega. Seega peaks arenevate riikide majanduskasvu soosimine aitama nende piirkondade aktsiaturgudel kasvada kiiremini kui arenenud riikide turgudel. Lisatõuke annaks USA ja Hiina vahelise kaubandussõja lõppemine. 90-päevane vaherahu pärast G-20 kohtumist oli esimene samm õiges suunas.
Turg reageeris väga hästi. See viitab positiivsetele tagajärgedele, mis probleemide lahenemise korral järgneks.

Tasub märkida ka seda, et arenevate turgude viimase kuue kuu kesiseid tulemusnäitajaid mõjutas suures osas valuuta odavnemine. Arenevate turgude valuutad on olnud viimasel ajal tõusva USA dollari intressimäära tõttu suure surve all. Kõrgemad intressid ja tugevam dollar muutsid laenutingimused karmimaks, sest suur osa arenevate turgude võlgadest on dollarites. USA intressimäärade ja eeldatava inflatsiooni hiljutine alanemine võivad aidata arenevatel turgudel taas jõudu koguda, sest piirkondlikud aktsiad võivad valuuta tugevnemisest saada lisatoetust.

Väljavaade

Viimaste veidi kehvemate üleilmsete majandusnäitajate analüüsimisel tekib küsimus, kas suundume uue majanduslanguse poole. Huvitaval kombel erineb OECD ametlik majanduslanguse definitsioon USAs kasutusel olevast Riikliku Majandusuuringute Büroo (NBER) omast. OECD defineerib majanduslangust kui arengu pidurdumist trendist allapoole, samas kui NBERi järgi peab ka SKP vähenema. Sellest lähtuvalt on OECD kriteeriumite alusel olnud 2009. aastast alates kaks majanduslangust (2011 ja 2015), kuigi USAs ei ole ühtegi langusperioodi tuvastatud.

Kui võrrelda aega, mil käibel oli vaid OECD definitsioon, perioodiga, kus ka NBER on majanduslanguse defineerinud, on aktsiaturu tulemuslikkusnäitajad märgatavalt erinevad. Ajal, kui oli tuvastatud vaid OECD definitsioonist tulenev langus ja USAs langust mitte ei tuvastatud, on World Equity aktsiaindeks tegelikult majanduslanguse algusest järgneval aastal tõusnud keskmiselt 6,5%. Kui ka USAs oli NBERi seatud kriteeriumitele vastav majanduslangus, kukkusid üleilmsed aktsiad aastas keskmiselt 12,9%.

Praegust olukorda hinnates näeme, et üleilmne majanduskasv on tõesti aeglustunud. Ometi ei ole ühtki märki majanduslangusest USAs. USA sirgemaks muutuvat intressikõverat peeti üheks majanduslanguse ennustajaks, ent kõver on viimasel ajal läinud hoopis järsemaks, kui vaadata graafiku viimast otsa. 30-aastase ja 10-aastase intressi vahe on praegu 0,29%, mis on tegelikult ajaloolisele keskmisele 0,35% üsna lähedal.

Ülaltoodut silmas pidades ja arvestades, et üleilmsed aktsiad on praegu ajalooliselt keskmise väärtusega, peaks aktsiatest saadav tulu pikas perspektiivis samuti ajaloolise keskmisega sarnane olema. Poliitiliste ja geopoliitiliste riskitegurite tõttu aga peaksid investorid olema märkimisväärseteks hinnakõikumisteks valmis.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.