Pangagarantii
Garantii väljastamine80 €
Garantiikirja, maksenõude või muu SWIFT-sõnumi saatmine kliendi palvelvastavalt tegelikule kulule, min. 10 €
Riskitasu (garantii kehtivusaja eest, määratakse üldjuhul kindlaks aastaprotsendina garantiisummast. Riskitasu suurus on sõltuvuses seotud arvatava riskiastmega, kliendi finantsseisuga, tagatise väärtusega jms)kokkuleppel
Lisatasu kliendi poolt etteantud sõnastuses ja/või tingimustega garantii väljastamise eest100 €
Garantii väljamaksenõude menetlemine0,10% nõude summast, min. 150 €
Väljastatud garantii muutmine80 €
Garantiide tagatise muutmine32 €
SWIFT-i teel saadud garantiikirjast või garantii muudatusest garantii saajale teatamine70 €
Garantiikirja või muudatuse näidise koostamine70 €