Anton Skvortsov
Investeerimis- ja riskianalüüsi tiimijuht
 

Pärast märkimisväärset langust, mille põhjustas majanduste sulgumine koroonaviiruse leviku piiramiseks, läbisid maailma aktsiad ja enamik muid kõrgema riskiga varasid märtsis suure languse ning pöördusid aprillis tõusule, mis võrreldes turupõhjaga ulatus ligi 30%ni. Suure hinnatõusu taga oli peamiselt kaks põhjust – olukorra paranemine koroonaviiruse leviku osas ning välja kuulutatud ja rakendatud rahapoliitilised majanduse elavdamise meetmed.

Tõepoolest lõppes kuu alguses uute COVID‑19 nakatumiste päevase arvu kasv nii ülemaailmselt kui ka USAs ja jõuti nn platoole. Lisaks vähenes kõige raskemas olukorras olnud Lääne‑Euroopa riikides, Itaalias ja Hispaanias, nakatumiste arv võrreldes märtsiga märgatavalt. Selle tulemusena oli võimalik aprilli lõpus mõningad karantiinimeetmed lõpetada ja teatud riikides, näiteks Saksamaal, isegi osa majandusest uuesti käivitada. Ka USAs anti igale osariigile võimalus otsustada, kas oma majandus 1. maist taasavada.

Nakatunute arvu päevakasv maailmas, USAs, Hispaanias ja Itaalias


Allikas: Bloomberg

Lisaks jätkasid maailma keskpangad lisameetmete väljakuulutamist võimalike majanduskahjude leevendamiseks, kusjuures kõnealusel ajavahemikul oli eriti aktiivne just USA Föderaalreserv. Konkreetselt teatas USA keskpank, et asub lisaks riigivõlakirjadele kokku ostma ka ettevõtete võlakirju ja võlakirjaportfelliga ETFe, mis tähendab võimalust keskenduda just neile fondidele, mille portfellis on kõrgeima riskiga spekulatiivsed võlakirjad. Lisaks võttis Föderaalreserv vastu 2,3 triljoni dollari ulatuses toetuskavasid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning kohalikele omavalitsustele. Koos juba varem välja kuulutatud meetmetega on Föderaalreservi likviidsussüstid finantsturgudele viimasel paaril kuul olnud üüratud, ületanud kogu 2008.–2009. aasta majanduslanguse perioodi meetmete mahtu ning nende maht olnud võrreldav kõigi pärast nimetatud majanduslangust ellu viidud kvantitatiivse lõdvendamise (QE) kavade kogumaksumusega.

Föderaalreservi bilansimaht


Allikas: Bloomberg

Need tendentsid tugevdasid investorite kindlustunnet ja viisid ka mitmed analüütikud järeldusele, et nn karuturg on läbi ning aktsiate hinnad suunduvad uute kõrguste poole. Meie arvates võib kahjuks tegu olla soovmõtlemisega. Majandusega seotud riskid on ikka veel väga suured ja pole võimatu, et hindu ootab ees veel üks langus, võimalik, et veelgi madalamale tasemele kui märtsis. Uurime neid riske lähemalt.

Esiteks on selge, et COVID‑19 levikuolukord on oluliselt paranenud. Suurema osa rahvastiku omavaheliste kontaktide piiramine ja koduspüsimine vähendab loomulikult uute nakkusjuhtude arvu. Kuid kas nüüd, kui majandusi hakatakse taasavama ja elanikel lubatakse jälle vabamalt ringi liikuda, on võimalik tagada, et uued juhud uuesti kiiremas tempos ilmnema ei hakka? 1918. aasta Hispaania gripi pandeemia koosnes neljast lainest ning kõige nakkavamaks ning sumavamaks osutus mitte esimene, vaid teine laine. Keegi ei tea, kas COVID‑19 levikul tekib ka teine laine ja kui tekib, siis kui tõsine. Kuid on üsna selge, mis juhtub maailma majandusega, kui läbi tuleb viia majanduste sulgemise ja karantiinimeetmete teine voor. Selle stsenaariumi realiseerumisel võib aktsiate hinnalangus, mis järgneb, kui turg taipab, et algamas on pandeemia teine laine, olla veelgi järsem kui märtsikuine.

