Kuigi novembrikuu lõppes hinnatõusuga, oli üleilmsete aktsiate hind kuu jooksul väga volatiilne

Kui vaadata üksnes selle kuu üleilmsete aktsiate tootlust, võib jääda mulje, et novembris oli turg üsna stabiilne, eriti eelmise kuuga võrreldes. Üleilmsete aktsiate väärtus, mida peegeldab maailma aktsiaturu indeks ACWI, on tõusnud 1,4%. Samas olukord, kus mõned investorid on valmis madalama hinnaga aktsiaid ostma, samal ajal kui teised ootavad tõusuperioodi, et oma aktsiaid maha müüa, põhjustas suuri hinnakõikumisi kuu jooksul. Selle tulemusena moodustas ACWI indeksi kauplemisvahemik Novembris pea 5%. Nüüd, kui uue aastani on jäänud üks kuu, võib öelda, et 2018. aasta on üleilmsetele investoritele alates 2011. aastast olnud kõige keerulisem aeg.

Pärast pool aastat kestnud madalseisu oli arenevate turgude aktsiate tulemus novembris suurepärane, hinnad tõusid üle 4%. Sellest hoolimata jääb arenevate turgude aktsiate tulemus aasta algusest kõigile teistele turgudele alla. Arenevate turgude aktsiad on aasta algusest langenud peaaegu 9%. Euroopa aktsiaturgudel ilmneb sarnane trend: sel aastal oli langus ligi 8%.

Tänu USA aktsiatele on Põhja-Ameerika ainus suur piirkond, kus aktsiaturg on aasta jooksul kasvanud. Kuna Põhja-Ameerika aktsiad moodustavad enam kui 50% ACWI indeksist, on ka üleilmsed aktsiad sel aastal 1,5% võrra tõusnud.

Üleilmsed intressimäärad on viimasel ajal märgatavalt langenud

Hirm intressimäärade tõusu ees on rambivalgusesse seadnud USA föderaalreservi (FED). FEDi presidendi Powelli märkused neutraalse intressimäära taseme kohta, mis viitasid olulisele intressimäärade tõusule, olid peamiseks maailma aktsiate müügisurve põhjuseks. Novembri lõpus aga väitis Powell, et intressimäärad jäävad veidi alla majanduslikult neutraalse piiri.

Turg tõlgendas sõnumit märgina sellest, et FED on muutumas rahumeelsemaks ja tulevikus on oodata vähem intressi tõuse. Investorid pidasid FEDi suhtlusstiili muutust reaktsiooniks veidi kehvematele majandusnäitajatele ning inflatsioonisurve vähendamisele. Näiteks on USA PCE indeks, mis on FEDi järgi kõige usaldusväärsem inflatsioonimõõdik, olnud kolm kuud järjest langustrendis, viimati oli näitaja 1,78%. Samas ei vastanud novembris loodud uute töökohtade statistika ekspertide ootustele, kuigi tööturg on endiselt elujõuline.

Vastusena on märkimisväärselt langenud võlakirjade tootlused. USA kümneaastase tähtajaga riigivõlakirjade tootlus kukkus enam kui 30 baaspunkti võrra ja on nüüd taas alla 3%. Ka lühiajaline intress langes, ent muutus ei olnud nii suur. Olukorra ümberhindamise tõttu eeldab turg endiselt, et FED tõstab 75% tõenäosusega (kuu aega tagasi 80%) detsembris intressimäärasid.

Veelgi olulisem prognooside muutus toimus pikemas perspektiivis. Kuu aega tagasi arvati, et FED tõstab 30% tõenäosusega järgmise aasta lõpuks intressimäärasid üle 3% taseme, nüüd on see tõenäosus langenud 5%-le. Hetkel eeldavad investorid, et ajavahemikul selle aasta detsembrist kuni järgmise aasta detsembrini toimub veel kaks intressimäära tõusu.

Mida võime järeldada nafta hinna langusest?

