Pangagarantii
Garantii väljastamine77 €
Garantiikirja, maksenõude või muu SWIFT-sõnumi saatmine kliendi palvel10 €
Provisjon (riskitasu)kokkuleppel
Lisatasu kliendi poolt etteantud sõnastuses ja/või tingimustega garantii väljastamise eest65 €
Garantii väljamaksenõude menetlemine100 €
Väljastatud garantii muutmine77 €
Garantiide tagatise muutmine32 €
SWIFT-i teel saadud garantiikirjast või garantii muudatusest garantii saajale teatamine65 €
Garantiikirja või muudatuse näidise koostamine65 €

Pangagarantii kehtivusaja jooksul tuleb maksta ka garantii provisjoni, mis määratakse üldjuhul kindlaks aastaprotsendina garantiisummast. Garantii provisjoni suurus sõltub konkreetsetest asjaoludest (seotud arvatava riskiastmega, kliendi finantsseisuga, tagatise väärtusega jms).