Teiseks – isegi kui viiruse leviku vaatepunktist on halvim möödas, on IMFi hinnangul tõenäoline, et maailma majandus liigub sügavaima languse suunas pärast Suurt Depressiooni. Erinevate riikide makromajandusnäitajad on rekordiliselt kehvad. Näiteks on USAs töötutoetuse taotluste arv kasvanud veebruari lõpu kahelt miljonilt umbes 20 miljonini, mis näitab, et töötuse määr on USAs juba üle 15%. Seega on vaid umbes ühe kuuga kadunud sama palju töökohti, kui neid on loodud alates viimase majanduslanguse lõpust 2009. aasta keskpaigas. 

Töötutoetuse taotlused USAs


Allikas: Bloomberg

Nagu iga majanduslanguse puhul, on ka nüüd loogiline eeldada, et vaatamata kõigile toetusmeetmetele lõpetavad vähemefektiivsed ja suurima võimendusega ettevõtted tegevuse, samas kui kõigile töö kaotanutele uute töökohtade leidmine võtab aega. Selle tulemuseks võib olla pikemaajaline negatiivne mõju tarbimisele ja investeeringutele, mis omakorda vähendab majanduse kogunõudlust, välja arvatud juhul, kui valitsussektori kulutused selle täies mahus korvavad. Lisaks pole veel selge, kas viimase aja sündmused on muutnud kulutamisharjumusi – on võimalik, et pärast pandeemiat on nii eraisikud kui ka ettevõtted altimad säästma, mis taaskord vähendab SKPd. Kõik need aspektid vähendavad kokkuvõttes järgmistes kvartalites ettevõtete kasumeid veelgi ning seavad finantsvarad täiendava hinnasurve alla. Ka see on oht, mida me ei saa praegu ignoreerida. 

USA tarbijate kindlustunne vs S&P 500​


Allikas: Bloomberg

Eraisikute säästude osakaal (%) kasutatavast tulust USAs


Allikas: Bloomberg

Kolmandaks – isegi kui realiseerub kõige optimistlikum stsenaarium ja ettevõtete kasumid ei vähene praegu prognoositust rohkem, ei saa aktsiate praegust hinnataset kuidagi odavaks lugeda. Kui vaadata aktsiate prognoositava hinna ja kasumi suhtarve, oli maailma aktsiate valuatsioon MSCI ACWI kohaselt sama kõrge viimati 2003. aastal. Arvestades praegu valitsevat täielikku ebakindlust tuleviku suhtes ning tõsiasja, et enamik ettevõtteid keeldub praegu prognoose avaldamast, sest isegi juhtkond ei suuda majandustulemusi ette näha, võib selline hinnatase osutuda ilmselgelt liiga optimistlikuks.

MSCI ACWI aktsiaindeksi prognoositav P/E


Allikas: Bloomberg

Lisaks tuleb märkida, et kuigi aprilli hinnatõus oli kiire, polnud see veebruari lõpust alates toimunud langusega võrreldes ebaproportsionaalne. Majanduslanguste ajal usuvad investorid pärast esialgse šoki möödumist sageli, et finantsvarade hindade suuremahulist langust on võimalik ära hoida, kuna majanduse taastumine on piisavalt kiire. Selle tulemusena toimub hindade taastumine hetkeni, kui karm reaalsus uuesti end ilmutab. Nii juhtus aastal 2008, hetkel, kui kinnisvaralaenukriis oli juba kõigile silmnähtav ning mitu panka, sh Bear Sterns, olid riigi poolt päästetud. Sama juhtus ka aastal 2000, kui dot‑comi mull oli juba lõhkenud ning mitmed internetiettevõtted rahalistes raskustes. Ning sama toimus ka pärast 1929. aasta Wall Streeti krahhi, millega me 2020. aasta hinnalanguse ulatust eelmises ülevaates võrdlesime. Pärast esialgset krahhi, mis toona oli sügavam, taastus USA indeksite hinnatase umbes 50% ulatuses ning jätkas seejärel uuesti kiiret langust. Palun pidage silmas: me ei väida, et praegusel juhul peaks juhtuma sama, kuid edasise hinnalanguse riski ei saa siiski eirata.