Vastusena suurenenud pakkumisele on nafta hinnad alates oktoobri algusest langenud ⅓ võrra. Kuna USAs suurenes tootmine ning Iraanile kehtestatud sanktsioonides tehti järeleandmisi, ületas nafta pakkumine nõudluse ja varud kasvasid.

Langevad nafta hinnad põhjustasid ka kogu toormehindade indeksi väärtuse langust. Madalamaid hindasid ei saa aga pidada märgiks majanduslangusest, sest hindade alanemise on põhjustanud suurem pakkumine, mitte väiksem nõudlus. Kuna toormed on vajalikud tootmistegevuseks, võivad madalad hinnad vähendada inflatsioonisurvet. Pikas plaanis võib see finantsturgudele olla kasulik, sest keskpangad saavad intressimäärasid kauem madalana hoida.

Ajalooliselt on üleilmsed aktsiad tõusnud siis, kui kaubahinnad on langenud. Alates 1988. aastast on ACWI indeks pärast Bloombergi kaubaindeksi langust tõusnud aastas keskmiselt 8,3%. See on 1,5% võrra kõrgem kogu selle ajaperioodi keskmisest aastakasvust.

Kas arenevate turgude aktsiad on tegemas kannapööret?

Arenevate turgude aktsiate tulemus oli novembris üllatavalt hea, kuid ei tohiks ennatlikult järeldada, et madalseis on lõppenud. Samas hetkel on olemas mitu arenevate turgude aktsiaid toetavat tegurit.

Pikk hinnalanguse periood ajal, kui ettevõtete kasumid on kasvanud, muutis arenevate turgude aktsiaid nii suhtelisel kui ka absoluutsel skaalal üsna odavaks. Arenevate turgude aktsiate CAPE (tsükliliselt kohandatud hinna-kasumi suhtarv) on hetkel kõigest 12,5, samas kui ajalooline keskmine on 15,8. Arenevate turgude aktsiad on ka üleilmse turuga võrreldes märkimisväärselt odavamad (ACWI indeksi CAPE näitaja on 19,9).

Lisaks soosib majandusolukord arenevaid turgusid. Citigroup Economic Surprise'i majandusindeks, mis hindab, kui tugevad päris majandusnäitajad olid võrreldes oodatud tulemustega, on viimase kvartali jooksul tõusnud. Samas oli see näitaja arenenud riikide puhul allapoole liikumas. Selle tulemusena ajal, kui arenenud turgude majanduskasv aeglustub, paraneb arenevate turgude majanduse väljavaade. See peaks suurendama arenevate turgude majanduskasvu kiiruse edu arenenud riikide ees.

Ajalooliselt on arenevate ja arenenud turgude aktsiate tulemuslikkuse suhe olnud olulises korrelatsioonis nende regioonide majanduskasvu vahega. Seega peaks arenevate riikide majanduskasvu soosimine aitama nende piirkondade aktsiaturgudel kasvada kiiremini kui arenenud riikide turgudel. Lisatõuke annaks USA ja Hiina vahelise kaubandussõja lõppemine. 90-päevane vaherahu pärast G-20 kohtumist oli esimene samm õiges suunas.
Turg reageeris väga hästi. See viitab positiivsetele tagajärgedele, mis probleemide lahenemise korral järgneks.

Tasub märkida ka seda, et arenevate turgude viimase kuue kuu kesiseid tulemusnäitajaid mõjutas suures osas valuuta odavnemine. Arenevate turgude valuutad on olnud viimasel ajal tõusva USA dollari intressimäära tõttu suure surve all. Kõrgemad intressid ja tugevam dollar muutsid laenutingimused karmimaks, sest suur osa arenevate turgude võlgadest on dollarites. USA intressimäärade ja eeldatava inflatsiooni hiljutine alanemine võivad aidata arenevatel turgudel taas jõudu koguda, sest piirkondlikud aktsiad võivad valuuta tugevnemisest saada lisatoetust.

Väljavaade

Viimaste veidi kehvemate üleilmsete majandusnäitajate analüüsimisel tekib küsimus, kas suundume uue majanduslanguse poole. Huvitaval kombel erineb OECD ametlik majanduslanguse definitsioon USAs kasutusel olevast Riikliku Majandusuuringute Büroo (NBER) omast. OECD defineerib majanduslangust kui arengu pidurdumist trendist allapoole, samas kui NBERi järgi peab ka SKP vähenema. Sellest lähtuvalt on OECD kriteeriumite alusel olnud 2009. aastast alates kaks majanduslangust (2011 ja 2015), kuigi USAs ei ole ühtegi langusperioodi tuvastatud.

Kui võrrelda aega, mil käibel oli vaid OECD definitsioon, perioodiga, kus ka NBER on majanduslanguse defineerinud, on aktsiaturu tulemuslikkusnäitajad märgatavalt erinevad. Ajal, kui oli tuvastatud vaid OECD definitsioonist tulenev langus ja USAs langust mitte ei tuvastatud, on World Equity aktsiaindeks tegelikult majanduslanguse algusest järgneval aastal tõusnud keskmiselt 6,5%. Kui ka USAs oli NBERi seatud kriteeriumitele vastav majanduslangus, kukkusid üleilmsed aktsiad aastas keskmiselt 12,9%.

Praegust olukorda hinnates näeme, et üleilmne majanduskasv on tõesti aeglustunud. Ometi ei ole ühtki märki majanduslangusest USAs. USA sirgemaks muutuvat intressikõverat peeti üheks majanduslanguse ennustajaks, ent kõver on viimasel ajal läinud hoopis järsemaks, kui vaadata graafiku viimast otsa. 30-aastase ja 10-aastase intressi vahe on praegu 0,29%, mis on tegelikult ajaloolisele keskmisele 0,35% üsna lähedal.

Ülaltoodut silmas pidades ja arvestades, et üleilmsed aktsiad on praegu ajalooliselt keskmise väärtusega, peaks aktsiatest saadav tulu pikas perspektiivis samuti ajaloolise keskmisega sarnane olema. Poliitiliste ja geopoliitiliste riskitegurite tõttu aga peaksid investorid olema märkimisväärseteks hinnakõikumisteks valmis.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Käesoleva turundusmaterjali (edaspidi Ülevaade) on koostanud Luminor Bank AS-i (edaspidi Luminor) analüütikud Ülevaate koostamise hetkel avalikkusele kättesaadava teabe põhjal ja lähtuvalt oma professionaalsetele hinnangutele. Vastavalt asjaolude muutumisele võivad Ülevaates antud hinnangud võrreldes käesolevaga tulevikus erineda, mistõttu ei võta Luminor vastutust Ülevaates esitatud hinnangute ajakohasuse eest.
Ülevaadet ei saa käsitada kui investeerimissoovitust investeerida väärtpaberitesse, sõlmida finantstehinguid või käituda mõnel muul viisil. Ülevaadet ei saa tõlgendada Luminori kinnituse või lubadusena Ülevaates kajastatud asjaolude toimumise kohta. Esitatud andmed ei seondu ühegi üksiku teabe vastuvõtja investeerimiseesmärkide, majandusliku olukorra või erivajadustega.
Ülevaates näidatud toodete ajaloolised tootlused on üksnes illustratiivse eesmärgiga. Eelneva perioodi tootlus ei ole tuleviku tootluse usaldusväärne indikaator ning tegelik tootlus võib oluliselt erineda.
Luminor ei vastuta mistahes kahjude eest, mida investor võib kanda, toetudes Ülevaates toodud informatsioonile. Enne investeerimis- või krediidiotsuse tegemist on soovitatav hankida antud olukorras vajalikku professionaalset abi ja hinnata toote või teenuse sobivust investori riskitaluvusega ja eesmärkidega.
Toodete tingimustega ja fondide prospektidega saab tutvuda Luminori kodulehel www.luminor.ee. Käesolevat dokumenti ei või paljundada, levitada ega avaldada ühelgi eesmärgil ilma Luminori eelneva kirjaliku loata.