Aktsiaindeksite taastumine peale esmast suurt langust majanduskriiside ajal


Allikas: Bloomberg

Kokkuvõttes on kirjeldatud riskid finantsturgudel vaatamata headele ja lootustandvatele uudistele ning hinnataseme taastumisele ikkagi veel suured. Välja kuulutatud ja rakendatavad rahapoliitilised ja fiskaalmeetmed tasakaalustavad neid siiski teataval määral. Näiteks sisaldub aktsiate hindades vaatamata nende madalale kasumitootlusele (kasum jagatud hinnaga) ikka veel riskipreemia võrreldes võlakirjadega, mis pakuvad tootlust 0% ringis. Teadmatusest tuleviku osas tuleneb siiski ka suur ebakindlus. Seetõttu tasub olla ettevaatlik ning jääda oma pikaajalise investeerimisplaani juurde, vältides turu hinnaliikumistel põhinevaid impulsiivseid investeerimisotsuseid.

VASTUTUSE VÄLISTUS

Hoiatused

  • See turundusteade ei ole investeerimisanalüüs ega ole koostatud sõltumatu investeerimisanalüüsi standardite kohaselt.
  • See turundusteade ei piira ega keela pangal või selle töötajatel andmete kasutamist enne nende avaldamist.
Turundusteate allikas

Turundusteate on koostanud portfellihalduse üksus, mis kuulub Luminor Bank ASi (registrikood 11315936, aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn, Eesti Vabariik, edaspidi Luminor). Portfellihalduse üksus osutab Luminori klientidele valikulisi portfellihalduse teenuseid.

Järelevalveasutus

Krediidiasutusena allub Luminor Eesti finantsjärelevalve ja kriisilahendusasutuse (Finantsinspektsioon) järelevalvele. Lisaks allub Luminor Euroopa Keskpanga (EKP) järelevalvele. EKP teeb järelevalvet ühtse järelevalvemehhanismi (SSM) kaudu, mis koosneb EKPst ja riiklikest järelevalveasutustest (nõukogu määrus (EL) nr 1024/2013 – SSMi määrus). Kui selles tekstis ei ole sõnaselgelt sätestatud teisiti, osutavad viited õigusnormidele Eesti Vabariigis jõustatud õigusaktidele.

Väljaande sisu ja allikas

Selle turundusteate on portfellihalduse üksus koostanud teabe edastamise eesmärgil. Luminor ei pea selle teate saajaid oma klientideks ega vastuta nende poolt väljaande sisu kasutamise eest, sest see ei pruugi sobida neile isiklikuks kasutamiseks.

Portfellihalduse üksuse seisukohad võivad erineda Luminori turundusüksuse soovitustest või seisukohtadest. Selle põhjuseks võivad olla erinevad investeerimishorisontide tulemused, konkreetsete meetodite kasutamine, isiklike tingimuste arvestamine, konkreetse riskihinnangu rakendamine, portfelliga seotud kaalutlused või muud tegurid. Seisukohad, hinnasihid ja arvestused põhinevad ühel või mitmel väärtuse hindamise meetodil, nt rahavoogude analüüs, kordarvude kasutamine, turuliikumiste tehniline analüüs, mis võtab arvesse turu olukorda, intressimäärade prognoose, valuutaprognoose ja investeerimishorisonte.

Luminor kasutab avalikke allikaid, mida peab usaldusväärseks, kuid ei ole andmeid iseseisvalt kontrollinud. Luminor ei anna ühtegi garantiid, kinnitust ega tagatist nende andmete täpsuse või täielikkuse kohta. Kõik investeeringud on seotud riskiga ja võivad kaasa tuua nii kasu kui ka kahju.

See turundusteade ei kujuta kohaldatavate õigusaktide mõistes ei pakkumist ega prospekti. Finantsinstrumendi, finantstoote või investeeringuga (kõik edaspidi: toode) seotud investeerimisotsus tuleb langetada heakskiidetud ja avaldatud prospekti või asjaomase toote täieliku dokumentatsiooni alusel, mitte selle dokumendi põhjal. Seda dokumenti ja selle mistahes osi ei saa käsitada ühegi lepingu või siduva kohustuse alusena. See dokument ei asenda vajalikku finantsinstrumendi või finantstoote ostu- või müügialast nõustamist.

Turundusteate üldisus

Luminori portfellihalduse üksus on turundusteate koostanud üldise teabe edastamise eesmärgil ning seda ei saa tõlgendada investeerimisotsuse ainsa alusena. Selle eesmärk ei ole konkreetse finantsinstrumendi või -strateegia personaalne soovitamine. Luminor ei vastuta turundusteate sisu kasutamise eest selle saajate poolt.

Kui see turundusteade sisaldab soovitusi, siis ei tuleks neid soovitusi käsitada selles tekstis kajastatud teemade objektiivse või sõltumatu selgitusena. See dokument ei kujuta personaalset investeerimisnõuannet ega arvesta selle saajate individuaalseid finantstingimusi või eesmärke. Selles tekstis käsitletud väärtpaberid või muud finantsinstrumendid ei pruugi sobida kõikidele investoritele. Investor kannab kõik investeeringuga seotud kahjude riskid. Luminor soovitab investoritel iseseisvalt hinnata iga selles tekstis käsitletud emitenti, väärtpaberit või finantsinstrumenti ja konsulteerida vajaduse korral sõltumatute nõustajatega.

Selles dokumendis sisalduv teave ei hõlma nõustamist konkreetsest investeerimisotsusest tulenevate maksutagajärgede kohta. Siin ei ole toodud konkreetsete investeerimistoodete hinnangulisi kulusid ja tulusid. Iga investor peab ise hindama oma investeeringuga seotud maksusid ning muid rahalisi eeliseid ja puuduseid.

Riskiteave

Teatud finantsinstrumentidesse, sh selles dokumendis mainitud instrumentidesse investeerimise risk on üldiselt suur, sest nende turuväärtus sõltub paljudest teguritest. Mistahes investeeringu väärtus ja tulu võib päev-päevalt muutuda asjaomastel turgudel toimuvate muutuste (sh turu likviidsuse muutuste) tõttu. Selles tekstis toodud teabe eesmärk ei ole prognoosida tegelikke tulemusi, mis võivad kirjeldatud tulemustest olulisel määral erineda. Eelmiste perioodide tootlus ei pruugi viidata tulevastele tulemustele. Konkreetsesse finantsinstrumenti investeerimisega võib investor kaotada kõik või osa oma investeeringutest.

Olulist teavet investeerimistoodete ja -teenustega seotud riskide kohta võite lugeda siit.

Huvide konfliktid

Võimalike huvide konfliktide vältimiseks ja isikliku konto tehingute ja/või siseringitehingute haldamiseks kehtivad Luminori töötajatele kindlad eetilise käitumise, siseteabe haldamise, avalikustamata uurimistulemuste käsitlemise ja isikliku konto tehingute sise-eeskirjad. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja asjaomaste tegevusala standarditega. Luminori palgapõhimõtetes ei ole kapitaliturgudel saadud tulud seotud üksiktöötajate tasustamisega.

Selle turundusteate kättesaadavus ei ole seotud tehtud tehingute koguse või mahuga.

See materjal on koostatud kooskõlas Luminori huvide konflikti vältimise põhimõtetega, millega saate tutvuda siin.
 
Levitamine

Seda turundusteadet ei tohi edastada ega levitada USAs ega Kanadas või neile kuuluvatel territooriumitel või valdustes, samuti ei tohi seda levitada ühelegi USAs ega Kanadas elavale isikule. Seda dokumenti ei tohi ilma Luminori eelneva kirjaliku nõusolekuta paljundada, taasesitada ja/või levitada.